ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE - prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 - narovnání stavu

ČÍSLO JEDNACÍ: 23103/2017 

ZVEŘEJNĚNÍ ZÁMĚRU OBCE

Věc: prodej části obecního pozemku p.č. 1133/2 a p.č. 449 – narovnání stavu

Obec Třebešice, v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích a obecních zřízení a dále se zákonem č. 106/1999 Sb., o veřejném přístupu k informacím a na základě usnesení č. 18-4/2017 ze dne 30.3.2017  zveřejňuje záměr prodat část majetku ve vlastnictví obce Třebešice v k.ú. Třebešice u Divišova.

Z důvodu narovnání stavu hodlá obec Třebešice prodat geodetickým odměřením z parcely p.č. 1133/2 a p.č. 449, pozemky zapsané na LV č. 10001 pro obec Třebešice, nově vzniklý pozemek „1133/7“ o výměře 93 m2 do vlastnictví L.B.

Náklady související s vyhotovením Geometrického dělícího plánu a náklady spojené se zapsáním do Katastru nemovitostí půjdou k tíži nabyvatele.

Záměr o prodeji pozemku bude zveřejněn na úřední desce i elektronické úřední desce po dobu 15 dnů před rozhodnutím starostky obce.

1. O prodeji rozhodne na základě pověření ZO starostka obce Třebešice.
2. Cena prodeje byla ZO stanovena na cenu 100,00 m2/rok.
3. Případné připomínky je možno předložit pouze v tomto řízení, které probíhá od 20. dubna 2017.
4. Informace se poskytují na telefonu 731 000 871 nebo ústně na OÚ.

mapa

otisk úředního razítka
Hana Moravcová, starostka obce

Dokument byl vyvěšen na úřední desce dne 4.4.2017.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci