Usnesení zastupitelstva obce ze dne 23.06.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 23. ČERVNA 2020
č. 5-31/2020 až 5-36/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-31/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-32/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost společnosti Centrum české historie o finanční příspěvek projednalo a s příspěvkem z rozpočtu obce Třebešice nesouhlasí.
Hlasování: 6/0/0

5-33/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice účetní závěrku za rok 2019 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2019 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-34/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2019, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-35/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-36/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje, na základu Zápisu o výběru dodavatele, výběr dodavatele na zakázku „Výměna oken na OÚ Třebešice“ a pověřuje starostku podpisem smlouvy.
Hlasování: 6/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–  Finanční záležitosti, plnění rozpočtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci