Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.3.2020

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TŘEBEŠICE Z 3.3.2020
č. 2-8/2020 až 2-17/2020

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

2-8/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo program zase­dání.
Hlasování: 5/0/0

2-9/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo umístění pojistkové skříně na pozemku ve vlastnictví obce parc. č. 1132/1 (veřejné prostranství) pro nemovitosti č.p. 16, č.p. 17 a č.p. 31 v rámci akce „Třebešie – TS, kNN“ na místě vlevo ve směru jízdy do kopce.
Hlasování: 5/0/0

2-10/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo akci č. IE-12-6009125 „Třebešice TS, kNN“ v těchto bodech: a) většinová demontáž nadzemního vedení, b) smlouvy na věcné břemeno k hlavním domovním vedením, c) smlouvu na věcné břemeno na páteřní vedení kNN, kVN a pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-11/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o dotaci ze Středočeského Fondu obnovy venkova – výměna oken na budově Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39.
Hlasování: 5/0/0

2-12/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo dotaci z dotačního programu Výstavba „D-ČOV“ z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro pana             . Dotace bude žadateli proplacena dle pravidel pro poskytování dotace k dotačnímu programu výstavba „D-ČOV“ v obci Třebešice z rozpočtu obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/0

2-13/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice nesouhlasí s poskytnutím neinvestiční dotace z rozpočtu obce Třebešice na rok 2020 pro společnost TŘI o.p.s.
Hlasování: 5/0/0

2-14/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice vyhlašuje, v souladu s pravidly, prodej palivového dřeva z obecního lesa samovýrobou.
Hlasování: 5/0/0

2-15/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice z důvodu vyřešení odtokového koryta z rybníku Dolní Roháček schválilo zveřejnění záměru na odkoupení části pozemku ve vlastnictví paní              , č. 270/3 o velikosti 38,3 m2, a pana              , parc. č. 273, o velikosti 49,2 m2, vše v k.ú. Třebešice u Divišova, za cenu v místě obvyklou, veškeré náklady bude hradit obec Třebešice. Zastupitelstvo obce pověřuje starostku, aby po uplynutí stanovené lhůty v této věci rozhodla a dále zastupitelstvo obce pověřuje starostku podpisem smluv.
Hlasování: 5/0/0

2-16/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schválilo žádost o podpoření veřejně prospěšného projektu z projektu „Můj kraj – Participativní rozpočet Středočeského kraje 2020“.
Hlasování: 5/0/0

2-17/2020  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje připojení k akci „Hodina země“ dne 28.3.2020 od 20.30 do 21.30 hod.
Hlasování: 5/0/0

Zastupitelstvo bere na vědomí
–      Pasport komunikací.
–      Pasport dešťové kanalizace.
–      Návrh na uzavření smluv o zřízení služebnosti či reálného věcného břemene.
–      Souhlas se zadáním akce a podmíněný příslib dotace na rekonstrukci rybníku Horní Roháček z dotačního programu MZE.
–      Veřejné projednávání Z2 ÚP Třebešice 1.4.2020 od 17.hod.
–      Různé: Došlá korespondence, Hospodaření obce k 29.2.2020, Výsledek rozboru pitné vody Třebešice č.p. 39, Vyrovnání závazku vůči panu              , Zrušení investičního účtu.

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci