Usnesení zastupitelstva obce ze dne 30.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 30.12.2019
č. 11-75/19 až 11-84/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

11-75/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

11-76/19  Zastupitelstvo obce rozpočet obce Třebešice na rok 2020 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2020 schválilo jako schodkový.
Hlasování: 6/0/0

11-77/19  Zastupitelstvo obce návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Třebešice na rok 2021–2023 projednalo a s návrhem souhlasí.
Hlasování: 6/0/0

11-78/19  Zastupitelstvo obce předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 1/2019 schválilo. Výše poplatku pro rok 2020 byla stanovena následovně: 43 svozů/rok = 1.700,00 Kč; 43 svozů/rok (druhá nádoba) = 1.384,00 Kč; 26 svozů/rok = 1.101,00 Kč; 12 svozů/rok = 607,00 Kč; rekreační objekty období 05-10 včetně = 607,00 Kč.
Hlasování: 4/2/0

11-79/19  Zastupitelstvo obce žádost OSH Benešov o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-88/19  Zastupitelstvo obce žádost Ochrany fauny ČR o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
Hlasování: 5/1/0

11-81/19  Zastupitelstvo obce rozpočtové opatření č. 5/2019 projednalo a úpravu rozpočtu k 31.12.2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

11-82/19  Zastupitelstvo obce projednání Úpravy projektu - oprava odtokového koryta + Doplnění žádosti o dotaci z důvodu doplnění informací odložilo na další zasedání ZO.
Hlasování: 6/0/0

11-83/19  Zastupitelstvo obce žádost obce Třebešice, Č.j.: 302102/2019, o povolení vyřezání náletových křovin z účelové komunikace, tzv. „Rokle“, parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace v souladu s Usnesením ZO č. 10-71/19 ze dne 3.12.2019 projednalo, s prořezáním a úpravou souhlasí a zahajuje řízení o povolení.
Hlasování: 6/0/0

11-84/19  Zastupitelstvo obce stanovuje cenu za pronájem nebytových prostor v nemovitosti č.p. 39 na částku 3.500,00 Kč měsíčně a pověřuje starostku podpisem smlouvy, nájemce viz Usnesení ZO 10-74/19 ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Novelu nařízení vlády č. 318/2017 Sb. ze dne 9.12.2019 o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC.
–  Plán inventur obce Třebešice za rok 2019, jmenování inventarizační komise.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci