Usnesení zastupitelstva obce ze dne 3.12.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 3. 12. 2019
č. 10-62/19 až 10-74/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

10-62/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

10-63/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh rozpočtu projednalo a se zveřejněním návrhu rozpočtu na rok 2020 souhlasí.
Hlasování: 0/6/0

10-64/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-65/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu projednalo a OZV č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-66/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku ze psů projednalo a OZV č. 4/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-67/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku ze vstupného projednalo a OZV č. 5/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-68/19  Zastupitelstvo obce Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 6/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství projednalo a OZV č. 6/2019 schvaluje.
Hlasování: 0/6/0

10-69/19  Zastupitelstvo obce Třebešice předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a rozhodnutí odložilo na další zasedání.
Hlasování: 6/0/0

10-70/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo nárůst průjezdu vozů (těžké techniky) po obci a přijalo systémová opatření.
Hlasování: 6/0/0

10-71/19  Zastupitelstvo obce Třebešice projednalo obnovu účelové komunikace „Rokle“ parc. č. 1144, vedené jako ostatní plocha – ostatní komunikace a obnovu schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

10-72/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na vyřazení nefunkčního nebo nevratně poškozeného majetku ve vlastnictví obce projednalo a vyřazení schvaluje. Soupis je nedílnou součástí zápisu ze zasedání zastupitelstva ze dne 3.12.2019.
Hlasování: 6/0/0

10-73/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Dodatku č.1. ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje projednalo a Dodatek č.1, zpoplatnění služby za cenu 500,00 Kč/rok bez DPH na nádobu, schvaluje a pověřuje starostku podpisem dodatku.
Hlasování: 6/0/0

10-74/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje nabídku pana Jaroslava Šimka, RED OR WHITE, na pronájem nebytových prostor v objektu č.p. 39. Cena a doba pronájmu bude stanovena po nezbytných úpravách, nutných pro plné užívání prostor.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Informování ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci