Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22.10.2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 10. 2019
č. 9-54/19 až 9-61/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

9-54/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

9-55/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 224103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na vypracování regulačního plánu pro celé území k.ú. Třebešice u Divišova nebo konkrétní lokalitu projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-56/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh Č.j.: 225103/2019 na pořízení změny ÚP Třebešice, podle ustanovení § 46 odst.1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů, na zamezení změny využití pozemku parc. č. 462 a parc. č. 463 oproti změně č. 1 ÚP Třebešice projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-57/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice klasickou formou projednalo a s návrhem nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-58/19  Zastupitelstvo obce Třebešice návrh na pokračování ve změně č. 2 ÚP Třebešice zkrácenou formou projednalo a návrh, ve stávajícím rozsahu: a) změna funkčního využití pozemku parc.č. 266/2 ze zeleně soukromé na venkovské bydlení, b) změna regulativů výstavby na pozemku parc.č. 462, která umožní výstavbu více RD místo jednoho, c) změna textu v návrhu týkajících se minimální velikosti pozemku nové zástavby (snížení z 800 m2 na 700 m2 pouze ve výjimečných případech), schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

9-59/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje prodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, z podnětu obdržené žádosti Č.j.: 221103/2019. Cena byla stanovena na 100,00 Kč/m2. ZO pověřuje starostku, po předložení dělícího GP podpisem smlouvy. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 6/0/0

9-60/19  Zastupitelstvo obce Třebešice žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a s poskytnutím neinvestiční dotace nesouhlasí.
Hlasování: 0/6/0

9-61/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zveřejnění záměru na pronájem nebytových prostor v nemovitosti obce č.p. 39. Nebytové prostory je možné vidět vždy v době úředních hodin, v jiný termín po předchozí domluvě. Po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní rozhodne o pronájmu ZO na nejbližším zasedání následujícím po dni uplynutí zákonem stanovené lhůty.
Hlasování: 6/0/0

Bereme na vědomí
–  Došlou korespondenci.
–  Zahájení řízení o posunutí dopravního značení „začátek“ a „konec“ obce Třebešice. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci