Usnesení zastupitelstva obce ze dne 1. 10. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 1. 10. 2019
č. 8-46/19 až 8-53/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

8-46/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

Souhlas obce se zařazením správního území obce do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027
8-47/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zapojení správního území obce Třebešice do přípravy Strategie regionu Posázaví na období 2021–2027 včetně strategických plánů Leader.
Hlasování: 6/0/0

8-48/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území působnosti MAS Posázaví na období 2021–2027.
Hlasování: 6/0/0

8-49/19  Zastupitelstvo obce Třebešice schvaluje zařazení správního území obce Třebešice do území turistické oblasti Posázaví.
Hlasování: 6/0/0

8-50/19  Zastupitelstvo obce Třebešice pověřuje starostku podpisem schvalovacího protokolu.
Hlasování: 6/0/0

8-51/19  ZO souhlasí s předloženou projektovou dokumentací RD O120 (Eko 120) a výstavbou na pozemku č. 261/49, k.ú. Třebešice u Divišova. RD O120 (Eko 120) není v rozporu s platným Územním plánem obce Třebešice.
Hlasování: 5/0/1

8-52/52  ZO schválilo zveřejnění záměru na odprodej částí obecního pozemku ve vlastnictví obce, parc. č. 449 o velikosti cca 70 m2 a 11 m2, k.ú. Třebešice u Divišova, na základě žádosti Č.j.: 221103/2019. ZO pověřuje starostku, po uplynutí zákonem stanovené lhůty 15 dní, rozhodnutím.
Hlasování: 6/0/0

5-53/19  ZO schválilo prodej části pozemku ve vlastnictví obce č. 1134/1 o velikosti cca 12-13 m2 po předložení GP na dělení pozemku. Cena je stanovena 100,00 Kč/m2. Náklady spojené s GP a převodem pozemku hradí kupující.
Hlasování: 5/0/1

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Zprávu o výsledku dílčího přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2019.
–   Zprávu ze zasedání DSO CHOPOS. 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci