Usnesení zastupitelstva obce ze dne 22. 4. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 22. 4. 2019
č. 4-16/19 až 4-19/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

4-16/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

4-17/19  ZO Třebešice projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček projednalo a projekt schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-18/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o poplatku za komunální odpad, změna splatnosti poplatku do 31. 3. běžného roku, projednalo a úpravu termínu splatnosti schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

4-19/19  ZO Třebešice změnu ÚP Třebešice č. 2 projednalo, s navrhovanými změnami souhlasí a schvaluje pořízení změny ÚP Třebešice č. 2 zkrácenou formou. Pro komunikaci s dotčenými orgány a zpracovatelem návrhu změny ÚP Třebešice č. 2 pověřuje starostku Hanu Moravcovou.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–   Došlou korespondenci.
–   Projekt „Podpora zaměstnanosti dlouhodobě evidovaných uchazečů o zaměstnání“.
–   Vyúčtováním el. energie za rok 2018 a přijatá opatření.
–   Domovní čistírny odpadních vod – výhled do roku 2022.
–   Odložení na další zasedání ZO – Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice – úprava.
–   Omezení provozu obecního úřadu a úředních hodin od 6. 5. 2019 do odvolání.

  

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci