Usnesení zastupitelstva obce ze dne 25. 6. 2019

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 25. 6. 2019
č. 5-20/19 až 5-30/19

            Hlasování:  PRO / PROTI / ZDRŽEL SE

5-20/19  ZO schvaluje program zase­dání.
Hlasování: 6/0/0

5-21/19  ZO Třebešice se ztotožňuje s výroky paní starostky Hany Moravcové a souhlasí s nimi.
Hlasování: 5/0/1

5-22/19  ZO Třebešice Žádost o povolení a doplnění žádosti o povolení sjezdu k RD č.p. 52 projednalo a rozhodnutí odkládá do doby doplnění potřebných dokumentů pro rozhodnutí a současně svolává místní šetření za účasti všech dotčených vlastníků a orgánů. O termínu budou všichni písemně informováni.
Hlasování: 6/0/0

5-23/19  ZO Žádost o finanční příspěvek „Klub RADOST“ projednalo a příspěvek neschvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-24/19  ZO Třebešice Žádost o prominutí poplatku ze vstupného pro „spolek Přátelé starého Podskalí“ projednalo a prominutí poplatku schvaluje do roku 2022.
Hlasování: 6/0/0

5-25/19  ZO účetní závěrku za rok 2018 projednalo a dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích účetní závěrku obce za rok 2018 schvaluje bez připomínek.
Hlasování: 6/0/0

5-26/19  ZO Návrh závěrečného účtu projednalo a Závěrečný účet obce za rok 2018, včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018, schvaluje bez výhrad.
Hlasování: 6/0/0

5-27/19  ZO návrh rozpočtového opatření projednalo a rozpočtové opatření č. 3/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-28/19  ZO vydává Nařízením obce Třebešice č. 1/2019 zákaz zalévání, napouštění bazénů a používání pitné vody při stavebních činnostech ze společných zdrojů pitné vody.
Hlasování: 6/0/0

5-29/19  ZO Třebešice Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Třebešice projednalo a OZV č. 2/2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0

5-30/19  ZO Třebešice navýšení odměny pro účetní obce projednalo a odměnu od 1. 7. 2019 schvaluje.
Hlasování: 6/0/0 

Bereme na vědomí
–     Došlou korespondenci.
–     Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Třebešice za rok 2018.
–     Kůrovcová kalamita na území obce Třebešice.
–     Projekt revitalizace a obnovy – rybník Horní a Dolní Roháček.
–     Domovní čistírny odpadních vod na území obce Třebešice.

 

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci