Usnesení zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 11. 12. 2018
č. 3-24/18 až 3–33/18

3-24/18   ZO schvaluje program zase­dání.
  Hlasování: 7/0/0
3-25/18   ZO rozpočet obce Třebešice na rok 2019 projednalo, nebyly vzneseny žádné námitky a připomínky a ZO rozpočet pro rok 2019 schválilo jako vyrovnaný.
  Hlasování: 7/0/0
3-26/18   ZO projednalo aktualizace dokumentů obce a aktualizace schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-27/18   ZO předpokládané oprávněné náklady obce vyplývající z režimu nakládání s komunálním odpadem při zachování rozvržení na jednotlivé poplatníky projednalo a Přílohu č. 2 k OZV obce Třebešice 2/2017 schválilo. Výše poplatku zůstává stejná jako v roce 2017 a 2018.
  Hlasování: 7/0/0
3-28/18   ZO stanovuje výši náhrad za zřízení věcných břemen na pozemcích ve vlastnictví obce: a) právnické osoby 7.500,00 Kč, b) u fyzických osob výši náhrady posoudí ZO.
  Hlasování: 7/0/0
3-29/18   ZO žádost POSÁZAVÍ o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace neschvaluje.
  Hlasování: 7/0/0.
3-30/18   ZO žádost OCHRANA FAUNY o.p.s. o podporu aktivit projednalo a poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 1.000,00 schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0
3-31/18   ZO žádost manželů S. o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na pozemcích parc. č. 555/2, 563/7 a 558 projednalo, kácení nepovoluje a zahajuje Správní řízení za účasti dotčených orgánů.
  Hlasování: 5/0/2
3-32/18   ZO aktualizaci informačního panelu umístěného na rozhledně Špulka projednalo a aktualizaci schvaluje.
  Hlasování: 6/1/0
3-33/18   ZO bere na vědomí jednorázovou výplatu za cenné papíry ČSs. a zrušení majetkového účtu a převod obnosu do ČNB schvaluje.
  Hlasování: 7/0/0


Bereme na vědomí
– Informování ze zasedání DSO CHOPOS

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci