Usnesení zastupitelstva obce ze dne 13. 11. 2018

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZE DNE 13. 11. 2018
č. 2-16/18 až 2–23/18

2-16/18   ZO schvaluje program zase­dání.
2-17/18   ZO žádost společnosti Elmoz Czech, s.r.o. projednalo a s návrhem stavby el. přípojky „Třebešice–kNN, NN–č.p. 462“ dle předložené dokumentace, návrhu řešení stavby, nesouhlasí.
2-18/18   ZO projektovou dokumentací k projektu „Rekonstrukce el. vedení NN v obci Třebešice – zdemontování stávajícího venkovní vedení NN a nahrazení zemním kabelem NN“ projednalo a z důvodu neexistence projektové dokumentace k existenci sítí kanalizace na povrchovou vodu a vodovod navrhuje jednání se společností Mašek elektro s.r.o. a ČEZ Distribuce a.s..
2-19/18   ZO NÁVRH rozpočtu na rok 2019 projednalo a se zveřejněním NÁVRHU rozpočtu na rok 2019 souhlasí.
2-20/18   ZO zvolilo pro zastupování obce Třebešice v DSO CHOPOS starostku Hanu Moravcovu a místostarostu Václava Kheka.
2-21/18   ZO schvaluje RO č. 6/2018.
2-22/18   ZO návrh změny č. 2 územního plánu Třebešice projednalo a rozhodlo o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice. ZO schvaluje podání žádosti o pořízení změny č. 2 územního plánu Třebešice k Městskému úřadu Benešov, odbor výstavby a územního plánování, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov a jako zástupce pro zastupování obce Třebešice při jednání s příslušnými úřady a dotčenými orgány určuje starostku Hanu Moravcovu.
2-23/18   ZO možnost vydávání občasníku Obecních listů – informačního zpravodaje Obecního úřadu Třebešice projednalo a s vydáním pilotního čísla souhlasí.


Bereme na vědomí
– Oznámení o nuceném přechodu akcií ČS na hlavního akcionáře

 

Hana Moravcová
starostka obce

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci