2020

7/2020

Č.j.: 169106/2020 | 10.07.2020

Podatel 1): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Podatel 2): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Oba právně zast.: JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10, ID datové schránky: zdufgqs
Příloha: plná moc

Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23.6.2020

Vážení, obracím se na Vás v zastoupení mých klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §95 zastupitelstvo obce o svém zasedání pořizuje zápis.
Dne 23.6.2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Třebešice. Tímto uctivě žádáme o zaslání zápisu z tohoto zasedání v elektronické podobě do datové schtánky právního zástupce manželů xxxxxxxxx.
S úctou a pozdravem 
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, v z. JUDr. Marek Hlaváč


Odpověď:

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Třebešice obdržel dne 10. července 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete následující informaci:

  • Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020 Vám zasíláme přílohou. (Příloha: Zápis ZO 23062020Příloha: Zápis ZO 23062020 (1))

S pozdravem, Hana Moravcová, starostka


6/2020

Č.j.: 106106/2020/3 | 19.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 106106/2020/2

"doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, (dále jen jako „Žádost“) sdělujeme následující:
Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, jste upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
Dne 19.5.2020 jste Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené k uvedené Žádosti podáváme následující informace:
Vámi požadované „veškeré úřední listiny, vydané našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů“, si můžete vyžádat přímo od svých klientů, neboť tito je jistě mají k dispozici. Tento postup Vám tímto i nyní doporučujeme..

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


5/2020

Č.j.: 105106/2020/2 | 19.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 105106/2020/2

"doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


Odpověď:

ROZHODNUTÍ o odmítnutí žádosti o informace

Obecní úřad Třebešice (dále jen „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podle § 15 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., takto:
Žádost Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, oba právně zastoupeni JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 (dále jen „žadatelé“), ze dne 27.4.2020, která byla doručena povinnému subjektu dne 27.4.2020, doplněná podáním ze dne 6.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 6.5.2020 a dále doplněná podáním ze dne 19.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 19.5.2020, o poskytnutí informací, se v celém rozsahu:
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací k oznámením, vedeným Obecním úřadem Třebešice pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Obecní úřad Třebešice pod: č.j. 070100/2020, č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020

o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno podání žadatelů (vypracované jejich právním zástupcem JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 – dále jen jako „právní zástupce žadatelů“) ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve kterém se žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obrátili na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“.
Dále žadatelé žádají „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“
Dále žádají „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.“
Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, právní zástupce žadatelů upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
Dne 19.5.2020 právní zástupce žadatelů Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá jeho oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
K žádosti „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“ a dále „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ povinný subjekt uvádí, že tyto informace odmítá poskytnout, a to
- z důvodu uvedeného v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací – jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací (viz např. „zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů“ či „zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení“)
- dále z důvodu uvedeného v ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, když tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací.
K žádosti „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020“, povinný subjekt uvádí, že Ing. xxxxxxxxxx podal dne 18.3.2020 na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, k rukám Ing. Jakuba Malečka, žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 604/14, k.ú. Třebešice u Divišova. Obec Třebešice toto podání obdržela dne 19.3.2020 na vědomí, což se dne 16.4.2020 na řádném zasedání Zastupitelstva obce Třebešice stalo. S případnými dotazy týkající se výše uvedeného podání se tak žadatelé musí obrátit na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, který předmětnou žádost o přešetření šetří.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39, 25726 Divišov.

obdrží: - právní zástupce žadatelů JUDr. Marek Hlaváč, advokát, Akademická 663/5, 10800 Praha 10

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


4/2020

Č.j.: 106106/2020/1 | 06.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 106106/2020/1

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4. 5. 2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, kdy tato skutečnost zcela zřejmě vyplývala z obsahu předchozího přípisu. Plnou moc přikládám k tomuto přípisu jako přílohu.
Pro úplnost dodávám, že plná moc klientů již byla přiložena k původní žádosti a tedy nechápu, proč je opětovně požadována.
Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
S pozdravem
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


Odpověď:

Vážený pane doktore,
navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 106106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


3/2020

Č.j.: 105106/2020/1 | 06.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 105106/2020/1

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4.5.2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx.
Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
S pozdravem
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


Odpověď:

Vážený pane doktore,
navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 105106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


2/2020

Č.j.: 106106/2020 | 27.04.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 097100/2020

Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020
Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 17.4.2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že předmětem mé žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných Vaším úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou moje klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví mých klientů.
Pro úplnost dodávám, že tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
S pozdravem
JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, sdělujeme následující: Z obsahu žádosti není patrno, zda tuto podáváte svým jménem či v zastoupení svých klientů.
Neboť k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud tedy žádost podáváte v zastoupení Vašich klientů (jak tyto jsou uvedeni výše, resp. v samotné žádosti), vyzýváme Vás tímto k doložení uvedené plné moci.
V případě, že o poskytnutí informace žádáte svým jménem (jak dovozujeme), upozorňujeme Vás na to, že ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel (pokud jím skutečně jste – viz výše), neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
S ohledem na výše uvedené Vás (pokud jste to vy, kdo je žadatelem), jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


1/2020

Č.j.: 105106/2020 | 27.04.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10

Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požádat Vás o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod:
- č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020
Žádám Vás tímto o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.
Dále Vás žádám o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.
Odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
S pozdravem
JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve které jste se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obrátil na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: - č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020“.
Dále žádáte „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ 
Dále žádáte „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020."
To vše s tím, že odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
S ohledem na výše uvedené tímto sdělujeme následující: 
Ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel, neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
S ohledem na výše uvedené Vás, jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci