Zákon č. 106/1999 Sb. (Třebešice)

2021

1/2021

Žádost:
Č.j.: 027/2021 | 02.02.2021

Podatel 1): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Podatel 2): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Oba právně zast.: JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10, ID datové schránky: zdufgqs
Příloha: plná moc

Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29. 12. 2020

Vážení,
obracím se na Vás v zastoupení mých klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §95 zastupitelstvo obce o svém zasedání pořizuje zápis. Dne 29. 12. 2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Třebešice. Tímto uctivě žádáme o zaslání zápisu z tohoto zasedání v elektronické podobě do datové schránky právního zástupce manželů xxxxxxxxxx.
Dále žádáme o informaci, zda zastupitelstvo zasedalo i v jiné dny v rozmezí od 2. 12. 2020 do dnešního dne, včetně. Pokud zasedání zastupitelstva v tyto dny proběhlo, žádáme zároveň o zaslání zápisu i z těchto zasedání.
S úctou a s pozdravem.
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, v z. JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď
č.j.: 027/2021-1  |  spis.zn: 027/21 106 OU  |  17.02.2021

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Třebešice obdržel dne 02. února 2021 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž v zastoupení klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, na základě plné moci ze dne 18.05.2020, požadujete následující informaci:
- Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29. 12. 2020.
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 29.12.2020 Vám zasíláme přílohou. pdfPříloha: Zápis ZO 29.12.2020
- Žádáte o informaci, zda zastupitelstvo zasedalo i v jiné dny v rozmezí od 2. 12. 2020 do dnešního dne (pozn. 02.02.2021), včetně. Pokud zasedání zastupitelstva v tyto dny proběhlo, žádáme zároveň o zaslání zápisu i z těchto zasedání.
Sdělujeme, že v období od 2.12.2020 do 02.02.2021 proběhlo jediné zasedání zastupitelstva dne 29.12.2020, viz dotaz výše.
S pozdravem, Hana Moravcová, starostka


 

2020

7/2020

Č.j.: 169106/2020 | 10.07.2020

Podatel 1): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Podatel 2): Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, trvale bytem xxxxxxxxxx
Oba právně zast.: JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10, ID datové schránky: zdufgqs
Příloha: plná moc

Žádost o zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23.6.2020

Vážení, obracím se na Vás v zastoupení mých klientů, manželů Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, s žádostí dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ust. §95 zastupitelstvo obce o svém zasedání pořizuje zápis.
Dne 23.6.2020 se konalo zasedání zastupitelstva obce Třebešice. Tímto uctivě žádáme o zaslání zápisu z tohoto zasedání v elektronické podobě do datové schtánky právního zástupce manželů xxxxxxxxx.
S úctou a pozdravem 
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, v z. JUDr. Marek Hlaváč


Odpověď:

Odpověď k žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Obecní úřad Třebešice obdržel dne 10. července 2020 Vaši žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v níž požadujete následující informaci:

  • Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020.

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Třebešice konaného dne 23. června 2020 Vám zasíláme přílohou. (Příloha: Zápis ZO 23062020Příloha: Zápis ZO 23062020 (1))

S pozdravem, Hana Moravcová, starostka


6/2020

Č.j.: 106106/2020/3 | 19.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 106106/2020/2

"doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, (dále jen jako „Žádost“) sdělujeme následující:
Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, jste upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
Dne 19.5.2020 jste Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené k uvedené Žádosti podáváme následující informace:
Vámi požadované „veškeré úřední listiny, vydané našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů“, si můžete vyžádat přímo od svých klientů, neboť tito je jistě mají k dispozici. Tento postup Vám tímto i nyní doporučujeme..

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


5/2020

Č.j.: 105106/2020/2 | 19.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 105106/2020/2

"doplnění žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o plnou moc"


Odpověď:

ROZHODNUTÍ o odmítnutí žádosti o informace

Obecní úřad Třebešice (dále jen „povinný subjekt“) příslušný jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 106/1999 Sb.“) rozhodl o žádosti o poskytnutí informace ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., podle § 15 odst. 1) zákona č. 106/1999 Sb., takto:
Žádost Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, oba právně zastoupeni JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 (dále jen „žadatelé“), ze dne 27.4.2020, která byla doručena povinnému subjektu dne 27.4.2020, doplněná podáním ze dne 6.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 6.5.2020 a dále doplněná podáním ze dne 19.5.2020, které bylo doručeno povinnému subjektu dne 19.5.2020, o poskytnutí informací, se v celém rozsahu:
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací k oznámením, vedeným Obecním úřadem Třebešice pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Obecní úřad Třebešice pod: č.j. 070100/2020, č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení
- tj. v části, kde bylo žádáno o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020

o d m í t á.

Odůvodnění:
Dne 27.4.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno podání žadatelů (vypracované jejich právním zástupcem JUDr. Markem Hlaváčem, advokátem, se sídlem Akademická 663/5, 10800 Praha 10 – dále jen jako „právní zástupce žadatelů“) ze dne 27.4.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve kterém se žadatelé ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, obrátili na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“.
Dále žadatelé žádají „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“
Dále žádají „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.“
Podáním ze dne 6.5.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 6.5.2020, právní zástupce žadatelů upřesnil, „že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. dne xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“.
Dne 19.5.2020 právní zástupce žadatelů Obecnímu úřadu Třebešice doložil plnou moc, ze které vyplývá jeho oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
K žádosti „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: č.j. 070100/2020,  č.j. 077100/2020, č.j. 081100/2020“ a dále „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, nar. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ povinný subjekt uvádí, že tyto informace odmítá poskytnout, a to
- z důvodu uvedeného v ust. § 2 odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinnost poskytovat informace se netýká dotazů na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací – jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací (viz např. „zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů“ či „zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení“)
- dále z důvodu uvedeného v ust. § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, který stanoví, že povinný subjekt informaci neposkytne, pokud jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovou povinnost zákon neukládá, když tato osoba nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí, jak je tomu v případě citované žádosti o sdělení informací.
K žádosti „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020“, povinný subjekt uvádí, že Ing. xxxxxxxxxx podal dne 18.3.2020 na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, k rukám Ing. Jakuba Malečka, žádost o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 604/14, k.ú. Třebešice u Divišova. Obec Třebešice toto podání obdržela dne 19.3.2020 na vědomí, což se dne 16.4.2020 na řádném zasedání Zastupitelstva obce Třebešice stalo. S případnými dotazy týkající se výše uvedeného podání se tak žadatelé musí obrátit na Městský úřad Benešov, Odbor životního prostředí, který předmětnou žádost o přešetření šetří.

Poučení o odvolání:
Proti tomuto rozhodnutí lze dle § 16 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 83 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, prostřednictvím Obecního úřadu Třebešice, Třebešice 39, 25726 Divišov.

obdrží: - právní zástupce žadatelů JUDr. Marek Hlaváč, advokát, Akademická 663/5, 10800 Praha 10

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


4/2020

Č.j.: 106106/2020/1 | 06.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 106106/2020/1

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4. 5. 2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx, kdy tato skutečnost zcela zřejmě vyplývala z obsahu předchozího přípisu. Plnou moc přikládám k tomuto přípisu jako přílohu.
Pro úplnost dodávám, že plná moc klientů již byla přiložena k původní žádosti a tedy nechápu, proč je opětovně požadována.
Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
S pozdravem
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


Odpověď:

Vážený pane doktore,
navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 106106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


3/2020

Č.j.: 105106/2020/1 | 06.05.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 105106/2020/1

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 4.5.2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx.
Plná moc klientů je přiložena k tomuto přípisu.
S pozdravem
Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, i.s. JUDr. Marek Hlaváč, advokát


Odpověď:

Vážený pane doktore,
navazuji na naši předchozí vzájemnou korespondenci – Vaše poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, ve kterém uvádíte, že „si dovolujete upřesnit, že žádost je podávána jménem klientů, a to Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxx“ který byl reakcí na naši výzvu ze dne 04.05.2020 Č.j.: 105106/2020/1, uvádíme následující: Bereme tímto na vědomí, že předchozí žádost o poskytnutí informace není podávána Vašim jménem.
Za situace, jak uvádíte, že je podána nikoli Vašim jménem, nýbrž v zastoupení uvedených osob, jsme však nuceni setrvat na tom, že k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Přílohou Vašeho výše uvedeného poslední podání ze dne 06.05.2020 doručené Obecnímu úřadu Třebešice dne 06.05.2020, totiž byla plná moc, která Vám byla udělena k zastupování výše uvedených osob ve věci „ohledně pozemků v jejich společném či výhradním vlastnictví v katastrálním území Třebešice u Divišova, obec Třebešice“.
Z plné moci tedy nevyplývá, že tato by Vám byla udělena v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
S ohledem na výše uvedené trváme na doložení plné moci, která Vás bude opravňovat k zastupování Vašich uvedených klientů ve věci žádosti o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud nám uvedená plná moc nebude doložena, budou Vaše žádosti v předmětné věci bez dalšího odloženy.
Podávám Vám tuto zprávu a zůstávám s pozdravem.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


2/2020

Č.j.: 106106/2020 | 27.04.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10
K č.j. 097100/2020

Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020
Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit v reakci na Váš dopis ze dne 17.4.2020.
Vzhledem k Vaší žádosti si dovoluji upřesnit, že předmětem mé žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných Vaším úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou moje klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví mých klientů.
Pro úplnost dodávám, že tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.
Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
S pozdravem
JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Odpověď na dopis ze dne 17.4.2020 (dále jen jako „žádost“), ve kterém uvádíte, že „v reakci na náš dopis ze dne 17.4.2020 upřesňujete, že předmětem Vaší žádosti bylo zaslání veškerých úředních listin, vydaných našim úřadem, resp. veškerými orgány obce Třebešice, jejichž adresátem jsou Vaši klienti, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, nebo které se přímo dotýkají veškerých pozemků nacházejících se v katastrálním území Třebešice u Divišova, které jsou ve vlastnictví Vašich klientů.“ s tím, že dodáváte, že „tato žádost je podávána ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím“, sdělujeme následující: Z obsahu žádosti není patrno, zda tuto podáváte svým jménem či v zastoupení svých klientů.
Neboť k uvedené žádosti nebyla připojena plná moc, ze které by vyplývalo Vaše oprávnění k zastupování Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, v řízení o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím.
Pokud tedy žádost podáváte v zastoupení Vašich klientů (jak tyto jsou uvedeni výše, resp. v samotné žádosti), vyzýváme Vás tímto k doložení uvedené plné moci.
V případě, že o poskytnutí informace žádáte svým jménem (jak dovozujeme), upozorňujeme Vás na to, že ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel (pokud jím skutečně jste – viz výše), neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
S ohledem na výše uvedené Vás (pokud jste to vy, kdo je žadatelem), jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


1/2020

Č.j.: 105106/2020 | 27.04.2020

JUDr. Marek Hlaváč, advokát, č. ev. ČAK 16660, Akademická 663/5, 108 00 Praha 10

Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020

Vážení,
dovoluji se na Vás obrátit ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a požádat Vás o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod:
- č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020
Žádám Vás tímto o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.
Dále Vás žádám o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020.
Odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
Předem Vám tímto děkuji za spolupráci.
S pozdravem
JUDr. Marek Hlaváč, advokát

Odpověď:

Vážený pane doktore,
dne 27.04.2020 bylo Obecnímu úřadu Třebešice doručeno Vaše podání ze dne 27.04.2020, nazvané jako „Žádost o sdělení informací k oznámením, vedeným Vaším úřadem pod č.j. 070100/2020, č.j.: 077100/2020 a č.j.: 081100/2020“ (dále jen „žádost“), ve které jste se ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím obrátil na Obecní úřad Třebešice se žádostí „o sdělení informací o následujících oznámeních, která vede Váš úřad pod: - č.j. 070100/2020, - č.j. 077100/2020, - č.j. 081100/2020“.
Dále žádáte „o sdělení, o jaká oznámení se jedná, co je jejich předmětem, zda-li by se mohla tato oznámení jakkoli dotýkat mých klientů, Ing. xxxxxxxxxx a Ing. xxxxxxxxxx, oba trvale xxxxxxxxxx, či zda-li by moji klienti mohli v budoucnu být účastníky řízení, která by mohla být zahájena na základě výše uvedených oznámení.“ 
Dále žádáte „o sdělení výsledku žádosti o prošetření vyústění trubky na pozemku parc. č. 607/14, Č.j.: 073100/2020."
To vše s tím, že odpověď na uvedenou žádost je možné zaslat k rukám JUDr. Marka Hlaváče, advokáta, ID datové schránky dzufgqs, se sídlem Akademická 663/5, 108 00 Praha 10.
S ohledem na výše uvedené tímto sdělujeme následující: 
Ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Ze žádosti musí být zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena, a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona. Fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště. Právnická osoba uvede název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.“
Ustanovení § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím, stanoví následující: „Povinný subjekt posoudí žádost a: a) brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží.“
Ve Vaší žádosti jste, jako žadatel, neuvedl datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, nejste-li přihlášen k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa Vašeho trvalého pobytu nebo bydliště.
S ohledem na výše uvedené Vás, jako žadatele, tímto povinný subjekt v souladu s ust. § 14 odst. 5 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb., zákona o svobodném přístupu k informacím, vyzývá, abyste svoji, výše uvedenou, žádost doplnil o výše uvedené údaje s tím, že nevyhovíte-li (jako žadatel) této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost povinný subjekt odloží.

otisk úředního razítka
Za Obecní úřad Třebešice, Hana Moravcová, starostka

vypracováno právním zástupcem Obce Třebešice: JUDr. Janem Podhorským, advokátem, se sídlem Masarykovo nám. 102, 256 01 Benešov, ČAK 11978


 

1/2018 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 29106/2018 | 15. 1. 2018
Věc: Pověřenec pro ochranu osobních údajů podle GDPR 
Žádost o informaci o stavu implementace v rámci činnosti Vaší obce

Vážení,
obracíme se na Vás v souvislosti s nařízením EP a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, které je často označováno jako GDPR (General Data Protection Regulation) (dále jen „nařízení“).

Nařízení představuje komplexní právní úpravu mimořádné závažnosti. Jak uvádí ministerstvo vnitra ČR v Metodickém doporučení k činnosti obcí k organizačně-technickému zabezpečení funkce pověřence pro ochranu osobních údajů podle obecného nařízení „Ode dne 25. května 2018, …, jsou mimo jiné všechny obce povinny mít tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů a plnit další povinnosti s tímto související. Každou obec je totiž nutné chápat jako „orgán veřejné moci“ ve smyslu čl. 37 obecného nařízení, jemuž nařízení povinnost zřídit funkci pověřence ukládá. „Orgánem veřejné moci“ jsou v podmínkách obcí nepochybně též školy ve formě školské právnické osoby či příspěvkové organizace, neboť i ty jsou nadány pravomocí rozhodovat o právech a povinnostech fyzických osob. Povinnost mít pověřence nařízení vztahuje dále i na ty instituce nebo subjekty, jejichž hlavní činnost (a) vyžaduje pravidelné a systematické monitorování subjektů údajů ve velkém měřítku (např. provozovatelé městské hromadné dopravy, kteří provádí evidenci cestujících) nebo (b) spočívá v rozsáhlém zpracování citlivých údajů (např. nemocnice nebo sociální zařízení, provozovatelé městské hromadné dopravy). Všechny tyto subjekty tedy budou muset mít s účinností od 25. května 2018 pověřence pro ochranu osobních údajů.“

Pověřenec je novou funkcí zavedenou Nařízením a jeho úkolem je zajišťovat soulad činnosti obce s právními předpisy na ochranu osobních údajů. Pověřenec má být kvalifikovanou osobou znalou právních předpisů. Pověřencem může být buď interní pracovník obce, nebo externě spolupracující osoba (např. advokát nebo advokátní kancelář). V případě vlastních zaměstnanců je potřeba zabezpečit odborné zaškolení a následné kvalifikační kurzy či testování znalostí, v případě externího dodavatele je nezbytné uzavření smlouvy o poskytování služeb pověřence. Pověřence je možné sdílet, jinými slovy, jedna osoba může vykonávat funkci pověřence jak pro obec a zároveň pro jí zřízené organizace, tak i pro několik obcí dohromady).

V rámci monitoringu implementace GDPR v České republice ve veřejném sektoru bychom chtěli Vaši obec požádat o informaci, zda bude řešit výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů pomocí interního pracovníka nebo externě spolupracující osoby? 


Č.J.: 29106/2018 | 18. 1. 2018
Poskytnutí informace

Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že výkon funkce Pověřence pro ochranu osobních údajů bude obec řešit pomocí sdíleného pracovníka v rámci dobrovolného svazku obcí, jehož je členem.

 

6/2017 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 159106/2017 | 1. 11. 2017
Vážená paní, vážený pane, obracím se na Vás s žádostí o spolupráci na výzkumu, který realizujeme v rámci projektu „Zapojte se! Účastí ve veřejném životě na trh práce“ podpořeného z Evropského sociální fondu, Operačního programu Zaměstnanost. Jednou z aktivit projektu je i zmapování zastoupení žen a mužů na uvolněných a neuvolněných pozicích ve městech, obcích a městských částech/obvodech ve Středočeském kraji.
Vzhledem k tomu, že data týkající se uvolněných a neuvolněných zastupitelů a zastupitelek, stejně jako starostů a starostek, nejsou v České republice systematicky sledována a zveřejňována, dovoluji si požádat o spolupráci Vás.
Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následující informace: jména a příjmení všech uvolněných zastupitelů a zastupitelek ve vašem zastupitelstvu.

Informaci žádám zaslat elektronicky na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně klasickou poštou na adresu: xxx
Za jejich poskytnutí předem děkuji. Pokud máte zájem o závěry analýzy, dejte mi prosím vědět, rádi Vám je zašleme. Závěry budou hotové, jakmile budeme mít zpracovaná data, což bude nejpozději do konce roku 2017.

Č.J.: 159106/2017 | 1. 11. 2017
Poskytnutí informace ze dne

Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že nikdo ze zastupitelstva obce není uvolněný/á zastupitel/ka.

5/2017 - Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Č.J.: 151106/2017 | 23. 10. 2017
Žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb., zákon o svobodném přístupu k informacím

Ve smyslu Listiny základních práv a svobod dle čl. 17, jako součásti ústavního pořádku České republiky, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o zpřístupnění následujících informací:

- která osoba má vůči obci pohledávku s nejvyšší nominální hodnotou
- počet uzavřených darovacích smluv od 1. ledna 2016 do 31. září 2017 dle zákona č. 89/2012 Sb.

Údaje dle § 14 zákona č. 106/1999 Sb. jsou následující: xxxxxx, 22. října 2017


Č.J.: 151106/2017 | 30. 10. 2017

Poskytnutí informace ze dne 30.10.2017
Obec Třebešice k Vaší žádosti o poskytnutí informace sděluje, že žádná osoba nemá vůči obci pohledávku. 
Obec Třebešice v období od 1. ledna 2016 do 31. září 2017 uzavřela jednu darovací smlouvu dle zák. č. 89/2012 Sb.

4/2017 - Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci

ŽÁDOST:
Č.J.: 26106/2017/OUT | 29. 3. 2017

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Tetčicích dne 25. března 2017
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky xxx. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 26106/2017/OUT | 10. 4. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti ze dne 29.3.2017 o informaci Vám sděluji následující:
1)
a.   počet svozových míst komunálního odpadu: 47
b.   Obec Třebešice nemá v danou chvíli Obecně závaznou vyhlášku určující výši poplatků. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je dána ceníkem společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu dle frekvence vyvážení a v návaznosti na vlastnictví nádoby 110 l kov, a to následovně: 2x 470,00 Kč; 3x 587,00 Kč; 14x 830,00 Kč; 2x 970,00 Kč; 23x 1.170,00 Kč; 1x 1.504,00 Kč.

2)
a.   počet sběrných míst: 2
b.  tříděný odpad: papír, PET, sklo bílé, sklo barevné, drobný kov; BIO odpad; odpad ze hřbitova
c.   počet nádob: 1x nádoba 110 l kovová; 1x kontejner 1.100 l kovový; 5x nádoba 1.500 l plast; 1x velkoobjemový kontejner 2,5 t kovový

3)
1x kontejner 1.100 l kovový … Technické služby Vlašim s.r.o.
2x nádoba 1.500 l plast … EKO-KOM, a.s.

4) Svozová společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu: Technické služby Vlašim s.r.o.

3/2017 - Informace týkající se způsobu třídění a nakládání s odpady v obci

ŽÁDOST:
Č.J.: 25106/2017/OUT | 28. 3. 2017

Žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
V Tetčicích dne 25. března 2017
Dobrý den, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací informací týkajících se způsobu realizace třídění a nakládání s odpady v obci:

1) Jaký je počet svozových míst komunálního odpadu a vyhláškou určená výše poplatků za komunální odpad pro obyvatele obce, případně firmy zde sídlící,

2) Jakým způsobem je zajištěna možnost třídění odpadů v obci, jaké vybavení mají sběrná místa
a. počet sběrných míst a sběrných dvorů,
b. druhy tříděného odpadu (například papír, plasty, kartony, plasty),
c. celkový počet sběrných kontejnerů či nádob a jejich typ (např. kontejner 1100L kovový,
kontejner na šaty, nádoba na zářivky, kontejner 800L plastový, velkoobjemový, podzemní…),

3) využívají se pro třídění odpadků kontejnery, které nejsou ve vlastnictví obce? Pokud ano, uveďte typ kontejneru a jeho vlastníka (například kontejnery Asekol, Ekokom, Elektrowin, Diakonie Broumov)

4) Název svozové společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu

Ve smyslu § 17 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. žádám o potvrzení předpokládané výše úhrady nákladů, budou-li účtovány. Informace žádám poskytnout v elektronické formě do datové schránky xxx. Za jejich poskytnutí předem děkuji.

 

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 25106/2017/OUT | 10. 4. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti ze dne 28.3.2017 o informaci Vám sděluji následující:
1)
a.   počet svozových míst komunálního odpadu: 47
b.   Obec Třebešice nemá v danou chvíli Obecně závaznou vyhlášku určující výši poplatků. Výše poplatků za svoz komunálního odpadu je dána ceníkem společnosti zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu dle frekvence vyvážení a v návaznosti na vlastnictví nádoby 110 l kov, a to následovně: 2x 470,00 Kč; 3x 587,00 Kč; 14x 830,00 Kč; 2x 970,00 Kč; 23x 1.170,00 Kč; 1x 1.504,00 Kč.

2)
a.   počet sběrných míst: 2
b.  tříděný odpad: papír, PET, sklo bílé, sklo barevné, drobný kov; BIO odpad; odpad ze hřbitova
c.   počet nádob: 1x nádoba 110 l kovová; 1x kontejner 1.100 l kovový; 5x nádoba 1.500 l plast; 1x velkoobjemový kontejner 2,5 t kovový

3)
1x kontejner 1.100 l kovový … Technické služby Vlašim s.r.o.
2x nádoba 1.500 l plast … EKO-KOM, a.s.

4) Svozová společnost zajišťující svoz komunálního a vytříděného odpadu: Technické služby Vlašim s.r.o.

2/2017 - Žádost o poskytnutí informace - investiční plány

ŽÁDOST:
Č.J.: 13105/2017/OUT | 17. 2. 2017

Žádost o poskytnutí informace (dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v pl.zn.)

Žadatel: Istav Media, s.r.o., IČ: 03441725, Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zastoupen osobou: Mgr. Miroslava Šindelářová, Istav Media, s.r.o.
Adresa sídla: Istav Media, s.r.o., Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 

Žádá: Dovoluji si Vás oslovit za společnost Istav Media, s.r.o. a jejím projektem určený na podporu stavebníků v ČR. V současné době v rámci tohoto projektu probíhá mapování investičních plánů měst a obcí pro rok 2016. Z tohoto důvodu Vás prosíme o zaslání investičních plánů Vašeho města/obce pro rok 2017, resp. seznam stavebních projektů, které jsou plánovány městem/obcí na rok 2017 a budou financovány z rozpočtů obce nebo z jiných veřejných rozpočtů.

U těchto projektů žádáme o:
- název projektu - stručný popis projektu
- rozpočet projektu v mil. Kč
- plánovaný termín započetí projektu
- předpokládaný termín výběrového řízení na dodavatele 

Způsob poskytnutí informace:
- zaslat pomocí datové schránky na ID: dc6q2wa
- nebo na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

V případě, že rozpočet ještě není schválený, napište nám prosím, kdy k jeho schválení dojde.

Předem Vám děkujeme Vám za spolupráci.

V Praze dne 16. 02. 2017

Mgr. Miroslava Šindelářová ISTAV Research manager
Istav Media, s.r.o. Nádražní 762/32 150 00 Praha 5 - Smíchov
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   web: www.istav.cz

 

ODPOVĚD:
Č.J.: 13105/2017/OUT | 9. 3. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti o informaci Vám sděluji následující:

V době podání Vaší žádosti není známo, že by v blízké době obec Třebešice realizovala nějaký stavební projekt hrazený z rozpočtu obce nebo z jiných veřejných zdrojů.

Pokud by se tak stalo, byla by realizace včetně harmonogramu schvalována zastupitelstvem obce. Zápis spolu se záměrem by byl zveřejněn na úřední desce, včetně umístění na elektronickou úřední desku.

1/2017 - Zápis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 27. 2. 2017

ŽÁDOST:
Č.J.: 18105/2017/OUT | 1. 3. 2017

Žádost o Informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o kopii originálu zápisu ze zasedání zastupitelstva konaného dne 27. 2. 2017. Jsem vlastníkem nemovitosti v obci Třebešice. Zápis ze zasedání pošlete, prosím, naskenovanou na mail.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ODPOVĚĎ:
Č.J.: 18105/2017/OUT | 3. 3. 2017

Věc: Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

K Vámi podané žádosti o informaci ze dne 1. 3. 2017 uvádíme následující:
V příloze zasíláme kopii Zápisu ze zasedání zastupitelstva obec Třebešice ze dne 27. 2. 2017.
Originál je uložen na Obecním úřadu Třebešice, Třebešice 39 a je k dispozici k nahlédnutí.
Dále uvádíme, že zápis je zveřejněn na webové stránce obce Třebešice: www.obectrebesice.cz / Obecní úřad / Zápisy se zasedání ZO / Archiv.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci