Pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa

V rámci zajištění transparentnosti a rovného přístupu při vyřizování žádostí o palivové dřevo ZO Třebešice ZO na svém zasedání 12.5.2016 schválilo níže uvedená pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa. Obec Třebešice, jako vlastník lesa, umožní zájemcům o dřevo na topení provádět samovýrobu dřeva a odkup zpracovaného dřeva za stanovených podmínek.

Samovýrobou se rozumí, že zájemce si sám vyrobí (vytěží), přiblíží a odveze dřevo, které mu určí správce lesa po domluvě se starostkou (nebo pověřeným zástupcem). Veškeré práce provádí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí. Účelem samovýroby je zpracovat méně hodnotné dřevo např. v probírkách, mladých lesních porostech do 40 let, vývraty, zlomy, souše, stromy napadené kůrovcem, ….

Samovýroba dřeva není nároková a je zadávána pouze tehdy, když dřevo této kvality bude v lese k dispozici. Zájemci však mj. nesmí jakýmkoli způsobem ohrozit stav lesa, poškozovat cesty nebo stromy, rušit zvěř nebo ptactvo při hnízdění a kladení mláďat, v době zvýšeného lovu vysoké a černé zvěře. Samovýroba je prováděna celoročně.

Samovýrobou rozumíme těžbu dřeva ponechaného tomu, kdo dřevo vytěží zcela, nebo zčásti, za stanovenou úplatu.

Samovýrobce je fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem v obci Třebešice nebo vlastní v k.ú. Třebešice nemovitost.

Samovýroba slouží pro zásobování obyvatelstva především palivovým dřívím a provádí se v souladu s pravidly pro povolování těchto těžeb.

O samovýrobu palivového dříví je nutno požádat pouze a jen výhradně na Obecním úřadě obce Třebešice.

I. OBECNÉ INFORMACE

1)   Pro zájemce o samovýrobu palivového dřeva je na úřadě obce zřízen pořadník.

2)   Do pořadníku je zařazen každý občan, na základě podání písemné žádosti (žádost obdrží na obecním úřadu).

3)   Obec tuto žádost zaregistruje, opatří datem převzetí, pořadovým číslem/rok a zařadí do pořadníku nevyřízených žádostí. Pořadí určuje datum podání písemné žádosti.

4)   Na základě žádosti a podle pořadového čísla nabídne obecní úřad zájemci místo a druh porostu, ve kterém lze samovýrobu palivového dřeva realizovat.

5)   Obecní úřad vydá samovýrobcům „Povolení na samovýrobu dřeva“ (dále jen „Povolení“), které bude obsahovat: jméno a příjmení žadatele, porostní skupinu, počet vyznačených stromů dle dřevin, množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

6)   Pokud zájemci bude provádět samovýrobu druhá osoba, musí její jméno uvést v žádosti. Tato oprávněná osoba svůj souhlas potvrdí v žádosti svým podpisem. (viz. Zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášek).

7)   Na jednu žádost bude umožněno žadateli vytěžit maximálně 2 prm (1 prm - jeden prostorový metr) palivového dřeva. V případě většího zájmu ZO určí maximální množství palivového dřeva ke zpracování pro jednotlivé zájemce.

8)   Žádosti nelze do pořadníku podávat za každou osobu žijící ve společné domácnosti (jedna domácnost = jedna žádost).

9)   Přednost v pořadníku dostane žadatel, jehož požadavek nebyl vyřízen v minulém roce.

10) Pořadník přechází z jednoho roku do dalšího roku.

II. ORGANIZACE SAMOVÝROBY PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

1)   Samovýrobce při provádění samovýroby zodpovídá za dodržování obecně platných předpisů BOZP, požární ochrany a ochrany životního prostředí, dodržování zadaného bezpečného technologického postupu, odbornou a zdravotní způsobilost svou i osob, které mu pomáhají, používání předepsaných osobních ochranných pracovních pomůcek, dobrý technický stav používaných nástrojů a nářadí, používání biologicky odbouratelných olejů k mazání řetězů motorových pil. Samovýrobce nebude v lese pracovat osamoceně a bude dbát na dodržování bezpečné vzdálenosti při těžbě a přibližování dříví.

2)   Samovýrobu palivového dřeva i jeho odvoz lze provádět pouze v množství a na místě uvedeném v „Povolení“, které musí mít samovýrobce při této činnosti u sebe.

3)   Je přísně zakázáno vyřezávat cokoliv jiného, než je určeno v „Povolení“.

4)   Žádosti o samovýrobu budou jednotlivě projednány úřadem obce, v případě nutnosti i s lesním hospodářem.

5)   Po změření dřeva (Čl. III.,odst.6.) vystaví obec doklad na odprodej dřeva. Potvrzení je podklad k úhradě palivového dřeva.

III. POVINNOSTI ŽADATELE PŘI PRÁCI V LESE

1)   Samovýrobu palivového dřeva musí žadatel provádět na vyznačených stromech určených k samovýrobě odborným lesním hospodářem.

2)   Mimo vytyčený dílec a vyznačených stromů nesmí těžit.

3)   V prostoru samovýroby musí provést úklid jak větví, tak nepořádku, který případně způsobil (odpadky, pet lahve, apod.).

4)   Dokončit práce v dohodnutém termínu.

5)   Oznámit pověřenému zástupci obce, který je uveden v povolení, ukončení prací.

6)   Dřevo bude srovnáno do měřitelných hrání v lese a jeho odvoz z lesa lze provést po změření odborným lesním hospodářem nebo pověřeným zástupcem obce. Měření je v jednotce prostorový metr = 1 pm.

7)   Zajistit si včasný odvoz vytěženého dřeva.

8)   Odvoz vytěženého dřeva je nutné provádět v takové době, aby nedocházelo k poškozování lesních cest a znečišťování místních i státních komunikací.

IV. STANOVENÁ CENA A PLATBA ZA PALIVOVÉ DŘEVO

1)   Cena za samovýrobu palivového dřeva je stanovena na 100 Kč za 1 pm.

2)   Ceník za palivové dřevo získané samovýrobou na kalendářní rok se může každoročně upravovat.

3)   Platba za dřevo bude provedena do 7 dnů od ukončení samovýroby a přeměřením dřeva zástupcem na obecním úřadu Třebešice.

V. VYŘAZENÍ Z POŘADNÍKU

1)   Vyřazen bude zájemce, který má vůči obci neuhrazené pohledávky, porušil pravidla samovýroby, úmyslně poškodil nebo znehodnotil majetek obce.

2)   Vyřazení z pořadníku je na dobu 2 let.

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

2)   Požadované množství dřeva je přímo odvislé od množství vhodného dřeva k samovýrobě v lese v daném roce.

3)   Práce v lesích při samovýrobě dřeva koná samovýrobce na vlastní nebezpečí.

4)   Porušení výše uvedených pravidel samovýroby se bude trestat vykázáním z lesa bez nároku na náhradu za vytěžené dřevo a pokutou.

5)   Samovýroba dřeva bez platného povolení bude považována za škodu (krádež) obecního majetku a předána k řešení Policii ČR.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa zpracovala Hana Moravcová, starostka obce dne 26.9.2016.

Tato směrnice pravidla pro samovýrobu a prodej palivového dřeva z obecního lesa byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                            Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                starostka

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci