Jednací řád Zastupitelstva obce Třebešice

Zastupitelstvo obce Třebešice se usneslo podle ust. § 96 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na tomto svém jednacím řádu.

Jednací řád zastupitelstva obce upravuje přípravu, svolání a průběh jednání zastupitelstva obce, způsob jeho usnášení a kontrolu plnění jím přijatých usnesení, jakož i další otázky související s organizací a vlastním průběhem jednání zastupitelstva obce.

O otázkách neupravených tímto jednacím řádem, popř. o dalších zásadách svého jednání rozhoduje zastupitelstvo obce v souladu se zákony.

1) ZASEDÁNÍ OZ svolává a řídí (předsedá) starostka obce v souladu se zněním §103 odst. 5 zák. č.128/2000 Sb. V případě nepřítomnosti starostky plní úkoly stanovené tímto jednacím řádem místostarosta/tka obce. Starostka je povinna svolat zasedání ZO požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ZO nebo hejtman kraje. V tomto případě se zasedání zastupitelstva obce musí konat nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy byla žádost doručena OÚ. Nesvolá-li starostka zasedání zastupitelstva obce učiní tak místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce.

2) ZO ROZHODUJE o všech otázkách uvedených v § 84 a § 85 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. Rozhodovat o zadávání zakázek resp. koupi a prodeji movitého majetku ve prospěch obce se svěřuje starostce obce do výše 80 tis. Kč bez DPH, u stavebních prací 100 tis. Kč bez DPH.

3) PRO ZASTUPITELE plyne povinnost se zasedání účastnit dle znění § 83 odst. 1 zákona s tím, že má právo využít § 83 odst. 2 a jeho rámec tak, jak je v ustanovení uvedeno.

4) Z JEDNÁNÍ ZO je možné neúčast omluvit, pokud budou sděleny starostce nebo místostarostovi její důvody. Neúčast lze nahlásit osobně nebo telefonicky nejpozději však před zahájením zasedání.

5) ÚČAST, případně neúčast omluvená či neomluvená je vždy zaprotokolována v zápisech jednotlivých zasedání orgánu obce.

6) ČETNOST ZASEDÁNÍ:

 1. a)   ZO se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce se začátkem v 19,30 h (případně v jiný čas dle okolností),
 2. b)   mimořádná - dle naléhavosti a nutnosti.

7) ZPŮSOB SVOLÁVÁNÍ ZASEDÁNÍ:

 1. a)   písemným oznámením na ÚD a EÚD,
 2. b)   telefonickým, elektronickou poštou, prostřednictvím Facebooku nebo ústním sdělením termínu v případě mimořádných zasedání svolaných z mimořádných důvodů, nejméně však čtyři dny před vlastním zasedáním tj. nejpozději v pondělí v týdnu kdy se zasedání koná.

8) SDĚLOVÁNÍ PROGRAMU ZASEDÁNÍ OZ v souladu se zákonem o svobodném přístupu k informacím dle zákona č.106/1999 Sb.,:

 1. a)   na ÚD v obci Třebešice, nejpozději sedm dní před zasedáním,
 2. b)   na EÚD www.obectrebesice.cz s odkazem „úřední deska“,
 3. c)   interně - pouze ZO el. poštou na osobní e-mailové adresy, sms zprávou nebo prostřednictvím Facebooku.

9) ZASEDÁNÍ JSOU VŽDY VEŘEJNÁ v souladu s obecním zřízením a zákonem o svobodném přístupu k informacím.

                Místo konání:     - pro standardní zasedání kancelář v budově OÚ v Třebešice,

- pro „veřejné schůze“ sál v 1.patře v budově OÚ

10) PRAVIDLA VLASTNÍHO PRŮBĚHU JEDNÁNÍ:

 1. a)   zasedání zastupitelstva zpravidla řídí starostka obce nebo jím pověřený člen zastupitelstva,
 2. b)   předsedající dbá na to, aby jednání ZO mělo pracovní charakter a věcný průběh, řídí hlasování, zajišťuje a vyhlašuje jeho výsledek, ukončuje a přerušuje zasedání,
 3. c)   na počátku zasedání předsedající určí zapisovatele a dva ověřovatele zápisu

- stabilně je za účelem provedení zápisu ze zasedání OZ v Třebešicích určen člen ZO nebo starostka obce.

- v případě nepřítomnosti pověřeného člena ZO nebo starostky je vybrán zapisovatel předsedajícím z přítomných členů.

 1. d)   právo vystoupit v diskusi má občan obce, který dosáhl věku 18 let nebo fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a vlastní na území obce nemovitost a čestný občan obce (dále jen „občan“).
 2. e) diskusní příspěvky občanů se řídí pořadím přihlášení se do diskuse. Občan vyčká výzvy předsedajícího.
 3. f)    doba diskusního vystoupení se omezuje na pět minut, předsedající je oprávněn přerušit diskusní příspěvek občana i před uplynutím této doby pokud se občan podstatným způsobem odchýlí od tématu.
 4. g)   k připuštění dalších příspěvků téhož občana ke stejnému bodu je třeba souhlasu ZO.
 5. h)   požádá-li na zasedání ZO o slovo člen vlády nebo jím určený zástupce, senátor, poslanec nebo zástupce orgánů kraje, musí mu být uděleno
 6. i)    osoba, která se chystá pořizovat zvukový či obrazový záznam veřejného zasedání je povinna tuto skutečnost předem sdělit předsedající (starostce) a přítomným osobám.

11) MIMOŘÁDNÉ DOPLNĚNÍ PROGRAMU na základě požadavku zastupitelů či předsedů výborů a komisí (předkladatel bodu programu) - využití možnosti předložit bod do jednání:

Pro občany - předložit bod do programu má možnost každý občan obce na základě písemného vznesení podnětu k projednání či na základě písemné žádosti a to vždy s dostatečným předstihem – nejpozději s datem doručení na adresu obce odpovídajícímu pondělí v daném týdnu, kdy se zasedání OZ koná.

Pro zastupitele – předložit bod do programu nejpozději do pondělí v týdnu, kdy se zasedání koná. Mimořádně, v případě naléhavosti se provede změna (začlenění bodu) do programu zasedání v době před schválením programu.

12) SCHVÁLENÍ PROGRAMU - předsedající seznámí zastupitele s návrhem programu zasedání a případnými návrhy na doplnění programu. O programu zasedání rozhodne zastupitelstvo hlasováním, dále předsedající informuje o schopnosti zasedání zastupitelstva se usnášet, program bude obsahovat zejména zásadní záležitosti, které jsou nutné řešit v rámci pravomocí OZ vymezené zákonem a jsou nad rámec kompetencí starostky, místostarosty a pracovníků OÚ nebo v případech, kdy k výkonu kompetencí je potřebné rozhodnutí OZ.

13) VLASTNÍ PROJEDNÁVÁNÍ DLE POSLOUPNOSTI PROGRAMU

 1. a)   pokud člen ZO před zahájením jednání nebo v jeho průběhu sdělí předsedajícímu skutečnosti nasvědčující střetu jeho zájmů s určitou záležitostí projednávanou v programu zasedání, předloží věc zastupitelstvu k rozhodnutí, zda existuje důvod pro vyloučení člena zastupitelstva z projednávání a rozhodování v této záležitosti,
 2. b)   na každém zasedání ZO podává starostka obce zprávu o své činnosti od posledního zasedání zastupitelstva,
 3. c)   úvodní slovo k předkládaným materiálům stručně uvede předkladatel,
 4. d)   následuje rozprava, do které se přihlašují členové zastupitelstva do jejího ukončení zvednutím ruky. Slovo uděluje předsedající v pořadí, ve kterém se o slovo přihlásili, předkladateli udělí slovo během rozpravy, kdykoli o to požádá. Bez ohledu na pořadí musí být přednostně uděleno slovo tomu členovi ZO, který namítá nedodržení jednacího řádu nebo porušení zákona v průběhu jednání, což signalizuje „T“, vytvořenými dlaněmi obou rukou zvednutými nad hlavou, v zájmu plynulého projednávání konkrétního bodu tento jednací řád umožňuje jednotlivým účastněným vznášet připomínky v časově omezené době v trvání pěti minut,
 5. e) členové zastupitelstva mají právo ve stanoveném bodu programu vznášet ústní dotazy, připomínky a podněty na starostku, na výbory a komise,
 6. f)    rozpravu ukončí předsedající po vyčerpání příspěvků všech přihlášených,
 7. g)   hlasování se provádí veřejně zdvihnutím ruky hlasujícího, předsedající vznese otázku jejímž předmětem je podstata řešené věci: Kdo je pro…? | Kdo je proti…? | Zdržel se někdo hlasování?,
 8. h)   průběh hlasování zapisovatel zaznamená do zápisu,
 9. i)    předsedající prohlásí zasedání ZO za ukončené byl-li program jednání, schválený ZO, vyčerpán, nebo poklesl-li počet přítomných členů pod 50% všech členů ZO nebo z jiných závažných důvodů, zejména nastaly-li skutečnosti, znemožňující nerušené jednání, v těchto případech svolá starostka do 15 dnů náhradní zasedání,
 10. j)    nedílnou součástí každého zápisu ze zasedání je písemné vyhotovení Usnesení OZ s přiděleným číslem totožným s číslem zápisu, které podepisuje starostka a ověřovatelé zápisu.
 11. k)   usnesení vždy obsahuje věcné zaznamenání faktů o nichž OZ rozhodlo, které schválilo, které bere na vědomí.

14) ZÁVĚR ZÁPISU MUSÍ OBSAHOVAT TYTO NÁLEŽITOSTI:

 1. a)   hodinu skončení zasedání,
 2. b)   podpis starostky v případě její nepřítomnosti podpis místostarosty (předsedajícího),
 3. d)   podpisy dvou ověřovatelů zápisu.

15) Každý zápis se stává součástí složky Zápisy ze zasedání OZ. Archiv je vedený OÚ.

16) Zveřejňování na ÚD se provádí Usnesením ZO.

17) Vyvěšení na EÚD se provádí uvedením Usnesením ZO v el. podobě bez náležitých podpisů a razítka a má váhu originálu do složky http://www.obectrebesice.cz/obecni-urad a uvedením Zápisu ze zasedání ZO v el. podobě bez náležitých podpisů a razítka a má váhu originálu do složky http://www.obectrebesice.cz/obecni-urad/zapisy-ze-zasedani-zo/archiv/.

18) OÚ zveřejní Usnesení ZO v zákonné lhůtě do sedmi dnů od zasedání OZ na ÚD i EÚD.

 

Změny, doplňky či vydání nového jednacího řádu podléhají schválení zastupitelstvem obce.

Tento jednací řád byl projednán a schválen ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                 Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                    starostka

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci