Směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky

 1.   Dělení zakázky dle předmětu

1)      Na dodávky

2)      Na stavební práce

3)      Na služby

II. Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

 

Veřejné zakázky na dodávky a služby

Veřejné zakázky na stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané ceny

1)      VZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč, a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.

2)     VZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp. v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

III. Postup a požadavky při zadávání zakázky

1)      Nadlimitní zakázky - zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách

2)      Podlimitní zakázky - zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách

3)      Zakázky malého rozsahu

 1. A)     Postup při zadávání ZMR 1. kategorie - zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, nebo pověřenou osobou, případně hodnotící komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek: 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.
 1. B)     Postup při zadávání ZMR 2. kategorie - zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise nebo pověřená osoba. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek: 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základní způsobilosti dle § 74 zákona 134/2016 o zadávání
 • veřejných zakázek,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, případně v zápise pověřené osoby, pokud byla ustanovena.

IV. Výjimky z působnosti směrnice

1)      Zadávání zakázek v souvislosti s živelnou či jinou pohromou.

2)      Zadávání zakázek ve výjimečných předpisech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).

3)      Zadávání zakázek podléhajícím pravidlům dotačním fondů.

4)      Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

5)      Zadávání zakázek do výše 80 tis. Kč bez DPH, u stavebních prací 100 tis. Kč bez DPH, která je v kompetencích starosty (dle Jednacího řádu Zastupitelstva obce Třebešice bod II. ze dne 26.9.2016).

V. Závěrečná ustanovení

1)      Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli se bude ctít zásada rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.

2)      Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele či dodavatele bude nejnižší nabídková cena nikoliv však na úkor kvality = Základním hodnotícím kritériem je celková ekonomická výhodnost nabídky.

 

Změny, doplňky či vydání nové směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky podléhá schválení zastupitelstvem obce.

Tato směrnice o postupech při zadávání veřejné zakázky byla projednána a schválena ZO Třebešice dne 26.9.2016 a nabývá účinnosti dnem 26.9.2016.

         

otisk úředního razítka

        Václav Khek                                                                                    Hana Moravcová

       místostarosta                                                                                        starostka

 

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci