Vyhláška č. 1/1996

Vyhláška č. 1/96
o čistotě a veřejném pořádku obce Popovice


Úvodní ustanovení
Obecní zastupitelstvo schválilo vyhlášku o čistotě a pořádku v obci podle §16 a §36 odst. 1, písm. f a §14 odst. 1, písm. o, i, r zákona č. 367/90 Sb o obcích, ve znění pozdějších předpisů dne 10. června 1996.

Čl. I

Vyhláška stanovuje pravidla chování, jejichž dodržování je potřebné z důvodu zachování čistoty a pořádku, která nejsou obsažena v právních předpisech vyšší právní moci. Účelem vyhlášky je zajištění jak veřejného pořádku tak i bezpečnosti a zdraví občanů a chránit přírodu a zdravé prostředí.

Čl. II

Ustanovení této vyhlášky se vztahují na všechny občany, na fyzické i právnické osoby oprávněné k podnikání, na osoby přechodně pobývající v k.ú. obce a na návštěvníky obce i osad.

Čl. III
Ochrana životního prostředí

1) Ochrana životního prostředí před znečišťováním a poškozováním je upravena v zákoně č. 114/1973 Sb. o životním prostředí.
2) Zejména upozorňujeme, že ochrana vod před znečišťováním je upravena v zákoně č. 138/1974 Sb. o státní správě ve vodním hospodářství ve znění pozdějších předpisů.
Není dovoleno např.:
- vypouštění odpadních vod do povrchových nebo podzemních vod v rozporu s ustanoveními vodního zákona
- mytí motorových vozidel a provozních mechanismů ve vodních tocích nebo v místech, kde by mohlo dojít k ohrožení nezávadnosti vod
- znečišťování povrchových nebo podzemních vod
- jakékoliv ohrožení zdravotní nezávadnosti vod.

Čl. IV
Nakládání s odpady

1) Nakládání s odpady je upraveno zákonem č. 238/1991 Sb. o odpadech. Zbavovat se komunálních odpadů mohou občané jen v místech k tomu určených, t.j. ukládat do kontejnerů - viz místní vyhláška o odpadech.
2) Podnikatelé jsou povinni zajistit nezávadnou likvidaci odpadů na svůj náklad.
Je zakázáno např.:
- zakládat kdekoliv neoprávněnou skládku
- odkládat odpadky mimo vyhrazená místa
- ukládat do kontejnerů takové odpadky, které nedovoluje místní vyhláška o odpadech..

Čl. V
Užívání veřejných prostranství

1) Veřejná prostranství jsou ta místa v obci, která slouží veřejnému užívání. Patří mezi ně místní komunikace, silnice, chodníky, návsi, veřejná zeleň apod.
Podle §17 zákona o obcích je na takových místech zakázáno z důvodu ochrany veřejného pořádku:
- znečišťování veřejných prostranství odhazováním odpadků, nedopalků cigaret apod.
- volné pobíhání psů a domácího zvířectva
- nepovolené stání motorových vozidel.
2) Vlastních nemovitosti odpovídá za čistotu veřejných prostranství přiléhajících k jeho nemovitosti a má povinnosti úklidu.
3) Kácení bez povolení, lámání a jiné poškozování stromů a keřů je zakázáno. Viz §87 odst. 2, písm. e) a §87 odst. 3, písm. d) zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb.

Čl. VI
Pobíhání psů

1) Vlastníci psů jsou povinni, v rámci zachování čistoty a bezpečnosti, dbát o to, aby psi nepobíhali volně po veřejných prostranstvích a tyto neznečišťovali a neohrožovali zdraví a bezpečnosti spoluobčanů.
2) Za volné pobíhání psů v obci zodpovídá vlastních psa po všech stránkách a nese též plnou zodpovědnost za případné pokousání psem.

Čl. VII
Chov zvířat

1) Chov domácích zvířat je upraven zvláštními předpisy, zejména zákonem č. 215/1992 Sb. o veterinární péči, zákonem č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání a zákonem č. 17/1992 o životním prostředí a vodoprávními předpisy.
Pro stavby určené k chovu zvířat platí příslušné stavební předpisy.
2) Chovatelé zvířat jsou povinni zajistit, aby zvířata nevnikala na veřejná prostranství a neohrožovala bezpečnost. To platí v plné míře pro slepice.

Čl. VIII

Sankce za porušení povinností ukládají kompetentní orgány dle zvláštních předpisů.

Tato vyhláška nabývá účinnosti za 15 dnů po vyvěšení.

Vyvěšeno dne 11.6.1996
Sejmuto dne 15.7.1996

starosta
zástupce starosty

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci