query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 415 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 415)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2020-07-03 19:14:09') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Zákon č. 106/1999 Sb. (Popovice)

Poskytnutí informace - veřejné zakázky

DOTAZ:

Vážení,

obracím se na Vás na základě zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ve věci subjektů

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:27481107

a

DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO:26007177

Ke shora uvedeným subjektům Vás žádám o poskytnutí informace, zda uvedený subjekt v minulosti podal vůči Vašemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek, případně Vás žádám o poskytnutí této nabídky.

 

ODPOVĚĎ:

Odpověď na žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 

Vážený pane,

k Vaší žádosti ze dne 19. 8. 2019 ve věci poskytnutí informací zda uvedené subjekty

Domistav CZ a.s., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 27481107 a DOMISTAV HK s.r.o., se sídlem Foersterova 897, 500 02 Hradec Králové, IČO: 26007177, v minulosti podali vůči našemu orgánu veřejné moci nabídku ve smyslu veřejných zakázek a k případnému poskytnutí této nabídky, Vám sdělujeme následující:

Žádný z uvedených subjektů nepodal naší obci nabídku ve smyslu veřejných zakázek.

 

Poskytnutí informace k volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 20.-21. 10. 2017 a volbám do PS PČR ve dnech 25. 10.-26. 10. 2013 a volbám prezidenta ČR ve dnech 12. 1.-13.1. a 26. 1. - 27. 1. 2018

Žádost:

Dobrý den,

na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaným ve dnech 20.10. – 21.10.2017:

1) Věk, pohlaví, nominující politická strana předsedy OVK a dále informaci o tom, zda byl totožný předseda OVK u voleb do PSP konaných dne 25.10. – 26.10.2013,

2) věk, pohlaví a nominující politická strana ostatních členů OVK,

3) věk, pohlaví, délku trvání pracovního poměru zapisovatele a dále informaci o tom, zda vykonával funkci zapisovatele poprvé,

4) běžný účel budovy, ve které byla volební místnost umístěna (např. hospoda, škola, úřad, domov důchodců),

 

a to pro okrsek č. 1.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20.10. – 21.10.2017 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Dále žádám o sdělení, kolik voličských průkazů bylo vydáno pro volby Prezidenta republiky konané v roce 2018 a kolik z nich nebylo včas doručeno. Pro každý nedoručený volební průkaz uveďte, z jakého důvodu nebyl včas doručen.

Odpověď

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci