Kozmice

Obec Kozmice

 

Správní území obce Kozmice se rozkládá na výměře 796,13 ha na jednom katastrálním území Kozmice.


Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Kácova Lhota       
- Kozmice   
- Rousínov


V obci žije 317 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Oznámení záměru - Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova

Oznámení záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 podle § 6 zákona č. 110/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Název záměru: 

,,Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova."

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 28. 6. 2017

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 28. 6. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3) Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.

4) Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice.

5) Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště.

6) Projednání odstranění kabin na pozemku.

 

 

 

V KOZMICÍCH     21. 6. 2017                                                               

              Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

 

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

 

 

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/obecni-urad-kozmice/uredni-deska-kozmice.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-rozpocty.html a http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Kozmice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Kozmice 12, 257 25 Kozmice, v úředních hodinách: St  17,00 - 19,00 a Pá  17,30 - 19,00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 15. 2. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Územní studie Z3-9 - projednání

4) Požární řád obce Kozmice

5) Interní směrnice 1/2017

6) Návrh znaku a vlajky pro tři místní části Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov

 

V KOZMICÍCH   3. 2. 2017                                                                                Helena Matoušková

starostka obce

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Známky na popelnice 2017

ZNÁMKY NA POPELNICE 2017

 

V průběhu ledna občané obdrží poštovní poukázky na úhradu poplatku

na likvidaci odpadu za rok 2017

 

PLATNOST ZNÁMEK 2016

do konce února 2017

Oznámení pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 25. 11. 2016

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

Program zasedání:
1) Zahájení zasedání.
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3)Návrh rozpočtu na rok 2017.
4)Rozpočtové opatření č. 6.
5)Projednání žádosti o příspěvky na MAS Posázaví.
6) Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
7) Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
8) Projednání spoluúčasti obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce 1507,- Kč.
9)Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
10) Různé.

V KOZMICÍCH 18. 11. 2016                                                 Helena Matoušková starostka obce


Vyvěšeno dne: 18. 11. 2016

Sňato dne: ……………………      

Elektronická podatelna obce Kozmice

Adresa pro elektronickou podatelnu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice, a to  ve středu od17 :00 hod. do 19:00 hod. a v pátek od 17:30 hod. do 19:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.

Úřední hodiny:
Středa   
17,00 - 19,00
Pátek     17,30 - 19,00

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Zastupitelé

Starostka obce Helena Matoušková
Místostarostka obce Radek Krupa
Předseda finančního výboru František Nepraš
Členové finančního výboru Martina Posoldová
  Martin Papež
Předseda kontrolního výboru Luboš Sládek
Člen kontrolního výboru Martina Kadeřábková

 

Kontakty

Oficiální název Obec Kozmice
Kontaktní adresa Obecní úřad Kozmice
  Kozmice 12
  257 25 Kozmice 
Telefon na OÚ 317 795 183 
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny na OÚ St  17,00 - 19,00
   
   

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru

Nahlížení do registru

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecní úřad Kozmice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Kozmice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dne 17. října 2012 byla Zastupitelstvem obce Kozmice, příslušným podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s §188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, pod číslem usnesení 4 A/2012 vydána změna č. 3 územního plánu Kozmice, a to formou opatření obecné povahy.

Vzhledem k rozsahu změny č. 3 ÚPO Kozmice vydaného formou opatření obecné povahy, bude na klasické úřední desce obecního úřadu veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů zveřejněno pouze toto oznámení.

Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání změny č. 3 ÚPO Kozmice včetně jeho odůvodnění, pak bude zveřejněna ve stejné lhůtě jako příloha této veřejné vyhlášky na webových stránkách.

Do úplné dokumentace opatření obecné povahy změny č. 3 ÚPO Kozmice a jeho  odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal tj. Obecním úřadu Kozmice a to vždy v úředních hodinách: středa: 17:00-19:00 hod., pátek 17:30-19:00 hod.

...

celý text vyhlášky ve formátu pdf zde
text Změny č. 3 územního plánu obce Kozmice ve formátu pdf zde
příloha - List č. 1 - Základní členění území obce Kozmice
příloha - List č. 2 - Výkres 1-Hlavní výkres
příloha - List č. 3 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 4 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 5 - Veřejné zájmy obce Kozmice
příloha - List č. 6 - Veřejné zájmy obce Kozmice
grafická část odůvodnění - list č. 1
grafická část odůvodnění - list č. 2a
grafická část odůvodnění - list č. 2b
grafická část odůvodnění - list č. 3
Příloha č. 1 a č. 2 odůvodnění opatření obecné povahy č.j. 372/12 změny č. 3 ÚPO Kozmice - Vyhodnocení námitek a připomínek
příloha odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Kozmice - stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje
Vyhodocení vlivů změny č. 3 ÚP obce Kozmice na udržitelný rozvoj území (SEA)
Kozmice_US_Z3-3_text
01_Sirsi_vztahy
02_Vykres limitu
03_Vykres urbanistickeho reseni vcetne koncepce zelene
04_Vykres technicke infrastruktury

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci