Územní plány (Kozmice)

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecní úřad Kozmice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Kozmice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dne 17. října 2012 byla Zastupitelstvem obce Kozmice, příslušným podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s §188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, pod číslem usnesení 4 A/2012 vydána změna č. 3 územního plánu Kozmice, a to formou opatření obecné povahy.

Vzhledem k rozsahu změny č. 3 ÚPO Kozmice vydaného formou opatření obecné povahy, bude na klasické úřední desce obecního úřadu veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů zveřejněno pouze toto oznámení.

Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání změny č. 3 ÚPO Kozmice včetně jeho odůvodnění, pak bude zveřejněna ve stejné lhůtě jako příloha této veřejné vyhlášky na webových stránkách.

Do úplné dokumentace opatření obecné povahy změny č. 3 ÚPO Kozmice a jeho  odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal tj. Obecním úřadu Kozmice a to vždy v úředních hodinách: středa: 17:00-19:00 hod., pátek 17:30-19:00 hod.

...

celý text vyhlášky ve formátu pdf zde
text Změny č. 3 územního plánu obce Kozmice ve formátu pdf zde
příloha - List č. 1 - Základní členění území obce Kozmice
příloha - List č. 2 - Výkres 1-Hlavní výkres
příloha - List č. 3 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 4 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 5 - Veřejné zájmy obce Kozmice
příloha - List č. 6 - Veřejné zájmy obce Kozmice
grafická část odůvodnění - list č. 1
grafická část odůvodnění - list č. 2a
grafická část odůvodnění - list č. 2b
grafická část odůvodnění - list č. 3
Příloha č. 1 a č. 2 odůvodnění opatření obecné povahy č.j. 372/12 změny č. 3 ÚPO Kozmice - Vyhodnocení námitek a připomínek
příloha odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Kozmice - stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje
Vyhodocení vlivů změny č. 3 ÚP obce Kozmice na udržitelný rozvoj území (SEA)
Kozmice_US_Z3-3_text
01_Sirsi_vztahy
02_Vykres limitu
03_Vykres urbanistickeho reseni vcetne koncepce zelene
04_Vykres technicke infrastruktury

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci