• Kaplička Panny Marie v Čakově
 • Kaplička ve Vlkově
 • Vlkov
 • Rybník u Tatouňovic
 • Daňci se klidně pasou na okolních loukách
 • Čakov - náves
 • Čakov
 • Čakov
 • Tatouňovice
 • Koupaliště v Čakově

Čakov

Obec Čakov

Správní území obce Čakov se rozkládá na třech katastrálních území o výměře 529 ha. Obec Čakov leží v okrese Benešov.

V obci žije 124 obyvatel.

Ve správním území obce jsou tyto místní části:
   - Čakov
   - Tatouňovice      
   - Vlkov 

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1226.

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://www.chopos.cz/uredni-deska-cakov.html, internetových stránkách obce http://www.chopos.cz/úřední-dokumenty-obce/rozpočty.html a http://www.chopos.cz/úřední-dokumenty-obce/cakov-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Čakov je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Čakov, Tatouňovice 5, 257 24 Chocerady, v úředních hodinách: pondělí   19.00 hod. – 20.00 hod.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Kontakty

Oficiální název Obec Čakov
Kontaktní adresa Obec Čakov
  Tatouňovice 5
  257 24 Chocerady
Telefony starosta Mgr. Martin Schovánek 731 107 303
  1. místostarostka Bc. Petra Vávrová
  2. místostarosta Petr Kudrna
E-mail OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Číslo účtu u ČNB 94-7715121/0710
Číslo u KB 12821-121/0100
Číslo u České spořitelny 5821121339/0800 pro platby veřejnosti
00231541
DIČ CZ00231541

 

Povinné údaje

1. Název Obec Čakov
2. Důvod a způsob založení

Obec Čakov v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Čakov.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Čakov

 • Zastupitelstvo
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Sociální komise
 • Příspěvkové organizace

Jednací řád OZ

4. Kontaktní spojení

Tatouňovice 5
257 24 Chocerady
Telefon: 317 795 318
Mobilní telefon: 731 107 303
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obeccakov.cz
ID Datové schránky: eenaxid

4. 1 Kontaktní poštovní adresa

Tatouňovice 5
257 24 Chocerady
Kód adresy: 31197612

4. 2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Tatouňovice 5
257 24 Chocerady

4. 3 Úřední hodiny pondělí   19.00 hod. – 20.00 hod.
4. 4 Telefonní čísla

starosta: Mgr. Martin Schovánek, 731 107 303
místostarosta: Vladimír Šenk, 728 038 137

4. 5 Čísla faxu subjekt nepoužívá fax
4. 6 Adresa internetové stránky www.obeccakov.cz
4. 7 Adresa e-podatelny Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
4. 8 Další elektronické adresy subjekt nepoužívá další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat

Komerční banka a.s., Tyršova 2077  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
12821-121/0100
číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-7715121/0710

6. IČ 00231541
7. DIČ CZ00231541
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

Strategie obce Čakov

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet v roce 2015

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance svazku obcí
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to v pondělí od 19:00 hod. do 20:00 hod.
 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT) 
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře -
 13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy  -
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Přehled předpisů, odle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
  (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
  (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění
  (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
14.2 Vydané právní předpisy

Obec Čakov vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací -
15. 1 Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

16. Licenční smlouvy -
16. 1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16. 2 Výhradní licence V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2014

 

Elektronická podatelna pro obec Čakov

Adresa pro elektronickou podatelnu:
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Čakov, Tatouňovice 5, 257 24 Chocerady, a to  v pondělí   19.00 hod. – 20.00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.

Úřední hodiny:
pondělí   19.00 hod. – 20.00 hod.

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče

Ceník:
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23

Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí:
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Zastupitelé

Starosta obce Mgr. Martin Schovánek
1. Místostarostka obce Bc. Petra Vávrová
2. Místostarosta obce Petr Kudrna
Předseda finančního výboru  
Členové  
   
Předseda kontrolního výboru  
Členové  
   
Předsedkyně sociální komise  

 

Zastupitelé obce Čakov
 
 
 
 
 
 
 

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Čakov, Tatouňovice 5, 257 24 Chocerady – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.

Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru

Nahlížení do registru

Rozpočtová opatření rok 2018

Rozpočet 2018

 

rozpocet obce Cakov 2018.PDF

Úpravy rozpočtu

Rozpočtové opatření č. 1/2018 - rozpočtové opatření 1_2018

Rozpočtové opatření č. 2/2018 - rozpočtové opatření 2_2018

Rozpočtové opatření č. 3/2018 - rozpočtové opatření 3_2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018 - rozpočtové opatření 4_2018

Rozpočtové opatření č. 5/2018 uprava rozpoctu c. 5.PDF

Výzva k šetření s vodou

Vzhledem k přetrvávajícímu suchu dochází voda ve zdrojích veřejného vodovodu. Žádáme tímto občany, aby s vodou šetřili.

Děkujeme za pochopení.

Výdej bavlněných roušek

Vážení občané,

potřebuje-li někdo z Vás roušku, máme díky paní Dohnalové několik kusů k dispozici.

Obraťte se prosím na zástupce obce a my Vám roušku dovezeme.

 

ČESKÁ POŠTA - doručování důchodů, doporučené zásilky, otevírací doba pro seniory - přijatá opatření

Vážení spoluobčané,

upozorňujeme, že s účinností od 19.3. mají všechny pošty omezeny hodiny pro veřejnost maximálně do 16.00 hod. a s účinností od 21.3. je zrušen na všech pobočkách víkendový provoz.                                                                                                      

Dále upozorňujeme, že s účinností od 23.3. jsou v časovém rozmezí 7.00/ 8.00 - 9.00 hod. (v návaznosti na otevírací dobu dané pošty) na poštách obsluhováni pouze klienti nad 65 let nebo držitelé průkazu ZTP - P starších 50 let včetně jejich doprovodu a osoby pracující v pečovatelských službách.

 

Informace - opatření České pošty

Krizový štáb České pošty dne 18.3.2020 rozhodl o následných opatřeních:

 • Česká pošta od 19. března 2020 do odvolání omezuje otevírací dobu pro klienty. Hodiny pro veřejnost se upravují tak, že všechny pobočky na území České republiky se zavřou nejpozději v 16 hodin. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Omezení otevírací doby do 16 hodin je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta od soboty 21. března 2020 do odvolání ruší víkendový provoz všech poboček. Všechny pobočky budou o sobotách a nedělích pro veřejnost uzavřeny. Provozovatelé pošt Partner dostali od České pošty doporučení zavést stejné opatření. Víkendové uzavření provozu je v jejich kompetenci.
 • Česká pošta na základě dnešního jednání vlády budou pobočky České pošty od 10 do 12 hodin zpřístupněné pouze občanům nad 65 let. Požádali jsme všechny ostatní klienty, aby respektovali toto rozhodnutí krizového štábu České pošty.
 • Rovněž jsme požádali veřejnost, aby pobočky České pošty navštěvovala pouze v nejnutnějších případech a aby omezila nakupování na e-shopech pouze na věci, které nutně v současné době potřebuje.
 • Co se týká mezinárodní přepravy vybrané země z důvodu jejího omezení a nedostatečných kapacit přestávají přijímat zásilky z dalších zemí. Vyzvali jsme občany, aby nenakupovali zboží na zahraničních e-shopech z dále uvedených zemí a ani si nenechali z těchto zemí od jiných odesilatelů nic zasílat. Z daných lokalit do České republiky s největší pravděpodobností v následujícím období zásilky neodejdou. Zároveň Česká pošta od čtvrtka 19. března 2020 přestává přijímat do své přepravy jakékoli zásilky adresované do následujících zemí - ČínaIzraelÍránJižní KoreaArménieAzerbajdžánUzbekistánKypr a Gruzie. Česká pošta nemůže garantovat jejich převzetí cílovou zemí. Vzhledem k aktuálnímu vývoji situace nevylučujeme rozšíření seznamu zemí, kam Česká pošta nedoručuje a odkud zásilky do České republiky nepřichází.

O dalších přijatých opatřeních Vás budeme neprodleně informovat.

 

S pozdravem a přáním hezkého dne

 

ceskaposta

Nabídka pomoci pro seniory

 

V případě potřeby mohou senioři využít nabídku

organizace Seniorem s radostí. Je připravena dovézt seniorům nebo pomoct objednat nákup, jídlo z Nesnězeno , Woltu , Dáme jídlo nebo restaurace, vyvenčit psa, dovézt léky si popovídat po telefonu. Kontaktní číslo je 792 308 798 (Jana Najbrtová, zakladatelka organizace). Kromě toho má organizace stálou psycholožku (773 944 450) nebo online terapii na https://terap.io, 

nebo nabídku sdružení  Rytmus, o.p.s. ohledně dovozu jídla, léků a podobně.

 

Nebojte se obrátit přímo na vedení obce, na každý problém najdeme individuální řešení. 

 

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje

Vážení občané,

 

na základě rozhodnutí Krizového štábu Středočeského kraje nebudou v nočních hodinách po 22:30 jezdit autobusy integrované dopravy.

V platnosti zůstává rozhodnutí o prázdninovém tarifu na autobusových meziměstských linkách a zrušení školních autobusů. Opatření vejde v platnost v noci z pátku 20. března na sobotu 21. března.

V této souvislosti upozorňujeme, že prostory hromadné dopravy jsou veřejným prostorem, a proto pro ně platí nařízení týkajícího se veřejného prostranství - mít zakrytý nos a ústa.

 

Rozhodnutí hejtmanky Středočeského kraje ze dne 18.3.2020

Omezení osobní účasti v úředních hodinách

Vážení spoluobčané,

v souvislosti s aktuální situací ohledně šíření onemocnění COVID-19 Vás žádáme o omezení osobní účasti v úředních hodinách v kanceláři OÚ. Jsme připraveni Vaše žádosti přijímat telefonicky, e-mailem nebo datovou zprávou.

Děkujeme za pochopení.

Nouzový režim v ordinaci praktického lékaře - MUDr. Šimbera

Vážení občané,

oznamujeme nouzový režim v ordinaci praktického lékaře MUDr. Zdeňka Šimbery. Od pondělí 16.3.2020 je ordinace otevřena 8-10 hod. v Choceradech.

Kontakt s lékařem pouze telefonicky 607 159 951. Máte-li teplotu nad 38°C a kašel, volejte na tel. č. 1212.

Veškerá vyšetření - preventivní prohlídky, pracovnělékařská péče, plánovaná vyšetření, posudky pro řidiče, profesní průkazy, aj. se neprovádějí.

Stav platí do odvolání.

Děkujeme.

 

Turnaj Člověče, nezlob se!

Ještě jednou děkujeme za hojnou účast na turnaji Člověče, nezlob se!, výborné pohoštění a hlavně skvělou atmosféru. I o letošním ročníku bylo psáno v Benešovském deníku a celý článek si můžete přečíst na odkazu níže.

Člověče, nezlob se!

Věříme, že jste si s námi sobotní odpoledne užili a těšíme se na viděnou u dalšího ročníku.

Sběrné místo jedlých olejů a tuků

Vážení občané,

včera byla ke kontejnerům, na návsi v Tatouňovicích, umístěna nádoba na sběr jedlých olejů a tuků.

Prosíme, abyste do popelnice vhazovali oleje v uzavřených obalech.

Děkujeme.

Odečty vodoměrů

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že o víkendech 11.1. - 12.1. a 18.1. - 19.1. budou zastupitelé obce provádět odečty domovních vodoměrů. 

Děkujeme za spolupráci.

Svoz komunálního odpadu od roku 2020

Vážený spoluobčané,

v měsíci říjen jsme každému z Vás dali do schránek prohlášení na svoz komunálního odpadu od roku 2020. Prosíme, abyste vyplněný formulář odevzdali na obecní úřad nejpozději do 15.12.2019. Pokud tak neučiníte, bude Vám automaticky nastaven týdenní svoz ve výši 2140,- za rok.

Děkujeme za pochopení.

Plánované přerušení dodávky elektřiny

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny které se bude konat:

Dne 9.7.2019 od 10:30 - 15:00 hod.

S pozdravem,

Petra Vávrová

Maškarní rej v Tatouňovicích

Vážení přátelé,

dovolujeme si Vás pozvat na MAŠKARNÍ REJ, který se bude konat 2.3.2019 od 14:00 hod v obecním domě Tatouňovice.

Zároveň si Vás dovolujeme oslovit a budeme velmi rádi, pokud přispějete sponzorským darem na ceny pro děti. Uvítáme vlastní výrobky - perníčky, dále cukrovinky, sušenky, pastelky, fixy, omalovánky, bloky, knížky, pexeso, karty, puzzle, drobné hračky (hopíky, plyšáčky, autíčka atd …). Svůj dar můžete předat P. Vávrové nebo H. Zděnkové a nebo jej doneste do kanceláře obecního úřadu, a to nejpozději v pondělí 25.2.2019.

Mockrát děkujeme a budeme se těšit.

Pozvánka

 

V Tatouňovicích proběhl 1. ročník turnaje Člověče, nezlob se!

Milí přátelé,

jak již všichni víte, dne 26.1.2019 proběhl 1. turnaj ve hře Člověče, nezlob se!. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů všech věkových kategorií. Vítězem prvního ročníku se stal Matěj S., na druhém místě se umístil Pepík Č. a místo třetí obsadila Dana S. 

Jak turnaj probíhal a jaké ceny si hráči odnesli jste se mohli dočíst v Benešovském deníku. Kdo ještě článek nečetl, nezoufejte a klikněte zde.

Tímto bychom rádi všem zúčastněním poděkovali za skvělou atmosféru a kladné ohlasy, které nás velice potěšili.

Na viděnou na dalším ročníku turnajewink

Člověče, nezlob se!

Srdečně Vás zveme na 1. ročník turnaje Člověče, nezlob se! Turnaj proběhne dne 26.1.2019 od 13:30 hod. Více informací naleznete na odkazu níže.

Člověče, nezlob se!

Těšíme se na vás

Odečty vodoměrů

Vážení spoluobčané,

oznamujeme Vám, že od soboty 12.1. do neděle 13.1. 2019 budou zastupitelé obce provádět odečty domovních vodoměrů. 

Děkujeme za spolupráci.

Svoz nebezpečného odpadu

Dne 11. 9. 2017 proběhne svoz nebezpečného odpadu:

Vlkov - náves 12:00 - 12:10

Tatouňovice - náves 12:20 - 12:40

Čakov - náves 12:50 - 13:10

 

Odpad lze připravit večer před svozem na určeném místě.

Historie Čakova a okolí

Zdejší končiny byly těžko přístupné, všude byly husté lesy a neschůdný terén. Proto se první zmínky i v rámci středních Čech objevují hodně pozdě. Původně totiž hlavní sídla vznikala kolem řek, kde byla situace pro zakládání obcí daleko příznivější. Ve zdejším kraji patří k hlavním zakladatelům vesnic benediktinský klášter na Sázavě, který založil sv. Prokop. O bližších okolnostech však nemáme podrobnější informace. Je však možné doložit, že obec Čakov existuje už někdy kolem 20. let 13. století. Svědčí o tom privilegium, které dostal premonstrátský klášter v Doksanech, kde mimo jiné vyrůstala také sv. Anežka Česká, v roce 1226. Jak jsem již zmínil, v té době na celém Benešovsku byly husté lesy, které mohly poskytovat úkryt různým nekalým živlům, jak bychom to řekli dnes. Od konce 13. století zde na vrchu nad Čakovem a Tatouňovicemi stála tvrz, vlastněná Mikešem Zúlem z Ostředka, který neblaze proslul jako loupežný rytíř. Jeho ozbrojené houfy přepadaly kupce hlavně na cestách k Praze. Jeho hlavní sídlo bylo na tzv. Čejchanově hrádku, což je nynější Komorní hrádek u Chocerad. Jako jedno ze svých sídel však možná používal tvrz na kopci na Čakovem. Zúl byl nakonec dopaden a popraven v Praze v roce 1404 a na smrt ho měl připravovat Jan Hus. Tvrz však měla definitivně zaniknout kolem roku 1420, kdy byla pobořena Žižkovými vojsky, které nejprve vypálily Benešov společně s minoritským klášterem a pak se vítězně střetly s královskou armádou v bitvě u Poříčí nad Sázavou (v květnu 1420) a otevřely si tak volnou cestu k Praze, která byla obléhána císařem Zikmundem. Od té doby se již tvrz neobnovila a zůstaly po ní pozůstatky v podobě obranných valů.

Čakov byl pak po dlouhá staletí součást statku Ostředek, kam také podléhal i různým vrchnostem, které se na něm střídaly (v době baroka to byli například i jezuité). Jednalo se povětšinou o malou osadu, kde žilo kolem pěti-šesti selských rodin. Vždy je v něm však zmiňována krčma a kovárna, které už existovaly v době středověku. Kovárna však nestála na dnešním místě, ale přímo na čakovské návsi (v čísle 19) a teprve později, ve 20. letech 19. století, se přesunula na dnešní místo, tedy poněkud stranou od centra obce.

Během třicetileté války byly na Benešovsku způsobeny veliké škody válečné, mnoho obyvatel bylo vybito, řada vesnic vypálena. Jedinou výhodou bylo, že zdejší vrchnost od počátku patřila do císařského tábora a tedy nedošlo k tomu, že vesnice byly prodány novým majitelům. Armády, které zde zimovaly, vyjídaly celý kraj. Na Benešovsku, konkrétně u Jankova, se také odehrála nejkrvavější bitva této války v březnu 1645, kde se střetli Švédové a císařská armáda. Když se tehdy v kraji začaly rojit tisíce vojáků, místní obyvatelé udělali to, na co byli po staletí zvyklí. Do ranců sbalili, co mohli, sebrali děti, do košů nahnali drůbež, vzali s sebou dobytek, který se dal hnát, hlavně krávy, a šli do lesů a do skal a většina rodin se tak zachránila. Lidé se do často vypálených vesnic vrátili, během několika sezon si znovu postavili domy a zase normálně hospodařili, což je příklad Čakova a okolí. Některé obce zůstaly dlouho pusté, jiné vůbec zanikly a jejich místo zarostlo postupně lesem, jako je například Líšnice. Lidé se sice do vesnic zase vraceli a začínali zase normálně hospodařit a žít. To však vůbec nebylo příliš jednoduché. Zdejší pole totiž byla většinou kopcovitá a studená a tudíž málo výnosná. O situaci obyvatelstva máme po třicetileté válce poměrně ucelenou představu, protože po jejím skončení státní úřady v berní rule pro účely zdanění pečlivě evidovaly, jaký stav v jednotlivých krajích panuje. Celkové poměry ilustruje například záznam vrchnosti z 18. století o tom, že „lidé jsou zde ubozí a zbídačení“. Proto jsou žádány úřady o to, aby je na nějakou dobu osvobodily od daňových povinností. V Čakově v polovině 17. století žilo šest sedláků a jeden chalupník. Do kraje se znovu zase vrátila válka, a to za tzv. sedmileté války (1756-63), kdy válka zasáhla také některé oblasti středních Čech (v roce 1757 proběhly bitvy u Štěrbohol a bitva u Kolína) a k lokálním potyčkám došlo i v blízkosti Čakova. V roce 1781 bylo za Josefa II. zrušeno nevolnictví a také povolena činnost evangelických církví, k nimž se přihlásili i někteří obyvatelé v okolí, zejména v Kozmicích a v Tatouňovicích. Proto byla také nově reorganizována farní síť a Čakov přiřazen k faře v Kozmicích.


V roce 1841 bylo v Čakově 23 čísel, tedy už skoro stejně jako v ní bude skoro po celé 19. a 20. století. Revolucí roku 1848 skončilo pro Čakov období poddanství a začala fungovat na novém principu komunální politika. Velký význam měl také tato část Benešovska v době 19. století, zejména kvůli baronu Villanimu, který se stal v 70. letech 19. století starostou celého benešovského okresu a byl také majitelem střížkovského statku. V této funkci se snažil o zvýšení životní úrovně občanů a o větší vlastenecké angažování. Setkával se přitom také s lidmi z Čakova a dalších vesnic. Od poloviny 19. století se začala měnit situace i na poli požární ochrany, protože okresní úřad v Benešově začínal nařizovat, aby ve všech obcích začaly vznikat dobrovolnické hasičské sbory (vůbec první dobrovolný sbor vznikl v roce 1864 ve Velvarech). Tehdy také obce přijímají první protipožární opatření, například pravidelné vymetání a vyzdívání komínů a aby se nesušila ve světnicích příze u otevřeného ohně.

Naši občané se účastnili také první světové války a jeden z nich, pan Jaroslav Zelinka z Čakova, se stal i součástí hnutí za národní samostatnost, když byl několik měsíců členem československých legií v Rusku. Podstatnou změnu pro další vývoj regionu přinesl vznik Československé republiky v roce 1918. Z politického hlediska byla tehdy nejsilnější stranou strana agrární, která v podstatě v Čechách tehdy dominovala, malou část příznivců hlavně v Tatouňovicích měla i lidová strana a národní socialisté. Levice, tedy sociální demokraté a komunisté, získávala více vlivu až po válce. Nejdéle stál v meziválečném období v čele obce Čakov František Vávra (1900-65), a to až do začátku války.


Za první republiky se zároveň dlouho a poměrně intenzivně jednalo o připojení Čakova a Ostředka k okresní silnici, která měla původně vést z Teplýšovic jenom do Čakova a zde končit. Obecní zastupitelstvo se proti tomu návrhu postavilo a požadovalo, aby byla řešena také přípojka mezi Čakovem a Ostředkem, jinak by takové dopravní spojení nemělo význam. Do té doby se totiž jezdilo po polních cestách. První úvahy o stavbě silnice se objevily už v roce 1923, ale její stavba byla zahájena až ve druhé polovině 30. let. Mezi zajímavosti patří třeba to, že v obci stála pec na vypalování cihel. V roce 1928 se stala událost, která tehdy zůstala občanům Čakova dlouho v paměti. V létě tohoto roku muselo do polí za obcí nouzově přistát rakouské nákladní letadlo. Při tomto manévru byly poškozeny některé pozemky a s nimi i velká část úrody. Do toho přišlo ještě na jaře a v létě 1928 velké sucho a současně krupobití. V zimě na přelomu let 1928 a 1929 však přišla velká pohroma. Celý leden 1929 padal sníh a v únoru navíc uhodily silné mrazy, které se pohybovaly kolem 35 stupňů, na některých místech republiky dokonce překročily čtyřicítku pod nulou (v této zimě byla také 11. února 1929 naměřena dosud nepřekonaná nejnižší teplota v ČR – v Litvinovicích u Českých Budějovic). Při takových mrazech nastala dokonce nouze o palivo. Třídy nebylo možné vytopit, a proto se do školy nechodilo. Ovocné stromy pomrzly, stejně jako zvěř v lesích, která se prý stahovala až do blízkosti vesnice. Mrazy trpělo i hospodářské zvířectvo. Vlivem masy sněhu se také v únoru 1929 probořila střecha obecního domu, na něž se musela najít peníze na jeho opravu. Počátkem 30. let navíc ke všem problémům udeřila hospodářská krize, která prudce snížila ceny zemědělských plodin a tím přivedla zdejší rolníky do nemalých existenčních problémů. S nedostatkem finančních prostředků zápasilo obecní zastupitelstvo také za doby první republiky a problémy v příjmech se snažilo řešit zvyšováním obecních daní (například daněmi z prodeje alkoholu). Přitom všem se však našly v obecním zastupitelstvu peníze, které se posílaly na charitativní účely, ale také na podporu českých národních spolků v pohraničí, nebo do pražských sociálních ústavů.


Do života našich vesnic zasáhly také stíny, které se stahovaly nad naší republikou koncem 30. let. V roce 1937 se musely do obce povinně nakoupit plynové masky, což bylo způsobeno hrozícím válečným konfliktem. Z tohoto důvodu také vzniká hasičský sbor v obci Tatouňovice v listopadu 1937. V této době, v létě 1938, se také budovala hasičská zbrojnice pro ruční stříkačku, která měla původně stát na pozemcích blízko obecního domku, ale vzhledem k tomu, že tento pozemek si chtěla obec ponechat pro pozdější využití, tak starosta František Vávra bezplatně daroval svůj pozemek, na němž zbrojnice do současné doby stojí.

V létě 1939 rozhodlo obecní zastupitelstvo o elektrifikaci obce. Vzhledem k tomu, že se jednalo o velice finančně náročnou záležitost, bylo na její financování použity peníze, které se získaly prodejem obecních pozemků u Choratic. Prodejem svých pozemků obec získala asi 25 000 korun. Na plnou elektrifikaci však ještě scházelo kolem 6 tisíc korun, které byly řešeny částečně bankovní půjčkou a částečně dalším zvýšením obecních daní. Ve stejné době se začínají elektrifikovat také Tatouňovice, kde se musela vybudovat pod Hůrkou trafostanice. Celkové náklady na zavedení elektřiny do obou obcí činily kolem 108 000 korun, z čehož 40 % bylo zaplaceno ze státního rozpočtu.


Možná bych připomněl i to, co se přímo netýká našeho okolí, ale je to důležité vědět. Na Benešovsku totiž byla totiž vzhledem k vybudovanému cvičišti SS velká koncentrace nacistické armády (v souvislosti s budováním cvičiště bylo mezi řekami Vltavou a Sázavou vystěhováno téměř 30 000 lidí). Nedaleký Ostředek byl navíc zapracován do plánů nacistické dálnice, na jejíž stavbě se začalo v letech 1939 a 1940 intenzivně pracovat, ale válečné události ji nakonec zastavily. Konec války byl proto i pro Čakov i okolí velice dramatický. Někteří občané z obce se zúčastnili kácení stromů, kterými chtěli zastavit podle výzvy pražského rozhlasu tankové jednotky, které směřovaly do Prahy. Během toho došlo u Ostředka a v Choraticích ke konfliktům s nacistickými jednotkami, které však naštěstí pro zdejší občany neskončily tragicky. Naštěstí pro obec i okolí zde tak nedošlo k podobným masakrům, jako třeba v Sedlci a Prčici, Živohošti nebo v Čechticích, kde ustupující jednotky zavraždily několik místních občanů.

Vzhledem k dozvukům válečných událostí proběhlo první zasedání nově ustaveného národního výboru až 20. května 1945. V poúnorové době přichází nástup komunistického režimu se všemi projevy kolektivizace venkova. Politické posuny vyjadřuje také udělení čestného občanství Klementu Gottwaldovi z iniciativy MNV Tatouňovice v listopadu 1948. Také ve zdejším regionu začaly vznikat zemědělské podniky - v 50. letech byla klad postavena zděná sběrna mléka na návsi v Čakově, vznikla drůbežárna, realizovaly se odvodňovací práce v obci, v létě 1965 se postavilo veřejné osvětlení, a na jaře 1966 zkolaudovala budova kravína v Tatouňovicích. Zemědělské družstvo však v Čakově vzniklo poměrně pozdě až na konci 50. let (např. v sousedním Ostředku bylo založeno již v roce 1952) a na konci 60. let se sloučilo s družstvem v Tatouňovicích a pak také s JZD Petroupim v rámci politiky sjednocování družstev do větších celků. Pozornost se věnovala zlepšení požární ochrany a například v dubnu 1965 byl vznesen požadavek na vyčištění požárních nádrží, které měly navíc minimum vody. Vzhledem k zajištění požární bezpečnosti bylo už v březnu 1951 rozhodnuto upravit „spustlý rybníka, tzv. tatouňováka, a znovu ho napustit vodou“, jak můžeme číst ze zápisu jednání MNV v Tatouňovicích. Členové hasičského sboru se podíleli i na lokalizaci velkých požárů. V srpnu 1974 zasahovala jednotka při požáru v Ostředku, který způsobil úder blesku (jen pro zajímavost o čtyři dny dříve vyhořel Veletržní palác v Praze). Zásah v Ostředku byl tehdy komplikovaný přívaly deště a krupobitím také výpadkem elektrického proudu. Bouře tehdy řádila nejen v Ostředku, ale přívaly vody způsobily velké komplikace i v okolí a dokonce i přímo v Praze, kde museli při odstraňování následků v dopravě vypomáhat i příslušníci pražské posádky, kteří odstraňovali stovky popadaných stromů na komunikace. Dalším velkým zásahem, na němž se podílelo také hasičské družstvo z Tatouňovic, byl v dubnu 1976 zásah při požáru lesa u nově vybudované dálnice, kde hořel travní a lesní porost v rozloze 25 arů. Zároveň pokračovala v této době velkým tempem výstavba v obci, jednak se například v roce 1974 byla dokončena stavba společenské místnosti v Tatouňovicích. V rámci dobrovolné práce místních občanů byl pak v říjnu 1984 také dokončen kulturní dům a na konci 80. let postaveno v Čakově Na brodcích koupaliště. Aktivně zde pracovaly i různé organizace, vedle sboru dobrovolných hasičů to byl například SSM, Svaz žen a výbor pro občanské záležitosti.

Stejně tak je kolem nás neustále vidět, jak se mění tvář obcí i krajiny v období po návratu demokracie v roce 1989 a v současnosti, stačí zmínit z úplně poslední doby například výstavbu vodovodu a splaškové kanalizace a čističky odpadních vod. I když naše obce nejsou velké, tak lidé, kteří v nich žili a pracovali a prožívali své bolesti, obavy i radosti a pocity štěstí a tyto vsi byly svědky mnohých zajímavých příběhů a osudů a už kvůli tomu je dobré si minulost a život našich předků připomínat a lépe a více se tak poznávat. 

SDH Tatouňovice

Původně byl jeden sbor dobrovolných hasičů v Čakově a jeden v Tatouňovicích. Sbor v Čakově byl založen dne 15. listopadu 1937 a v Tatouňovicích roku 1939. Kvůli blížící se válce se lidé báli o své majetky, a tak už v roce 1938 se občané Čakova rozhodli postavit požární zbrojnici. Téhož roku byla zakoupena ruční požární stříkačka. Dále byly zakoupeny do výbavy zbrojnice plynové masky. Počáteční požární družstvo mělo 12 členů. V roce 1955 byla zakoupena motorová stříkačka přenosná PS 8, se kterou se už začalo jezdit na soutěže. V Tatouňovicích měl sbor závěsnou stříkačku tak zvanou "Valtrovku", se kterou hasiči jezdili také na cvičení.

Roku 1959 došlo ke sloučení obou sborů. Sbory se dohodly na společném názvu Sbor dobrovolných hasičů Tatouňovice. V roce 1960 byla postavena požární zbrojnice se společenskou místností v Tatouňovicích, aby měli hasiči kde pořádat schůze. Závěsná motorová stříkačka PS 16 byla zakoupena roku 1963 a je ve zbrojnici stále. Akorát byla předělána na PS 32. První požární auto, skříňová Tatra 805, byla zakoupena roku 1965 od vojáků z Benešova. Později však byla kvůli nákladnému provozu nahrazena terénním vozidlem ARO.

Mimo požární ochranu sbor pořádal zájezdy na slavnosti do Strážnice, na vinobraní do Miroslavi u Znojma a na ples do Lucerny do Prahy. Po dostavbě společenského domu a koupaliště Na Brodcích, na které se podíleli všichni členové sboru, se začaly pořádat taneční zábavy a plesy. Později byla zakoupena závěsná stříkačka PS 12, se kterou jezdí mladí hasiči dodnes na cvičení. Požární ochrana v Čakově je zajištěna hydranty na nově vybudovaném vodovodu. Od roku 2010 na popud pana Františka Filipa je každoročně pořádán Hasičský den.

Myslivecké sdružení DIANA Tatouňovice

MS DIANA Tatouňovice vzniklo na základech MS Ostředek v souvislosti s uzavíráním nových nájemních smluv (první po listopadové revoluci) v roce 1993 (Tatouňovice zvoleny z důvodu názvu honitby, ta byla určena podle toho, že Tatouňovice jsou přesně ve středu honitby). V letech 1993-2013 proběhly i v myslivosti změny spojené s přechodem celé občanské společnosti k demokratickým principům. Hlavní aktivity sdružení v současnosti je péče o zvěř a o zachování zvěře jako národního kulturního bohatství dalším generacím, a to ve vzájemné spolupráci s vlastníky pozemků, obcemi a obyvateli daného území. MS je otevřeným sdružením pro všechny se zájmem o myslivost, zejména pro místní obyvatele. Podílí se na kulturním životě v obcích. Pořádá Dětské zábavné myslivecké odpoledne, dále také je jeho činností podpora obcí a vlastníků pořádáním brigád. Členové se snaží napravovat škody způsobené vysokou a černou zvěří na porostech, sbírají kámen z polí, apod.
V současnosti má sdružení 19 členů působících na honitbě o rozloze 1548 ha zasahující do katastrálních území obcí Čakov, Ostředek, Kozmice, Teplýšovice a Divišov.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci