Závěrečné účty (Bílkovice)

Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2016

V přiložených souborech níže naleznete: 

Závěrečný účet obce za rok 2016
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílkovice ze dne 31.5.2017  
Výkaz hospodaření obce v návaznosti na schválený rozpočet  

Výkaz zisku a ztráty

Rozvaha

Příloha

Závěrečný účet obce byl schválen rozhodnutím obecního zastupitelstva dne 29.6.2017.

Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2015

Závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2015

 

 

Finanční hospodaření svazku obcí CHOPOS v roce 2015

Výbor svazku obcí pro rok 2015 schválil rozpočet 24. února 2015. Do doby schválení rozpočtu se DSO řídilo rozpočtovým provizoriem.

 

       Svazek obcí v roce 2015 plánoval přebytkový rozpočet. Skutečné hospodaření svazku obcí k 31. 12. 2015 skončilo kladným saldem ve výši 2 355,57 tis. Kč.

 

 

       Přehled o plnění základních druhů příjmů a výdajů svazku obcí a o financujících

položkách v tis.  Kč

 

 

schválený

rozpočet

rozpočet

po změnách

skutečnost

daňové příjmy

0,-

0,-

0,-

nedaňové příjmy

911,000

983,403

983,403

přijaté transfery

3 643,866

6 116,261

6 116 ,261

kapitálové příjmy

80,000

46,500

 

 

celkem příjmy

4 634,866

7 146,164

7 146,164

 

 

běžné výdaje

2 176,850

4 622,996

4 622,996

kapitál. výdaje

152,000

167,599

167,599

 

celkem výdaje

2 328,850

4 790,596

4 790,596

 

 

Svazek obcí CHOPOS v roce 2015 obdržel tyto dotace:

 

Úřad práce – dotace na pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací:

částka 154 000,- Kč

Státní zemědělský intervenční fond – dotace na rozhlednu Špulku (výdaje roku 2014):

částka 1 800 000,- Kč

Státní zemědělský intervenční fond – dotace na naučnou stezku k rozhledně Špulka:

částka 378 295,- Kč

 

Rozpočet svazku obcí CHOPOS v podrobném členění rozpočtové skladby je uveden v příloze č. 1. – Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu v Fin 2-12M.

 

       Hospodaření svazku obcí probíhalo v zásadě v souladu se schváleným rozpočtem. Výbor v roce 2015 schválil úpravu rozpočtu dvěmi rozpočtovými opatřeními.

      

Přehled finančního majetku, pohledávek a závazků mikroregionu

 

Podrobně je uvedeno v příloze č. 2 – Rozvaha, příloha č. 3 - Příloha

 

zůstatky bankovních účtů

v Kč

peněžní prostředky                   - základní běžný účet + ČNB

246 245,64

-          Depozitní účet

75 000,--

 

 

závazky         - zaměstnanci (nevyplacené mzdy)

58 188,--

                       - závazky soc. a zdrav. pojištění

28 679,--

                         - ostatní přímé daně

3 529,--

                                                             

Svazek obcí nemá zřízeny žádné peněžní fondy.

 

Svazek obcí nezřizuje žádné příspěvkové organizace.

 

Přezkoumání hospodaření svazku obcí za rok 2015:

 

Přezkoumání hospodaření provedl Krajský úřad Středočeského kraje s výsledkem:

Byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c):

(10 odst. 3 písm. b) zákona č. 420/2004 Sb.)

- Dobrovolný svazek obcí nedodržel obsahové vymezení vysvětlujících a doplňujících informací v příloze, neboť v Příloze k 31.12.2015 je v části C.1 vykázán záporný zůstatek v částce Kč 21 745,-Kč.

- Dobrovolný svazek obcí přijal opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření za rok 2014 dne 26.5.2015, tedy před datem projednání závěrečného účtu DSO za rok 2014, který byl schvalován výborem svazku až dne 26.6.2015.

 

Schvalujeme závěrečný účet svazku obcí CHOPOS za rok 2014 s vyjádřením

„ s výhradou“ a přijímáme tyto nápravná opatření:

 

  • V příloze C.1 budou správně uvedena vysvětlení a doplňují informace – uvedení správného zůstatku
  • DSO při schvalování Závěrečného účtu bude dodržovat řádný postup a lhůty ve správném termínu.

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření – příloha č. 4

 

Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně nejpozději do: 20.6.2015.

 

V Chotýšanech

 

Vyvěšeno v ……………………… dne …………………………

Sejmuto dne ………………..

 

Vypracovala: M. Matoušková - účetní

 

 

Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2015

V přiložených souborech níže naleznete:

Závěrečný účet obce za rok 2015
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bílkovice ze dne 31.5.2016
Výkaz hospodaření obce v návaznosti na schválený rozpočet
Výkaz zisku a ztráty hospodaření obce
Rozvahu hmotného a nehmotného majetku obce
a příslušné přílohy

Případné dotazy a připomínky k předloženému návrhu závěrečného účtu je možné podávat na obecním úřadu obce Bílkovice do 19 hodin dne 15.6.2016.

Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2014

V přiložených souborech naleznete:
Závěrečný účet obce Bílkovice za rok 2014
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Odboru kontroly Středočeského kraje
Výkaz hodnocení plnění rozpočtu obce
Výkaz zisku a ztráty obce
Rozvahu územního samosprávního celku
a příslušné Přílohy.

Závěrečný účet obce za rok 2014
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
FIN212M0000000224
VYSLEDOVKA0000000221
ROZVAHA0000000220
PRILOHA0000000222

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci