Směrnice (Bílkovice)

Směrnice č. 6 o přeceňování majetku

 

Interní směrnice
č. 6/2017

o přeceňování majetku určeného k prodeji reálnou hodnotou

 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

Zákon o účetnictví - § 27

Vyhláška č. 410/2009 Sb., § 64

 

 

Identifikace majetku, který v případě prodeje bude přeceňován reálnou hodnotou

- pohledávky (3xx, 4xx)

- dlouhodobý majetek hmotný a nehmotný (01x,02x,03x)

- drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (018,028)

- dlouhodobý finanční majetek (06x)

 

 

Podmínky pro přecenění reálnou hodnotou:

- reálná hodnota je objektivně zjistitelná

- reálná hodnota je významně rozdílná od ocenění majetku dle zákona o účetnictví § 25

- prodej majetku se bude realizovat v krátkodobém horizontu, nejpozději do dvou let

  od schválení záměru

- majetek je evidován v účetnictví účetní jednotky

 

 

Stanovení reálné hodnoty

Pro potřeby účtování o reálné hodnotě bude vyhotovován znalecký posudek nebo kvalifikovaný odhad, který zajistí přiměřené přiblížení k tržní hodnotě.

Před zadáním zpracování znaleckého posudku starosta vždy posoudí, zda náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku nepřevýší přínos informace. V případě, že náklady na zjištění reálné hodnoty prostřednictvím znaleckého posudku převýší přínos získané informace, použije se kvalifikovaný odhad reálné ceny, kterou stanoví zastupitelstvo obce Bílkovice při záměru nakládání s majetkem.

 

 

Majetek, který nebude přeceňován reálnou hodnotou

-zásoby včetně majetku evidovaného na účtu 901 a 902, který není evidován jako dlouhodobý majetek

- majetek, kdy se jedná o nevýznamné hodnoty (viz významnost)

-majetek určený ke směně není považován za majetek určený k prodeji, tedy nebude reálnou hodnotou přeceňován.

 

 

Vymezení okamžiku, ke kterému je majetek přeceněn reálnou hodnotou

Okamžik uskutečnění účetního případu, ke kterému se oceňuje reálnou hodnotou, bezprostředně souvisí s rozhodnutím osoby nebo orgánu, který o této skutečnosti rozhoduje podle jiného právního předpisu.

Při zohlednění § 3 zákona o účetnictví, není-li možno tuto zásadu dodržet, může účetní

jednotka účtovat v období, v němž zjistí tyto skutečnosti.

 

 

Okamžik uskutečnění účetního případu k přecenění reálnou hodnotou

Nemovitosti – pozemky, budovy  -  okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové účasti (069)  - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Majetkové věci -  kulturní předměty, sbírky -  rozhodnutí starosty obce

Pohledávky - okamžik zveřejnění záměru prodeje

Drobný dlouhodobý majetek -  rozhodnutí starosty obce

 

 

 Evidence majetku přeceněného reálnou hodnotou

Majetek přeceněný reálnou hodnotou bude evidován odděleně pomocí analytického členění.

 V registru majetku bude zachována informace o původním ocenění majetku s informací, že majetek byl přeceněn reálnou hodnotou.

 

 

Směrnice byla schválena OZ dne 11.4.2017

 

Tato směrnice nabývá  účinnosti dne 1.1.2017

Směrnice č. 5/2017 o cestovních náhradách

 

Interní směrnice
č. 5/2017

o cestovních náhradách při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště

platné pro rok  2017

 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

 

 

Cestovní náhrady se řídí zákonem č. 262/2006 Sb, zákoníkem práce v platném znění.

 

Zaměstnavatel poskytuje cestovní náhrady, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce.

 1. a) jízdní výdaje
  b) zvýšené stravovací výdaje (dále jen „stravné“)
 2. c) výdaje za ubytování
  d) nutné vedlejší výdaje

 

Jízdní výdaje:

 1. Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby přísluší zaměstnanci v prokázané výši.

 2. Náhrada za použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší zaměstnanci za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

 

             Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u:

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,90 Kč

 

Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem.

 

Průměrné ceny pohonných hmot:

                                                           Benzín 95 oktanů        29,50 Kč

                                                           Benzín 87 oktanů        32,50 Kč

                                                           Nafta motorová          28,60 Kč

 

 

 

 

Stravné

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné:

 

 1. a) 72 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 109 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
              c) 171 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec (člen OZ) finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé bezplatně poskytnuté jídlo krátit stravné:

 

 1. a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
              c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Výdaje za ubytování

 

Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

 

Nutné vedlejší  výdaje

 

Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů (parkovné apod.), které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

 

 

 

Tato směrnice nahrazuje Směrnici 3/2016 Cestovní náhrady při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště platné pro rok  2016 ze dne 1.1.2016

 

Tato směrnice byla schválena rozhodnutím obecního zastupitelstva dne 11.4.2017.

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2017

 

Směrnice č. 4/2017 o veřejných zakázkách

 

Interní směrnice
č. 4/2017

o postupech při zadávání veřejné zakázky
 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

 

 

 

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 

 1. na dodávky
 2. na stavební práce
 3. na služby

 

 

 

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

 

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní veřejná zakázka

nad finanční limit platného předpisu

nad finanční limit platného předpisu

Podlimitní veřejná zakázka

do finančního limitu platného předpisu

do finančního limitu dle platného předpisu

Veřejná zakázka malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 

 1. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 20.000,‑ Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 100.000,- Kč.

 

 1. ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 20.000,‑ Kč, ale nepřesahuje 100 000,- Kč a v případě stavebních prací přesahuje 100.000,- Kč, ale nepřesahuje 600 000,- Kč.

 

 1. Zakázka malého rozsahu 3. kategorie, jejíž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 100.000,‑ Kč, ale nepřesahuje 2.000.000,- Kč, a v případě stavebních prací přesahuje 600.000,- Kč, ale nepřesahuje 6 000 000,- Kč

 

 

 

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky: Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Podlimitní zakázky: Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Zakázky malého rozsahu

 

 1. Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

                                Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena pověřenou osobou, nebo zastupitelstvem obce, případně hodnotící komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

 

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

 1. Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

                                Zadavatel vyzve osobně nebo písemně dodavatele o předložení nabídky. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise nebo pověřená osoba. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

 1. c) Postup při zadávání zakázek malého rozsahu 3. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena zastupitelstvem obce, pokud není ustanovena zvláštní výběrová komise. Zveřejnění pomocí úřední desky formou zápisu ze zasedání zastupitelstva, nebo samostatně. Lhůta pro podání nabídek minimálně 14 dní ode dne odeslání výzvy nebo uveřejnění oznámení.

 

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Výsledek výběru nejlepší nabídky s odůvodněním bude zveřejněn v zápise ze zasedání zastupitelstva obce nebo v zápise výběrové komise, případně v zápise pověřené osoby, pokud byla ustanovena.

 

 

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

 

 1. Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
 2. Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na obecním majetku).
 3. Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 4. Zadávání zakázek podle § 29 Zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek.

 

 

 

 

 

 

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 

 1. Zadavatel bude při výběru klást důraz na transparentnost, přiměřenost. Ve vztahu k dodavateli bude ctít zásadu rovného zacházení a zákaz diskriminace. Při výběru bude kladen důraz na efektivitu, hospodárnost a          účelnost vynaložených prostředků.
 2. Kritériem pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude ekonomická výhodnost nabídky, resp. nejnižší nabídková cena (pokud není stanoveno jinak).
 3. Směrnice byla schválena OZ dne 11.4.2017

 

 

 

Článek 6

Účinnost

 

Směrnice nabývá účinnosti dne 11.4.2017.

Směrnice č. 3/2016 o cestovních náhradách

 

Interní směrnice
č. 3/2016

o cestovních náhradách při pracovní cestě nebo při cestě mimo pravidelné pracoviště

platné pro rok  2016

 Obec Bílkovice, Bílkovice 57, 257 26 Divišov, IČ 00232807

 

 

 

 

Cestovní náhrady se řídí zákonem č. 262/2006 Sb, zákoníkem práce v platném znění.

 

Zaměstnavatel poskytuje cestovní náhrady, které zaměstnanci vzniknou v souvislosti s výkonem práce.

 1. a) jízdní výdaje
  b) zvýšené stravovací výdaje (dále jen „stravné“)
 2. c) výdaje za ubytování
  d) nutné vedlejší výdaje

 

Jízdní výdaje:

 

 1. Náhrada jízdních výdajů za použití určeného hromadného dopravního prostředku dálkové přepravy a taxislužby přísluší zaměstnanci v prokázané výši.

 

 1. Náhrada za použití silničního motorového vozidla, s výjimkou vozidla poskytnutého zaměstnavatelem, přísluší zaměstnanci za každý 1 km jízdy základní náhrada a náhrada výdajů za spotřebovanou pohonnou hmotu.

 

             Sazba základní náhrady za 1 km jízdy činí u:

 1. jednostopých vozidel a tříkolek 1,00 Kč,
 2. osobních silničních motorových vozidel 3,80 Kč

 

Cenu pohonné hmoty prokazuje zaměstnanec dokladem o nákupu, ze kterého je patrná souvislost s pracovní cestou. Prokazuje-li zaměstnanec cenu pohonné hmoty více doklady o jejím nákupu, ze kterých je patrná souvislost s pracovní cestou, vypočítá se cena pohonné hmoty pro určení výše náhrady aritmetickým průměrem zaměstnancem prokázaných cen. Jestliže zaměstnanec hodnověrným způsobem cenu pohonné hmoty zaměstnavateli neprokáže, použije zaměstnavatel pro určení výše náhrady průměrnou cenu příslušné pohonné hmoty stanovenou prováděcím právním předpisem.

 

Průměrné ceny pohonných hmot:

                                                           Benzín 95 oktanů        29,70 Kč

                                                           Benzín 87 oktanů        33,00 Kč

                                                           Nafta motorová          29,50 Kč

 

 

 

 

Stravné

 

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné:

 

 1. a) 70 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 106 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
              c) 166 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

Bylo-li zaměstnanci během pracovní cesty poskytnuto jídlo, které má charakter snídaně, oběda nebo večeře, na které zaměstnanec (člen OZ) finančně nepřispívá, je zaměstnavatel oprávněn za každé bezplatně poskytnuté jídlo krátit stravné:

 

 1. a) 70% stravného, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
  b) 35% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
              c) 25% stravného, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Výdaje za ubytování

 

Zaměstnanci přísluší náhrada výdajů za ubytování, které vynaložil v souladu s podmínkami pracovní cesty, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

 

Nutné vedlejší  výdaje

 

Zaměstnanci přísluší náhrada nutných vedlejších výdajů (parkovné apod.), které mu vzniknou v přímé souvislosti s pracovní cestou, a to ve výši, kterou zaměstnavateli prokáže.

 

 

 

Tato směrnice nahrazuje Směrnice Stravné – dodatek ke směrnici Oběh účetních dokladů ze dne 1.11.2004

 

Tato směrnice byla schválena rozhodnutím obecního zastupitelstva dne 20.6.2016                                                            

 

Tato směrnice nabývá účinnosti dne 1.1.2016

Směrnice č. 2/2016

 

Směrnice č. 2/2015

o hospodářské činnosti obce Bílkovice

 

Na základě Usnesení č. 16 zastupitelstva ze dne 11.9.2015 zahájila obec Bílkovice hospodářskou činnost – provoz obecní ubytovny.

 

Hospodářská činnost provozovaná obcí  je upravena zákonem 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech uzemních rozpočtů, dále zákonem 563/1991 Sb. o účetnictví a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění a rovněž zákonem 586/1992 Sb. o daních z příjmů a řídí se následujícími pravidly:

 

* Výnosy z  hospodářské  činnosti podléhají dani z příjmů právnických osob.

* Náklady doplňkové činnosti jsou výdaji k zajištění, dosažení a udržení příjmu podle zákona o daních z příjmů.

* Obec  vede  hospodářskou  činnost po celé účetní období odděleně od hlavní činnosti.

* Náklady a výnosy z hospodářské činnosti jsou promítnuty v účetnictví odděleně na analytických účtech končící číslicí 80 a  90. Např. 501 0090 – náklady na materiál.

 

Hospodářské činnosti  jsou přímo přiřazené následující  náklady:

 

* materiálové náklady na vybavení ubytovny

* mzdové náklady na provoz a údržbu ubytovny

* voda, topení, elektrická energie,

* odpisy dlouhodobého hmotného majetku

 

V případě vzniku dalších  nákladů, které nelze přímo přiřadit  hospodářské činnosti, budou  náklady přeúčtovány dle vnitřního klíče, který je odvozen z poměru výnosů hlavní a hospodářské činnosti na konci účetního období.

 

V souvislosti s provozováním hospodářské činnosti je obec povinna účtovat v rámci hospodářské činnosti i o dalších skutečnostech. Jde o časové rozlišování nákladu a výnosů, vč. tvorby dohadných položek.

 

Prostředky z příjmu hospodářské činnosti lze použít na krytí nezbytně nutných nákladů spojených s provozem ubytovny, na další zhodnocení ubytovny a propagaci hospodářské činnosti.

 

Kladný výsledek hospodaření bude použit k dalšímu využití v rámci hospodářské činnosti. Případný záporný výsledek bude uhrazen z rozpočtu hlavní činnosti. V případě dlouhodobé ztráty z hospodářské činnosti, přijme starosta opatření, která povedou k ziskovosti hospodářské činnosti, případně k jejímu zrušení.

 

Schválením obecního zastupitelstva vydáno dne 13.4.2016.

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci