• Obec Třebešice
 • Obec Struhařov, Býkovice
 • Rozhledna Špulka
 • Obec Xaverov
 • Obec Všechlapy
 • Obec Vranov
 • Obec Vodslivy
 • Obec Teplýšovice
 • Obec Soběhrdy
 • Obec Psáře
 • Obec Postupice
 • Obec Popovice
 • Obec Petroupim
 • Obec Ostředek, Třemošnice
 • Obec Litichovice
 • Obec Chotýšany
 • Obec Drahňovice, hasičské muzeum
 • Městys Divišov, mateřská škola
 • Městys Český Šternberk
 • Obec Čakov - koupaliště
 • Obec Bílkovice, kamenolom

query_p SELECT DISTINCT a.id, a.title, a.alias, a.introtext, a.fulltext, a.checked_out, a.checked_out_time, a.catid, a.created, a.created_by, a.created_by_alias, CASE WHEN c.published = 2 AND a.state > 0 THEN 2 WHEN c.published != 1 THEN 0 ELSE a.state END as state,CASE WHEN a.modified = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.modified END as modified, a.modified_by, uam.name as modified_by_name,CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END as publish_up,a.publish_down, a.images, a.urls, a.attribs, a.metadata, a.metakey, a.metadesc, a.access, a.hits, a.xreference, a.featured, a.language, LENGTH(a.fulltext) AS readmore,c.title AS category_title, c.path AS category_route, c.access AS category_access, c.alias AS category_alias,c.published, c.published AS parents_published,CASE WHEN a.created_by_alias > ' ' THEN a.created_by_alias ELSE ua.name END AS author,ua.email AS author_email,parent.title as parent_title, parent.id as parent_id, parent.path as parent_route, parent.alias as parent_alias,COALESCE(NULLIF(ROUND(v.rating_sum / v.rating_count, 0), 0), 0) AS rating, COALESCE(NULLIF(v.rating_count, 0), 0) as rating_count FROM #__content AS a LEFT JOIN #__categories AS c ON c.id = a.catid LEFT JOIN #__users AS ua ON ua.id = a.created_by LEFT JOIN #__users AS uam ON uam.id = a.modified_by LEFT JOIN #__categories as parent ON parent.id = c.parent_id LEFT JOIN #__content_rating AS v ON a.id = v.content_id WHERE a.access IN (1,1,2,3) AND c.access IN (1,1,2,3) AND c.published = 1 AND a.state = 1 AND (a.catid = 52 OR a.catid IN ( SELECT sub.id FROM #__categories as sub INNER JOIN #__categories as this ON sub.lft > this.lft AND sub.rgt < this.rgt WHERE this.id = 52)) AND (a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' OR a.publish_up <= '2019-07-21 12:54:57') ORDER BY c.lft, CASE WHEN a.publish_up = '0000-00-00 00:00:00' THEN a.created ELSE a.publish_up END DESC , a.created

Úřední deska (Kozmice)

Oznámení záměru - Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova

Oznámení záměru s obsahem a rozsahem podle přílohy č. 3 podle § 6 zákona č. 110/2001 Sb., zákon o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů.

Název záměru: 

,,Sportovní a volnočasový areál na ppč. 130/18, 130/19, 130/20 v k. ú. Kozmice u Benešova."

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 28. 6. 2017

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 28. 6. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3) Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.

4) Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice.

5) Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště.

6) Projednání odstranění kabin na pozemku.

 

 

 

V KOZMICÍCH     21. 6. 2017                                                               

              Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

 

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

 

 

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/obecni-urad-kozmice/uredni-deska-kozmice.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-rozpocty.html a http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Kozmice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Kozmice 12, 257 25 Kozmice, v úředních hodinách: St  17,00 - 19,00 a Pá  17,30 - 19,00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 15. 2. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Územní studie Z3-9 - projednání

4) Požární řád obce Kozmice

5) Interní směrnice 1/2017

6) Návrh znaku a vlajky pro tři místní části Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov

 

V KOZMICÍCH   3. 2. 2017                                                                                Helena Matoušková

starostka obce

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Známky na popelnice 2017

ZNÁMKY NA POPELNICE 2017

 

V průběhu ledna občané obdrží poštovní poukázky na úhradu poplatku

na likvidaci odpadu za rok 2017

 

PLATNOST ZNÁMEK 2016

do konce února 2017

Oznámení pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 25. 11. 2016

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

Program zasedání:
1) Zahájení zasedání.
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3)Návrh rozpočtu na rok 2017.
4)Rozpočtové opatření č. 6.
5)Projednání žádosti o příspěvky na MAS Posázaví.
6) Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
7) Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
8) Projednání spoluúčasti obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce 1507,- Kč.
9)Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
10) Různé.

V KOZMICÍCH 18. 11. 2016                                                 Helena Matoušková starostka obce


Vyvěšeno dne: 18. 11. 2016

Sňato dne: ……………………      

Webové stránky používají cookies., na web. stránkách běží scripty, které umožní vlastníkovi web. stránek získávat statistická data o uživatelích webu (např. Google Analytics, Facebook Pixel a SKlik). Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací.

  Skrýt tuto informaci