Interní směrnice č. 1/2014

Interní směrnice
č. 1/2014

o postupech při zadávání veřejné zakázky
CHOPOS, Chotýšany 54, 256 01 Benešov, IČ: 69000948

Článek 1
Dělení zakázky dle předmětu

 1. na dodávky
 2. na stavební práce
 3. na služby

Článek 2
Dělení zakázky dle předpokládané hodnoty

Veřejné zakázky

dodávky/služby

stavební práce

Nadlimitní zakázky

nad 5 244 966 Kč

nad 131 402 868 Kč

Podlimitní zakázky

do 5 244 966 Kč

do 131 402 868 Kč

Malého rozsahu

do 2 000 000 Kč

do 6 000 000 Kč

 

Dělení zakázky malého rozsahu (dále ZMR) dle předpokládané hodnoty

 1. ZMR 1. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH nepřesahuje 200 000 Kč,
  a v případě stavebních prací nepřesahuje 600 000 Kč.
 1. ZMR 2. kategorie, jejichž předpokládaná hodnota bez DPH přesahuje 200 000 Kč, resp.
  v případě stavebních prací 600 000 Kč a zároveň nepřesahuje 2 000 000 Kč a v případě stavebních prací nepřesahuje 6 000 000 Kč.

 

Článek 3

Postupy a požadavky při zadávání zakázky

 1. Nadlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Podlimitní zakázky

         Zadávání zakázek bude provedeno dle aktuálního znění zákona o veřejných zakázkách.

 

 1. Zakázky malého rozsahu

  a) Postup při zadávání zakázek ZMR 1. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 1 zájemce o předložení nabídky. Nabídky (rozpočty) mohou být pořízeny z internetu či internetových obchodů. Forma nabídek písemná či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí nebo pověřenou osobou. Zveřejnění pomocí úřední desky formou usnesení ze zasedání výboru nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobně členěný),
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.


         b)Postup při zadávání zakázek ZMR 2. kategorie

Zadavatel vyzve osobně nebo písemně minimálně 3 zájemce o předložení nabídky. O výzvě provede zápis. Pro posouzení efektivnosti nabídky je možné předložit rozpočet získaný z internetu či internetového obchodu. Předložené nabídky mohou být vyhotoveny písemně či v elektronické podobě. Efektivnost nabídek bude posouzena výběrovou komisí. Zveřejnění pomocí úřední desky formou usnesení ze zasedání výboru, nebo samostatně. Lhůta pro předložení nabídek není stanovena.

Minimální požadavky na obsah předložených nabídek:

 • identifikační údaje předkladatele nabídky (název, sídlo, IČ),
 • rozpočet akce s uvedením konečné ceny (v případě stavebních prací podrobněji členěný),
 • nabídka musí obsahovat splnění základních kvalifikačních předpokladů dle § 53 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění,
 • splnění dalších požadavků pokud bude výzvou stanoveno.

 

Článek 4

Výjimky z působnosti směrnice

 1. Zadávání zakázek v souvislosti s živelní či jinou pohromou.
 2. Zadávání zakázek ve výjimečných případech v souvislosti s urychleným řešením nečekané události (např. poruchy, opravy, škody na majetku).
 3. Zadávání zakázek podléhajících pravidlům dotačních fondů.
 4. Zadávání zakázky na poskytnutí bankovního úvěru s předpokladem využití služeb peněžního ústavu, u kterého má svazek zřízený běžný účet.
 5. Zadávání zakázek do výše 50 000 Kč bez DPH, v případě stavebních prací do výše 80 000 Kč bez DPH, které jsou v kompetencích manažera svazku (dle Usnesení výboru svazku
  č. 9/2014 ze dne 12. 11. 2014).

 

Článek 5

Závěrečná ustanovení

 1. Zadavatel bude při výběru klást důraz na efektivitu, hospodárnost a účelnost vynaložených prostředků.
 2. Kritériem (pokud není stanoveno jinak) pro výběr zhotovitele a zadání zakázky bude nejnižší nabídková cena.
 3. Zadavatel bude dodržovat zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace.
 4. Směrnice byla schválena výborem svazku dne 12. 11. 2014

 

Článek 6

Účinnost

Směrnice nabývá účinnosti dne 12. 11 2014

 

      
            Jiří Černý, místopředseda                                           Ing. Libor Matoušek, předseda