• Kozmice
 • Rousínov
 • SDH Kozmice na okrskovém cvičení ve Střížkově
 • Kostel sv. Jakuba Většího
 • Kaplička v Kácově Lhotě

Obec Kozmice

Správní území obce Kozmice se rozkládá na výměře 796,13 ha na jednom katastrálním území Kozmice.


Ve správním území obce jsou tyto místní části:
- Kácova Lhota       
- Kozmice   
- Rousínov


V obci žije 316 obyvatel.


První písemná zmínka o obci pochází z roku 1350.

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice 28. 6. 2017

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 28. 6. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání.

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.

3) Směna pozemků pod budovou hasičské zbrojnice, obecního chodníku a stávajícího oplocení pozemku 1/1.

4) Pronájem zemědělských pozemků ve vlastnictví obce Kozmice.

5) Výsledky výběrového řízení na herní prvky dětského hřiště.

6) Projednání odstranění kabin na pozemku.

 

 

 

V KOZMICÍCH     21. 6. 2017                                                               

              Helena Matoušková
starostka obce

Vyvěšeno dne: 21. 6. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Vodné a stočné pro rok 2017

Vodné pro rok 2017 – domácnosti 27,- Kč/m3 vč. DPH.

Stočné pro rok 2017 – domácnosti 50,-Kč/m3 vč. DPH.

 

Vyhlášení ceny vodného pro rok 2017  Usnesením 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 zastupitelstva obce Kozmice, byla schválena cena vody z veřejného vodovodu s účinnosti od 1. ledna 2017.  Vodné domácnosti 27,- Kč/mvč. DPH. Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017.

 

Vyhlášení ceny stočného pro rok 2017

Usnesením 3/2017 ze dne 26. 4. 2017 zastupitelstva obce Kozmice byla schválena cena stočného

s účinnosti od 1.ledna 2017.

Stočné odvedené domácnostmi 50,- Kč/mvč. DPH.

 

Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2017. 

Oznámení o zveřejnění - DSO BENE-BUS

DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 100, 256 01 Benešov,

IČ: 75120321

 

 

O Z N Á M E N Í   O   Z V E Ř E J N Ě N Í

 

 

Schválený střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018 - 2020

Schválený rozpočet na rok 2017

Schválený závěrečný účet za rok 2016

 

 

Všechny výše uvedené dokumenty jsou v elektronické podobě zveřejněny na úřední desce Města Benešov –

 

Úřední deska jiných subjektů

 

 

Do dokumentů v listinné podobě je možno nahlédnout na adrese

 

Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510

ve dnech pondělí – čtvrtek od 8.00 do 14.00 hod.

 

 

 

 

Oznámení o zveřejnění

OZNÁMENÍ O ZVEŘEJNĚNÍ

 • Schválený rozpočet obce
 • Schválený rozpočtový výhled obce
 • Návrh závěrečného účtu obce
 • Schválený závěrečný účet obce

Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na elektronické úřední desce obce http://chopos.cz/obecni-urad-kozmice/uredni-deska-kozmice.html, internetových stránkách obce http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-rozpocty.html a http://chopos.cz/2016-10-10-09-35-23/kozmice-zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený rozpočtový výhled 2016 – 2018
 • Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí CHOPOS
 • Schválený závěrečný účet dobrovolného svazku obcí CHOPOS

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na internetových stránkách DSO CHOPOS http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/rozpocty.html a http://chopos.cz/urad-sluzby-dokumenty/zaverecne-ucty.html

 • Schválený rozpočet dobrovolného svazku obcí BENE-BUS
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu svazku obcí BENE-BUS na rok 2018 - 2020

 Tyto dokumenty byly zveřejněny v elektronické podobě na úřední desce Města Benešov – úřední deska jiných subjektů http://www.benesov-city.cz/vismo/zobraz_dok.asp?ud=2&p1=39524&tzv=1&pocet=25&stranka=6

Dále budou na výše zmíněných webových stránkách zveřejněny aktualizované nebo nově vydané dokumenty daných subjektů:

 • Návrh rozpočtu na další účetní období
 • Schválený rozpočet na další účetní období
 • Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na další období
 • Schválený střednědobý výhled rozpočtu na další období
 • Případná schválená pravidla rozpočtového provizoria
 • Schválená rozpočtová opatření (Úpravy rozpočtu)
 • Návrh závěrečného účtu
 • Schválený závěrečný účet

Do listinné podoby dokumentů Obce Kozmice je možno nahlédnout v kanceláři OÚ Kozmice 12, 257 25 Kozmice, v úředních hodinách: St  17,00 - 19,00 a Pá  17,30 - 19,00.

Do listinné podoby dokumentů DSO CHOPOS je možno nahlédnout v kanceláři DSO CHOPOS, Křižíkova 1424, 256 01 Benešov.

Do listinné podoby dokumentů DSO BENE-BUS je možno nahlédnout v kanceláři DSO BENE-BUS, Masarykovo náměstí 1, Benešov, č. dveří 510, pondělí – čtvrtek  -  8.00-14.00 hod.

 

Zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

           OZNÁMENÍ PRAVIDELNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

OBCE KOZMICE

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 15. 2. 2017

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

 

Program zasedání:

1) Zahájení zasedání

2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

3) Územní studie Z3-9 - projednání

4) Požární řád obce Kozmice

5) Interní směrnice 1/2017

6) Návrh znaku a vlajky pro tři místní části Kácova Lhota, Kozmice a Rousínov

 

V KOZMICÍCH   3. 2. 2017                                                                                Helena Matoušková

starostka obce

Vyvěšeno dne: 3. 2. 2017

Sňato dne:     ……………………  

Známky na popelnice 2017

ZNÁMKY NA POPELNICE 2017

 

V průběhu ledna občané obdrží poštovní poukázky na úhradu poplatku

na likvidaci odpadu za rok 2017

 

PLATNOST ZNÁMEK 2016

do konce února 2017

Oznámení pravidelného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice

ZASEDÁNÍ SE BUDE KONAT 25. 11. 2016

V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OBECNÍHO ÚŘADU KOZMICE 12

ZAČÁTEK V 19.00 HOD

Program zasedání:
1) Zahájení zasedání.
2) Určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu.
3)Návrh rozpočtu na rok 2017.
4)Rozpočtové opatření č. 6.
5)Projednání žádosti o příspěvky na MAS Posázaví.
6) Firma SOLICITE – podepsání smlouvy na vypracování Studie zásobování pitnou vodou a odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Kozmice.
7) Návrh rozpočtu svazku obcí CHOPOS na rok 2017.
8) Projednání spoluúčasti obce Kozmice na Studii odtokových poměrů v částce 1507,- Kč.
9)Žádost o podporu aktivit v oblasti rozvoje regionu Posázaví.
10) Různé.

V KOZMICÍCH 18. 11. 2016                                                 Helena Matoušková starostka obce


Vyvěšeno dne: 18. 11. 2016

Sňato dne: ……………………      

Elektronická podatelna obce Kozmice

Adresa pro elektronickou podatelnu: 
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. " href="mailto:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.%20" rel="alternate"> 

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:
Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena
Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.
 
Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.
Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)
Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna  a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.
Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.
Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše  uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:
1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny obce Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice, a to  ve středu od17 :00 hod. do 19:00 hod. a v pátek od 17:30 hod. do 19:00 hod.
2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT  (prostý text)
*.RTF  (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)   
*.PDF  (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®)

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:
Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.


Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.
Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.
 

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

Czech Point

Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý může získat informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu. Tato služba není určena k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného registru. Cílem projektu Czech POINT je vytvořit takovou službu pro komunikaci se státem a to prostřednictvím jednoho místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů.

Czech POINT a základní registry
Czech POINT pokračuje v přibližování výkonu státní správy občanům. Potvrzuje, že je nejpohodlnějším způsobem, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Kromě standardní škály služeb, rozšiřuje od 1. 7. 2012 svoji nabídku o výpisy ze základních registrů podle zákona č.111/2009 Sb., o základních registrech.
Občané tak mají možnost ověřit si údaje, které jsou o nich v registrech vedeny, úředníci pak mají prostřednictvím formulářů v části CzechPOINT@office přístup k referenčním údajům ze základních registrů.

Úřední hodiny:
Středa   
17,00 - 19,00
Pátek     17,30 - 19,00

Výpisy z veřejných evidencí:
- Obchodní rejstřík
- Živnostenský rejstřík
- Katastr nemovitostí

Výpisy z neveřejných evidencí:
- Rejstříku trestů
- Výpis z bodového hodnocení řidiče


Ceník: 
ceny za jednotlivé služby na stránkách http://www.czechpoint.cz/web/?q=node/23


Jaké doklady mají žadatelé o výpis doložit:

Ověřené výpisy z veřejných evidencí:
U veřejných evidencí není ověřována totožnost žadatele. Žadatel je pouze povinen sdělit relevantní kritéria pro vyhledání svého požadavku.
Obchodní rejstřík – IČ subjektu
Živnostenský rejstřík – IČ podnikatele / fyzické osoby
Katastr nemovitostí – Název katastrálního území a číslo listu vlastnictví

Ověřené výpisy z neveřejných evidencí
Rejstřík trestů
- Pro vydání ověřeného výpisu z RT je třeba podepsat písemnou žádost a doložit totožnost žadatele, kterého se výpis týká. K prokázání totožnosti přineste s sebou občanský průkaz nebo cestovní pas. Výpis z RT je možné vydat i cizincům, kteří mají povolení k dlouhodobému nebo trvalému pobytu a bylo jim přiděleno rodné číslo. Pokud nikdo žádá o výpis z RT v zastoupení, musí doložit i úřední ověřené pověření k tomuto úkonu (plnou moc) a svoji totožnost.
Výpis z bodového hodnocení řidiče - O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu.

http://www.czechpoint.cz/web/

CzechPOINT@home
Občané, kteří dávají přednost elektronické komunikaci, mají konečně možnost získat výpis z Obchodního rejstříku, Živnostenského rejstříku a dalších rejstříků ISVS v elektronické podobě. Stačí mít aktivní datovou schránku. Pak už nemusíte chodit pro požadovaný výpis na kontaktní místo Czech POINT, výpis vám bude doručen do vaší datové schránky. Nabídka výpisů bude postupně doplňována v závislosti na změnách v legislativě ČR.

Více informací.

Pokud nemáte datovou schránku dosud zřízenu, můžete o ni požádat pomocí následujícího postupu.

Zastupitelé

Starostka obce Helena Matoušková
Místostarostka obce Martina Posoldová
Předseda finančního výboru Radek Krupa
Členové finančního výboru Lenka Chomická
  František Nepraš
Předseda kontrolního výboru Luboš Sládek
Člen kontrolního výboru Martin Papež

 

Kontakty

Oficiální název Obec Kozmice
Kontaktní adresa Obecní úřad Kozmice
  Kozmice 12
  257 25 Kozmice 
Telefon na OÚ 317 795 183 
E-mail na OÚ Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
  Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 
Úřední hodiny na OÚ St  17,00 - 19,00
   
   

 

Registr oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích dle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které se vydává po vyplnění a ověření žádosti.

Informace a pokyny

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů ukládá veřejným funkcionářům povinnost podávat příslušnému evidenčnímu orgánu formou čestného prohlášení oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech, darech a závazcích, která jsou evidenčním orgánem vedena v registru oznámení.

Návod a postupy k vydání uživatelského jména a hesla:
K nahlížení do registru v elektronické podobě je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí OÚ Kozmice, Kozmice 12, 257 25 Kozmice – kancelář starosty.
Do registru je možné nahlížet osobně u evidenčního orgánu nebo v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě. Výpisy a opisy evidenční orgán neověřuje a tyto listiny nemají charakter veřejných listin.

Doporučení:
1. Seznámit se s podmínkami vydání uživatelského jména a hesla, viz tato stránka.
2. Každý má právo na základě písemné žádosti bezplatně nahlížet do registru a pořizovat si
z něj opisy a výpisy.
3. Písemná žádost musí obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt a adresu
pro doručování žadatele a údaj o tom, zda žadatel bude do registru nahlížet osobně nebo
v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.

Žádost lze podat:
a) Osobně u evidenčního orgánu,
b) Prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, nebo
c) Elektronicky pomocí e-podatelny OÚ na e-mailovou adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4. Na základě podané žádosti bude žadateli přiděleno uživatelské jméno a přístupové heslo.
Přístupové údaje budou žadateli předány podle způsobu podání žádosti s výjimkou žádosti podané podle bodu 3 písm. a). Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě je zakázáno!
5. Zveřejnit lze pouze údaje uvedené v registru, které se týkají veřejného funkcionáře – v podmínkách obce se jedná o člena zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn a člena zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn.
6. Každý má právo písemně sdělit evidenčnímu orgánu skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru.
7. Sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
8. Každý má právo oznámit orgánu státní správy nebo územní samosprávy svoje podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti (§ 67 zákona o přestupcích).

Poučení:
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány, pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
Zpracováním osobních údajů v registru nesmí být dotčena ochrana osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů).
Sdělit třetí osobě uživatelské jméno a heslo k nahlížení do registru je zakázáno a je přestupkem, za který lze udělit pokutu do výše 50 000 Kč.
Dále je přestupkem používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře.
O každém nahlédnutí do registru se automaticky provede záznam s uvedením data, času a předmětu dotazu, případně požadovaného dokumentu.
Přidělené uživatelské jméno a heslo opravňuje po dobu, na které bylo vystaveno, nahlížet do registru na jeho stránkách z libovolného počítače připojeného k veřejné datové síti.
Evidenční orgán si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů a to na dobu nejméně pět let po ukončení platnosti přiděleného uživatelského jména.


Dokumenty v registru jsou uveřejňovány jako dokumenty PDF. K jejich prohlížení je nutný volně dostupný prohlížeč.


Čestné prohlášení - formulář
Žádost o elektronické nahlédnutí do registru

OZNÁMENÍ VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENÍ
VYDÁNÍ ZMĚNY Č. 3 ÚZEMNÍMU PLÁNU OBCE KOZMICE

FORMOU OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

Obecní úřad Kozmice, jako pořizovatel příslušný k pořizování změny č. 3 územního plánu obce (dále též „ÚPO“) Kozmice podle § 6 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zajišťující územně plánovací činnost podle § 24 odst. 1 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 25 a § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů oznamuje, že dne 17. října 2012 byla Zastupitelstvem obce Kozmice, příslušným podle § 6 odst. 5 písm. c), § 43 odst. 4 a § 55 odst. 2 stavebního zákona, § 171 a následujících správního řádu, § 13 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve spojení s §188 odst. 3 a 4 stavebního zákona, pod číslem usnesení 4 A/2012 vydána změna č. 3 územního plánu Kozmice, a to formou opatření obecné povahy.

Vzhledem k rozsahu změny č. 3 ÚPO Kozmice vydaného formou opatření obecné povahy, bude na klasické úřední desce obecního úřadu veřejnou vyhláškou po dobu 15ti dnů zveřejněno pouze toto oznámení.

Úplná dokumentace opatření obecné povahy o vydání změny č. 3 ÚPO Kozmice včetně jeho odůvodnění, pak bude zveřejněna ve stejné lhůtě jako příloha této veřejné vyhlášky na webových stránkách.

Do úplné dokumentace opatření obecné povahy změny č. 3 ÚPO Kozmice a jeho  odůvodnění může každý, kdo o to projeví zájem, nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal tj. Obecním úřadu Kozmice a to vždy v úředních hodinách: středa: 17:00-19:00 hod., pátek 17:30-19:00 hod.

...

celý text vyhlášky ve formátu pdf zde
text Změny č. 3 územního plánu obce Kozmice ve formátu pdf zde
příloha - List č. 1 - Základní členění území obce Kozmice
příloha - List č. 2 - Výkres 1-Hlavní výkres
příloha - List č. 3 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 4 - Výkres 2a Komplexní urbanistické řešení obce Kozmice
příloha - List č. 5 - Veřejné zájmy obce Kozmice
příloha - List č. 6 - Veřejné zájmy obce Kozmice
grafická část odůvodnění - list č. 1
grafická část odůvodnění - list č. 2a
grafická část odůvodnění - list č. 2b
grafická část odůvodnění - list č. 3
Příloha č. 1 a č. 2 odůvodnění opatření obecné povahy č.j. 372/12 změny č. 3 ÚPO Kozmice - Vyhodnocení námitek a připomínek
příloha odůvodnění změny č. 3 územního plánu obce Kozmice - stanovisko odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Středočeského kraje
Vyhodocení vlivů změny č. 3 ÚP obce Kozmice na udržitelný rozvoj území (SEA)
Kozmice_US_Z3-3_text
01_Sirsi_vztahy
02_Vykres limitu
03_Vykres urbanistickeho reseni vcetne koncepce zelene
04_Vykres technicke infrastruktury

Struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1. Název Obec Kozmice
2. Důvod a způsob založení

Obec Kozmice v souladu s ústavním zákonem číslo 1/1993 Sb. (ústava České republiky) základním územním samosprávným územním společenstvím občanů.

Vznik a zánik obcí (měst) je v současném právním řádu České republiky upraven zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších právních předpisů. Podle § 1, odstavce 1, písmena a) zmíněného zákona jsou obcemi ty územní celky, které byly obcemi ke dni účinnosti zákona, tj. 24. listopadu 1990.

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem.
1)obec jako právnická osoba
2) vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající
3)Každá obec má svůj obecní úřad
4) v naší obci je to Obecní úřad Kozmice.

1) zákon čís. 1/1993 Sb. (ústava ČR) článek 101
2) zákon čís. 40/1964 Sb. (občanský zákoník), § 18, odst. 1, písm. C)
3) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), § 4, odst. 1
4) zákon čís. 367/1990 Sb. (zákon o obcích), §

3. Organizační struktura

Obec Kozmice

 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Příspěvkové organizace
 • Zřizované organizace podle jiného zákona
Jednací řád OZ
4. Kontaktní spojení

Kozmice 12
257 25 Kozmice
Telefon: 317 795 183
Mobilní telefon: 733 657 563
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
WWW: www.obeckozmice.cz
ID Datové schránky: gzsbgk9

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Kozmice 12
257 25 Kozmice
Kód adresy: 2992299

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Kozmice 12
257 25 Kozmice

4.3 Úřední hodiny

středa 17.00 hod. - 19.00 hod.
pátek 17.30 hod. - 19.00 hod.

4.4 Telefonní čísla

starosta: Helena Matoušková, 733 657 563
místostarostka: Martina Posoldová

4.5 Čísla faxu subjekt nepoužívá fax
4.6 Adresa internetové stránky www.obeckozmice.cz
4.7 Adresa e-podatelny

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

4.8 Další elektronické adresy subjekt nepoužívá další elektronické adresy
5. Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna a.s., Tyršova 162  Benešov
číslo hlavního bankovního účtu pro styk s veřejností:
0320093349/0800 číslo účtu u ČNB pro styk s institucemi:
94-11511121/0710

6. IČ 00232017
7. DIČ CZ00232017
8. Dokumenty -
8.1 Seznamy hlavních dokumentů

Úřední deska

8.2 Rozpočet

Rozpočet na rok 2017
Rozpočet na rok 2016

Úprava rozpočtu obce Kozmice na rok 2015
Rozpočet v roce 2015

9. Žádosti o informace

Zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím - přehled lhůt a termínů

Lhůty

 • Odkaz na zveřejněnou informaci - § 6 odst. l) - 7 dnů
 • Výzva k upřesnění nesrozumitelné nebo příliš obecné informace - § 14 odst. 5, písm. b) - 7 dnů
 • Informace o odložení žádosti nevztahující se k působnosti povinného subjektu - § 14 odst. 5, písm. c) - 7 dnů
 • Poskytnutí informace žadateli - § 14 odst. 5, písm. d) - 15 dnů
 • Prodloužení lhůty pro poskytnutí informace ze závažných důvodů - § 14 odst. 7) - 10 dnů
 • Rozhodnutí o odvolání - § 16 odst. 3) - 15 dnů
 • Upřesnění žádosti o informaci žadatele - § 14 odst. 5, písm. a) - 30 dnů
 • Lhůta pro stížnost žadatele, který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6; kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo §14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti; kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací - § 16a odst. 3 – 30 dnů
 • Odvolání proti rozhodnutí - § 16 odst. 1) - 15 dnů

Termíny

 • Poskytování informací dle § 5 odst. 1 způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 2) - od 1. 1. 2001
 • Poskytování informací z registrů způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 5 odst. 3) - od 1. 1. 2002

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace dle zákona č. 106/99 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Kdo může o informaci požádat

 • informaci může žádat každá fyzická nebo právnická osoba, přičemž nemusí zdůvodňovat, proč o informaci žádá

Kdo informaci poskytne

 • kterýkoli státní orgán nebo orgány územní samosprávy (obce)

Kdy je podání informace povinným subjektem omezeno

 • Je-li požadovaná informace v souladu s právními předpisy označena za utajovanou informaci, k níž žadatel nemá oprávněný přístup, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace týkající se osobnosti, projevů osobní povahy, soukromí fyzické osoby a osobní údaje povinný subjekt poskytne jen v souladu s právními předpisy, upravujícími jejich ochranu.
 • Pokud je požadovaná informace obchodním tajemstvím dle ust. § 17 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, resp. dle ust. § 504 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinný subjekt ji neposkytne.
 • Informace o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem, získané na základě zákonů o daních, poplatcích, penzijním nebo zdravotním pojištění anebo sociálním zabezpečení povinný subjekt podle tohoto zákona neposkytne.

Další omezení práva na informace

 • Povinný subjekt může omezit poskytnutí informace, pokud:
 1. se vztahuje výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu,
 2. jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí povinného subjektu, pokud zákon nestanoví jinak; to platí jen do doby, kdy se příprava ukončí rozhodnutím, nebo
 3. jde o informaci poskytnutou Organizací Severoatlantické smlouvy nebo Evropskou unií, která je v zájmu bezpečnosti státu, veřejné bezpečnosti nebo ochrany práv třetích osob chráněna uvedenými původci označením „NATO UNCLASSIFIED“ nebo „LIMITE“ a v České republice je toto označení respektováno z důvodů plnění povinností vyplývajících pro Českou republiku z jejího členství v Organizaci Severoatlantické smlouvy nebo Evropské unii, pokud původce nedal k poskytnutí souhlas.
 • Povinný subjekt informaci neposkytne, pokud:
 1. jde o informaci vzniklou bez použití veřejných prostředků, která byla předána osobou, jíž takovouto povinnost zákon neukládá, pokud nesdělila, že s poskytnutím informace souhlasí,
 2. ji zveřejňuje na základě zvláštního zákona a v předem stanovených pravidelných obdobích až do nejbližšího následujícího období, nebo
 3. by tím byla porušena ochrana práv třetích osob k předmětu práva autorského.
 • Informace, které získal povinný subjekt od třetí osoby při plnění úkolů v rámci kontrolní, dozorové, dohledové nebo obdobné činnosti prováděné na základě zvláštního právního předpisu, podle kterého se na ně vztahuje povinnost mlčenlivosti anebo jiný postup chránící je před zveřejněním nebo zneužitím, se neposkytují. Povinný subjekt poskytne pouze ty informace, které při plnění těchto úkolů vznikly jeho činností.
 • Povinné subjekty dále neposkytnou informace o
 1. probíhajícím trestním řízení,
 2. rozhodovací činnosti soudů, s výjimkou rozsudků,
 3. plnění úkolů zpravodajských služeb
 4. přípravě, průběhu a projednávání výsledků kontrol v orgánech Nejvyššího kontrolního úřadu,
 5. činnosti Ministerstva financí podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo podle zákona o provádění mezinárodních sankcí.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci, která je předmětem ochrany práva autorského nebo práv souvisejících s právem autorským (dále jen "právo autorské"), je-li v držení
 1. provozovatelů rozhlasového nebo televizního vysílání, kteří toto vysílání provozují na základě zvláštních právních předpisů,
 2. škol a školských zařízení, které jsou součástí vzdělávací soustavy podle školského zákona a podle zákona o vysokých školách,
 3. knihoven poskytujících veřejné knihovnické a informační služby podle knihovního zákona,
 4. Akademie věd České republiky a dalších veřejných institucí, které jsou příjemci nebo spolupříjemci podpory výzkumu a vývoje z veřejných prostředků podle zákona o podpoře výzkumu a vývoje, nebo
 5. kulturních institucí hospodařících s veřejnými prostředky, jako jsou muzea, galerie, divadla, orchestry a další umělecké soubory.
 • Povinný subjekt neposkytne informaci o činnosti orgánů činných v trestním řízení, včetně informací ze spisů, a to i spisů, v nichž nebylo zahájeno trestní řízení, dokumentů, materiálů a zpráv o postupu při prověřování oznámení, které vznikly činností těchto orgánů při ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku, předcházení trestné činnosti a při plnění úkolů podle trestního řádu, pokud by se tím ohrozila práva třetích osob anebo schopnost orgánů činných v trestním řízení předcházet trestné činnosti, vyhledávat nebo odhalovat trestnou činnost nebo stíhat trestné činy nebo zajišťovat bezpečnost České republiky.

Jak se o informaci žádá

Žádost o poskytnutí informace se podává

 1. ústně, tj. osobní návštěvou na příslušném orgánu nebo dotazem provedeným pomocí telekomunikačního zařízení nebo
 2. písemně, a to i prostřednictvím sítě nebo služby elektronických komunikací.

Není-li žadateli na ústně podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci poskytnutou na ústně podanou žádost za dostačující, je třeba podat žádost písemně.

Co musí písemná žádost obsahovat

 • označena („žádost dle informačního zákona“; „žádost dle z. č. 106/1999 Sb.“; „žádost dle zákona o svobodném přístupu k informacím“, apod.), tj. že se žadatel domáhá poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
 • musí v ní být určeno, kterému povinném subjektu je určena,
 • musí obsahovat u fyzické osoby: jméno, příjmení, datum narození, adresu trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy trvalého pobytu nebo bydliště a u právnické osoby: název, identifikační číslo osoby, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla, která žádost podává. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • je-li žádost učiněna elektronicky, musí být podána prostřednictvím elektronické adresy podatelny povinného subjektu, pokud ji povinný subjekt zřídil. Pokud elektronické adresy podatelny nejsou zveřejněny, postačí podání na jakoukoliv elektronickou adresu povinného subjektu.
 • musí z ní být patrno, o jakou informaci se žádá.
 • neobsahuje-li žádost uvedené údaje, povinný subjekt posoudí ve smyslu ust. § 14 odst. 5 zákona žádost a:
 1. brání-li nedostatek údajů o žadateli podle odstavce 2 postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, vyzve žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil; nevyhoví-li žadatel této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení, žádost odloží,
 2. v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání žádosti, aby žádost upřesnil, neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů ode dne doručení výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti,
 3. v případě, že požadované informace se nevztahují k jeho působnosti, žádost odloží a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,

Jaký bude postup povinného subjektu

 • Pokud povinný subjekt žádosti, byť i jen zčásti, nevyhoví, vydá ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí o odmítnutí žádosti, popřípadě o odmítnutí části žádosti (dále jen "rozhodnutí o odmítnutí žádosti"), s výjimkou případů, kdy se žádost odloží.
 • Povinný subjekt žádost odloží, pokud:
 1. se požadované informace nevztahují k jeho působnosti a tuto odůvodněnou skutečnost sdělí do 7 dnů ode dne doručení žádosti žadateli,
 2. bránil nedostatek údajů o žadateli postupu vyřízení žádosti o informaci podle tohoto zákona, zejména podle § 14a nebo 15, povinný subjekt vyzval žadatele ve lhůtě do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost doplnil, avšak žadatel nevyhověl této výzvě do 30 dnů ode dne jejího doručení.
 • Nevydá-li povinný subjekt rozhodnutí o odmítnutí žádosti, nebo pokud povinný subjekt žádost neodloží, poskytne informaci v souladu se žádostí ve lhůtě nejpozději do 15 dnů ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.

Co když povinný subjekt žádosti nevyhoví

 • pokud povinný subjekt, byť i jen z části, nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí, které se doručí do vlastních rukou žadatele
 • proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti může podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení

Komu se odvolání posílá

 • odvolání se podává u subjektu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti
 •  

Kdo o odvolání rozhodne

 • odvolání rozhoduje orgán (příslušný krajský úřad), který je nejblíže nadřízeným povinného subjektu, který rozhodnutí vydal
 • ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání tím, kdo rozhodnutí vydal
 • proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.
 10. Příjem žádostí a dalších podání

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv:

Doručení datové zprávy se odesilateli potvrzuje, pokud je možné z přijaté datové zprávy zjistit elektronickou adresu odesilatele. Součástí zprávy o potvrzení je:
- zaručený elektronický podpis oprávněného zaměstnance obce
- datum a čas, kdy byla datová zpráva doručena

Pokud potvrzení doručení datové zprávy nedojde, zpráva nebyla doručena.

Požadavky na elektronická podání:
Z podání musí být jasně zřejmé, pro kterou obec popř. osobu je toto určeno.
Při použití jiných formátů nemusí být elektronická podatelna způsobilá takové podání přijmout.
Jednou e-mailovou zprávou (nebo na jednom technickém nosiči dat) zasílejte pouze jedno podání.

Pokud součástí jednoho podání je více elektronických dokumentů, musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Pravidla potvrzování doručení datových zpráv: (max. doba uplynutí od doručení zprávy do odeslání potvrzení)

Přijaté elektronické podání následně projde předepsanými kontrolami, např. z hlediska své čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru, atd. O doručení podání na elektronickou podatelnu tato vyrozumí odesilatele emailovou zprávou (potvrzením) o přijetí podání. Do této zprávy pak budou vypsány identifikační údaje podání, její součástí bude též elektronický podpis zaměstnance podatelny a časový údaj kdy byla datová zpráva doručena. Maximální doba pro odeslání potvrzení o doručení zprávy elektronické podatelně je v pracovních dnech do 24 hodin. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu počíná čas pro odeslání potvrzení o doručení datové zprávy elektronické podatelně běžet následující pracovní den po dni pracovního volna či pracovního klidu.

Neprojde-li podání některou z výše uvedených kontrol, nebude podatelnou přijato a v potvrzení pak bude uveden tento konkrétní důvod nepřijetí.

Pokud potvrzení o doručení datové zprávy odesílateli nebude doručeno ve výše uvedeném čase, nebyla zpráva elektronické podatelně doručena.

Adresa pro fyzické doručování nosičů s elektronickou formou podání:

 1. Na technickém nosiči dat (disketa 1,44 MB, CD). Nosič můžete doručit do podatelny OÚ a to ve středu od 17:00 hod. do 19:00 hod. a v pátek od 17:30 hod. do 19:00 hod.
 2. Prostřednictvím e-mailové zprávy i nepodepsané elektronickým podpisem, odeslané na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Formáty datových zpráv (formát přílohy e-mailu):
*.TXT (prostý text)
*.RTF (dokument v textovém standardu RTF)
*.DOC (WORD)
*.WPD (602 TEXT)  
*.PDF (dokument ve formátu Adobe Acrobat Reader®) 

Postup v případě zjištění výskytu škodlivého kódu u přijaté datové zprávy:

Datová zpráva, u které byl zjištěn škodlivý kód, není zpracovávána. Pokud z přijaté datové zprávy lze zjistit elektronickou adresu odesilatele, je na tuto adresu zaslán informativní email se zprávou, že doručená zpráva obsahovala virus, a proto není považována za řádně doručenou.

Elektronická podatelna je u obce zřízena za účelem možnosti přijímat a odesílat datové zprávy při korespondenci s občany nebo organizacemi České republiky, které za použití zaručeného elektronického podpisu požívají stejnou právní kvalifikaci, jako dokumenty v listinné formě, jež obsahují notářsky ověřený/é podpis/y.

Elektronická podatelna obce je určena pro příjem elektronických podání od občanů ČR a organizací ČR ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb. o elektronických podatelnách.

Není určena pro reklamní a nabídkové činnosti firem a jednotlivců.

11. Opravné prostředky

Co když orgán žádosti nevyhoví

Odvolání

 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání, a to nejpozději do 15 dnů od jeho doručení.
 • Odvolání se podává u orgánu, který vydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • O odvolání rozhoduje orgán, který je nejblíže nadřízeným tomu orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat.
 • Ten, kdo o odvolání rozhoduje, tak musí učinit ve lhůtě do 15 dnů od předložení odvolání povinným subjektem.
 • Proti rozhodnutí odvolacího orgánu se již nelze odvolat. Lze však podat návrh na přezkoumání takového rozhodnutí u příslušného soudu.

Stížnost

 • Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,
  1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
  2. kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
  3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
  4. který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.
 • Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.
 • Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
  1. doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
  2. uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.
 • O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.
 • Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.
 • Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

Pozn. Pro podání opravného prostředku není vytvořen žádný formulář. Opravný prostředek lze buď podat písemně, nebo ústně do protokolu. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí a proti jakému rozhodnutí je podání učiněno.

12. Formuláře

Evidence psů - formulář ke stažení

13. Popisy postupů – návody pro řešení životní situace

Návody pro řešení životních situací

14. Předpisy -
14.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje

 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (upravuje postavení oprávněného a povinného subjektu při vyřizování žádostí o poskytnutí informací, postup při rozhodování a poskytnutí informací a oprávnění žadatele v případě odmítnutí informací).
 • zákon č. 167/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Tento zákon upravuje používání elektronického podpisu, poskytování souvisejících služeb, kontrolu povinností stanovených tímto zákonem a sankce za porušení povinností stanovených tímto zákonem).
 • zákon č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění (upravuje postup orgánů moci výkonné, orgánů územních samosprávných celků a jiných orgánů, právnických a fyzických osob, pokud vykonávají působnost v oblasti veřejné správy).
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
 • Platné obecně závazné vyhlášky
 • Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce
14.2 Vydané právní předpisy

Obec Kozmice vydává mj. obecně závazné vyhlášky, které mají povahu právních předpisů. Vznikem a účinky se tyto právní akty odlišují. Jedná se o statutární předpisy (statuty), vnitřní předpisy (interní instrukce, směrnice, pokyny), veřejné vyhlášky a jiná opatření.

Vyhlášky

Směrnice

15. Úhrady za poskytování informací -
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Obecní úřad je oprávněn požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, např. za přímou mzdu pracovníka, pořizování kopií a technických nosičů dat a odesílání informací, přičemž vydání informace se může podmínit zaplacením úhrady nebo zálohy.
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně, a to u povinného subjektu. O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán. V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.
16. Licenční smlouvy -
16.1 Vzory licenčních smluv Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
16.2 Výhradní licence V současné době nejsou pro obec poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014

 

Škola v obci Kozmice

Pravděpodobně již v roce 1350 za císaře Karla IV. se v Kozmicích nacházela škola tzv. farní. Ve válkách však zanikla a byla znovu otevřena při znovuzřízení fary v roce 1787. Teprve roku 1790 byla postavena budova školy "Na Valech". Předtím učitel cvičil žáky tím, že chodili denně od domu k domu. V letech 1826 a 1827 byla vystavěna nová škola na zahrádce před okny školy staré. Místo staré školní budovy bylo postaveno hospodářské stavení. Roku 1828 tvořily školní obec tyto vesnice: Kozmice, Kácova Lhota, Vlkov, Soběhrdy, Velké Žíňany, Rousínov, Bělčice a Tatouňovice. V roce 1931 bylo při škole založeno rodičovské sdružení.

V obci byla otevřena měšťanská škola, kde se nacházely dvě učebny a další dvě třídy byly v budově fary. Při měšťanské škole byla zřízena také mateřská škola dne 1. května 1947. Spojením národní a střední školy vznikla jedna osmiletá střední škola v roce 1953. O tři roky později proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní budovy. V roce 1965 se zavedlo 9 tříd školní docházky a tato škola byla nejmenší školou tohoto typu v okrese. Škola zanikla v polovině 80. let minulého století. Po dlouhé odmlce začala obec s přestavbou budovy s cílem znovuobnovit školní zařízení. Což se však nepodařilo.

V současné době je objekt bývalé školy přestavěn na bytový dům a již není ve vlastnictví obce.

Kostel sv. Jakuba v Kozmicích

Dominantou Kozmic je kostel svatého Jakuba Většího, připomínaný ve 2. pol. 14. století. Stojí na uměle vyvýšeném místě přibližně ve středu obce a je spolu s farou obehnán zdí.

Celý kostel je barokně upraven a jen omezeně se uplatňují starší (gotické) detaily. Jsou to především tři úzká okénka presbytáře, či zazděný severní vstupní portál, odhalený zřejmě až při pozdější opravě. Hlavní oltář byl převezen v roce 1788 ze zrušeného kostela sv. Karla Boromejského v Praze a r. 1866 byly v kostele postaveny varhany.

K původně gotickému presbytáři byla přistavěna roku 1819 vež a opatřena dvěma zvony. První z nich (1,59 m vysoký, 73 cm v průměru) nese trojřádkový nápis se jmény lidí, kteří se finančně podíleli na jeho výrobě, a letopočet ANNO 1659. Druhý (51 cm vysoký, 62 cm v půměru) nese starý nečitelný gotický nápis.

Historie obce Kozmic

První zmínky o obci pocházejí z roku 1350 v souvislosti s kostelem, který se od roku 1352 uvádí jako farní. Ten má dodnes zjevně jednotnou barokní úpravu, v níž se jen omezeně uplatňují starší detaily. Podací právo nad Kozmicemi měl v letech 1358 - 1409 rod Přísňáků, vlastnící také obec Teplýšovice a dnes již zaniklou vesničku Mrchojedy. Po smrti Přísňákově obec získal Václav z Kozmic, v letech 1408 - 1413 místopísař desek zemských. Petr z Kozmic pomáhal roku 1448 jako přívrženec Jiříka z Poděbrad při dobývání Prahy. Pro jeho oddanost králi Jiřímu byla tvrz od přívrženců Zdeňka ze Šternberka spálena a vypleněna. Kozmice byly připojeny ke konopišťskému panství.

O tři století později se z kroniky můžeme dočíst o panské hospodě, která stávala naproti kostelu a v níž se roku 1775 připravovalo selské povstání proti robotě na konopišťském panství. Jeden z účastníků povstání - Jakub Hanibal z Kozmic byl u Konopiště zastřelen a několik dalších bylo po nezdařilém povstání vězněno. Původní budova panské hospody stále stojí a od roku 1965 je na ní umístěna pamětní deska.

Automotoklub Kozmice

V Kozmicích je několik desetiletí tradicí pořádání motokrosových závodů. V minulosti se zde jely velmi významné závody, ve kterých se ukázala řada zahraničních i tuzemských motokrosových hvězd. Poslední roky se zde pravidelně jezdí mládežnické motokrosové závody. Soutěže jsou hojně navštěvovány závodníky z celé české republiky, ale i ze zahraničí.webové stránky klubu: http://superkroskozmice.sweb.cz/

SDH Kozmice

* Název: SDH Kozmice * Stav ke dni: 29.05.2017
* Reg. číslo SDH: 3201081 * Datum založení: 01.01.1895
* Adresa: , 25725 Kozmice u Benešova * Stáří: 122 let   
* Telefon: 608 958 158 (Petr Eichler) * Historický prapor: ne 
* Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. * Počet členů: 30 členů 
 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. * JSDH: ano  
* WWW: * Hasičská zbrojnice: obecní
  * JPO: V 
* IČ: 66132673  

 
Výbor

STAROSTA, JEDNATEL, PREVENTÁŘ Petr Eichler
NÁMĚSTEK STAROSTY Jiří Eichler
VELITEL Luboš Sládek
ZÁSTUPCE VELITELE Iva Mikelová
STROJNÍK Tomáš Mikel
HOSPODÁŘ  Martina Zdvihalová
KRONIKÁŘ Tereza Svátková
ČLEN VÝBORU Jitka Hanibalová

Členská základna

Jméno Datum vstupu
Bára Marek 10.01.2005
Daněk Lukáš 01.01.2010
Daněk Lukáš 03.09.2001
Eichler Jiří 13.08.1998
Eichler Petr 04.01.2000  
Goldschmied Tomáš 19.05.2013
Gregor Martin 26.11.1991
Gregor Michal 26.11.1991  
Gregorová Jana 01.01.2008
Hanibal Ondřej 02.07.2001
Hanibalová Jitka 11.05.2000  
Hemrová Andrea 20.05.2013
Kadeřábek Jaroslav 04.02.2004
Kapal Miloslav 20.05.2013
Kobiánová Veronika 01.01.2009
Kortánek Tomáš 29.05.1996
Laš Zdeněk 01.01.2009
Liška Tomáš 29.10.2015
Matoušková Lenka 04.05.2017
Mikel Tomáš 30.05.2001
Mikel Josef 30.01.2014
Mikelová Veronika 01.01.2008
Mikelová Iva 01.01.2008
Petera Tomáš 01.01.2008
Pospíšilová Iveta 01.01.2009
Sládek Luboš 01.01.1995
Svátková Tereza 01.01.2008
Vávra Jakub 10.01.2005
Vávrová Monika 01.01.2008
Zdvihalová Martina 03.02.2014

 

Soutěže

Okrsková hasičská soutěž v Postupicích 13.5. 2017

Po roce jsme se sešli opět v Postupicích s tím rozdílem, že nyní okrsek pořádalo SDH Jemniště. Poslední roky dáváme družstva dohromady horko těžko a tak tomu bylo i letos. Nejsou žádní nástupci z mladších generací a současní členové mají přirozeně jiné priority a jiné zdravotní stavy za uplynulou desítku let, ale pořád u některých převládá chuť účasti a tak se i nyní podařilo 1 družstvo mužů a 1 družstvo žen utvořit. Horší to bylo u holek, které byly opět jako loni ve stejném složení a počtu - pouze 5 závodnic, takže 14 dní před soutěží se pokusily kontaktovat "staré" kusy, které působily v počátku založení ženského družstva v Kozmicích. Obrovské nadšení z úspěšného lovu kolegyň pro soutěž se zas hodně rychle začalo rozplývat, když jsme bohužel neabsolvovaly ani jeden plnohodnotný trénink. A to samé bylo u kluků. Zkrátka v sobotu ráno jsme vyrazili s nadějí i obavami a staň se, co má se stát..

Proběhla prezentace, přihlásilo se 9 družstev žen, 10 družstev muži ml. a 4 družstva muži st.. Po slavnostní nástupu byla ihned zahájena disciplína pořadová příprava a sto metrů překážek. Poprvé v historii bylo potrestáno družstvo žen Kozmic takovou dávkou trestných bodů, konkrétně 20, a to hlavně za špatné pochodování. Rázem se ocitly na průběžném posledním místě. Resp. 7. z devíti, neboť některá družstva před nimi měla shodný počet trestných bodů. Pořadová příprava kluků proběhla ukázkově bez trestného bodu. Na řadu přišlo 100 metrů překážek, kterých se může zúčastnit z každého družstva vždy 5 závodníků a počítají se 3 nejlepší časy. U holek byl maximální možný počet využit, u kluků ze zdravotních důvodu běželi pouze 3 závodníci a tudíž bylo důležité dokončit disciplínu, aby se 3 časy povedly a nebyl někdo diskvalifikovaný. Už druhým rokem nešla do Kozmic žádná medaile jednotlivcům, ale po celkovém součtu tří nejlepších časů družstvo holek obsadilo ucházející 4. místo. Kluci bohužel až 8. Nutno podotknout, že tato disciplína se u holek nepodařila ani jedné bez chyby a u kluků kromě Marka Báry také ne - viz videa v odkazu.

Závodníci na 100 m překážek – holky (celkem 38 závodnic):  Jitka Hanibalová - 26:18 (14. místo), Iva Mikelová 26:11 (13. místo), Veronika Kobiánová 25:55 (9. místo), Andrea Hemrová 52:29 (35. místo) - zde nutno uvést, že dle záznamu z videa byl její výsledný čas kolem cca 31 vteřin a Lenka Matoušková 48:37, ovšem zde je v záznamech uvedeno "N" za nezapojenou proudnici,

kluci (celkem 44 závodníků) – Tomáš Mikel 25:32 (22. místo), Lukáš Daněk (Dáňa) 27:04 (28. místo) a Marek Bára 22:04 (5. místo). 

Závěr soutěže samozřejmě patřil královské disciplíně - požární útok. V jakém duchu se nesl celý den pro družstvo holek, tak se odehrálo i v této disciplíně.. Bohužel ještě se zraněním levé proudařky a neoblíbeným "N".

Kluci naopak předvedli nejrychlejší útok těchto závodů a výsledný čas na nástřikové terče (3 litry) se zastavil na 34,58 a v této disciplině zvítězili!

Útok ženy: mašina - Iva Mikelová, savice Veronika Mikelová, koš - Andrea Hemrová, béčka - Jana Gregorová, rozdělovač - Jitka Hanibalová, levý proud - Veronika Kobiánová, pravý proud - Lenka Matoušková.
Útok muži: mašina – Luboš Sládek, savice – Tomáš Kortánek, koš – Tomáš Petera, béčka – Lukáš Daněk (Dáňa), rozdělovač – Tomáš Mikel, levý proud - Marek Bára, pravý proud Jiří Eichler.

Po součtu všech disciplín patřilo ženám z Kozmic 9., tedy poslední místo. Kluci obsadili slušivé 3. místo. Pro letošek jsme odevzdali putovní poháry a po tradičním focení vyrazili domů - bez zpěvu, veselého řádění a obvyklého vítězného kolečka s naším maskotem Jardou Kadeřábkem, který měl letos také absenci. Náhradou nám byla velká účast našich věrných fanoušků, kteří s námi strávili v Postupicích celý den. Děkujeme.

 

Odkazy na fota a videa zde:

http://hutu.rajce.net/Okrskova_soutez_v_Postupicich_SDH_Jemniste_13.5._2017


Konkrétní časy disciplín a celkové výsledky zde:
Celkové výsledky - muži mladší 1
Celkové výsledky - muži mladší 2
Celkové výsledky - muži mladší 3
Celkové výsledky - muži mladší 4
Muži mladší - stovky 1
Muži mladší - stovky 2
Muži mladší - stovky 3
Muži mladší - stovky 4

Celkové výsledky - muži starší 1
Celkové výsledky - muži starší 2
Muži starší - stovky 1
Muži starší - stovky 2

Celkové výsledky - ženy 1
Celkové výsledky - ženy 2
Celkové výsledky - ženy 3
Ženy - stovky 1
Ženy - stovky 2
Ženy - stovky 3Hasičská soutěž v Postupicích dne 25.6. 2016
 
V sobotu 25.6. 2016 se konal již X.ročník soutěže SDH Jemniště v Postupicích. Tato soutěž je netradiční tím, že se dá kombinovat složení družstev a mohou závodit s určitými pravidly družstva smíšená. Za této situace jsme mohli vyrazit v nevelkém počtu  - pět mužů a pět žen, kdy jsme se navzájem doplňovali. Zahajovalo se štafetou, která sestávala ze sedmi úseků po 60ti metrech s překážkami - za ženy ji mohly běžet pouze ženy, takže dvě závodnice musely běžet dva úseky najednou, u mužů mohla být doplněna ženami, ale kluci to zvládli sami, takže rovněž dva kluci běželi dva úseky.
Děvčata absolvovala disciplinu s časem 93,62, což byl 2. nejrychlejší čas z celkem 10ti zúčastněných družstev. Bohužel ale až po doběhnutí disciplíny nám bylo uděleno nekompromisní enko a to za nesplnění prvního úseku, kdy závodnice seskočila z kladiny dříve. Ovšem vzhledem k tomu, že rozhodčí na tomto úseku nereagoval červeným praporkem, štafetu jsme dokončily celou. Pak nám byl sdělen verdikt. Protest jsme nepodávali, nepřijeli jsme se dohadovat, ale zdravě si zasoutěžit. Každopádně z fotky v příloze je zřejmé, že závodnice doskočila přesně na desku na konci kladiny. Argumentace pořadatelů, že z kladiny se musí dostat až za čáru a to dle pravidel požárního sportu z okrsku, zde nelze použít, neboť čára nebyla vyznačena. Během dne se objevilo několik sporných situací i u ostatních soutěžících, ale vždy nějakým způsobem došlo k dohodě a kompromisnímu vyřešení. My jsme uzavřeli enko za holčičí štafetu a vracení dvou našich závodníků na přípravu základny sportovně, šlo přeci o srandamač. Každopádně za holčicí štafetu  tím pádem tedy poslední místo.
 
Složení na úsecích štafety - ženy:
1. kladina - Andrea Hemrová, 2. koza - Iva Mikelová, 3. hadice - Jitka Hanibalová, 4. podlézání - Andrea Hemrová, 5. hasičák - Veronika Kobiánová, 6. sekera - Veronika Mikelová, 7. spoje - Iva Mikelová
 
Kluci tuto disciplínu splnili, ovšem skoro na každém úseku s nějakým defektem, ale přes to jim po této disciplíně patřilo 8. místo z celkových 13ti družstev. Čas, který dosáhli - 88,92 by znamenal 2. místo, ovšem po přičtení 15ti trestných vteřin za podlézání a sekyru se čas vyšplhal na 103,92.
 .
Složení na úsecích štafety - muži:
1. kladina - Tomáš Petera, 2. koza + bariéra - Tomáš Mikel, 3. hadice - Ondřej Hanibal, 4. podlézání - Lukáš Daněk (Bejky), 5. hasičák - Ondřej Hanibal, 6. sekera - Luboš Sládek, 7. spoje - Tomáš Mikel
 
Ostatně spravili jsme si chuť na královské disciplíně - požární útok, kde ženy i muži Kozmic kralovali. Ženy s časem 24,79 a muži s časem 28,15.
 
Složení útoků:
Ženy: Iva Mikelová (mašina), Veronika Mikelová (savice), Andrea Hemrová (koš), Ondřej Hanibal (béčka), Jitka Hanibalová (rozdělovač), Veronika Kobiánová (levý proud), Tomáš Mikel (pravý proud).
Muži: Luboš Sládek (mašina), Lukáš Daněk - Bejky (savice), Tomáš Petera (koš), Ondřej Hanibal (béčka) , Jitka Hanibalová (rozdělovač), Veronika Kobiánová (levý proud), Tomáš Mikel (pravý proud).
 
Konečné výsledky vyzněly velice příznivě pro družstvo mužů, kteří se umístili na celkovém 2. místě. Ženy se po vlastně jen jedné splněné disciplíně ze dvou i tak umístily blízko polovině startovní listiny a to na 6. místě. Nebýt enka a trestných bodů na štafetách, součty by znamenaly první místa pro obě družstva. Jak jsme slyšeli z řad kolegů.. alespoň měl prostor radovat se také z 1. místa někdo jiný:-)
 
Odkaz na fota a videa zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Srandamac_Postupice_25.6._2016/

Celkové výsledky a časy disciplín zde:
Výsledky 2016


Okrsková hasičská soutěž v Postupicích 21.5. 2016 – přepište dějiny, přepište pravidla..:) Dvojité vítězství Kozmic!

Večer před závodama jsme se sešli u hasičárny k přípravě materiálu na soutěž a ke konečnému rozhodnutí ohledně účasti družstva holek. Vzhledem k časovým možnostem jsme letos trénink dali všichni pouze 1x. Navíc oproti standardnímu počtu 7 závodníků v týmu nás holek bylo jen 6. Přestavily jsme postavení na základně, rozdělily si spoje, rozdělovač nahradil zároveň i béčkařku a Ája šla z béček na proudařku. Den před soutěží nám ale odpadla ze zdravotních důvodů ještě jedna závodnice a proto velké rozhodování bylo na místě! Jít v pěti, nejít v pěti..?! Nikdo nikdy to nezkusil, už ani nebyl čas to zkoušet.. Teoreticky jsme vymyslely, jak to udělat, všechny jsme se semkly a řekly si, že jedna za všechny, všechny za jednu.. a šly jsme do toho, nechtěly jsme to vzdát.. Motivační noční SMSka od našeho velitele a srdcaře Luboše Sládka byla hnacím motorem a slova Tomáše Kortánka, že když půjdem v pěti, tak na nás bude hrdý, rovněž. Pak slova podpory přes telefon od dalšího člena Lukáše Daňka (Dáňi) z dovči, nemocné Téry Svátkové.., to prostě mluvilo za vše, volba byla jasná. I u mužů probíhaly narychlo změny. Pořád máme velkou marodku, proto také byli přibráni nováčci do týmu – Tomáš Liška a Tomáš Goldschmied. Do poslední chvíle nebylo na některém postu jisté, kdo na soutěž pojede a to hlavně z pracovních důvodů. Rovněž až v předvečer soutěže kluci pevně stanovili 7 závodníků, kteří nastoupí. Nutno podotknout, že s jedním nováčkem na proudu a některých změnách v sestavě.

No a tak jsme se v sobotu ráno v 7 hodin sešli u hasičárny, Ivuška nám rozdala jako obvykle lízátka a vyrazili jsme. Proběhla prezentace, přihlásilo se 8 družstev žen, 9 družstev muži ml. a 5 družstev muži st.. Následoval slavnostní nástup, pokládání věnce a šlo se na první disciplinu pořadová příprava. Během nástupu nás hodně lidí oslovovalo se slovy „vy prej jdete v pěti“, „jak to chcete udělat“, „jste dobrý, držíme palce“ a nebo naopak říkali „tak to aspoň nebudem poslední my, když je vás pět“..  Pořadová příprava holek i kluků bez trestného bodu. Na řadu přišlo 100 metrů překážek. I zde byla v obou kategoriích ze zdravotních důvodů omezená možnost a počet startujících. Ovšem ti, co se této disciplíny zúčastnili, se umístili dobře. Tento rok sice nešla do Kozmic žádná medaile jednotlivcům, ale po celkovém součtu tří nejlepších časů v týmu, družstvo holek i kluků obsadilo průběžné výborné 2. místo!

Závodníci na 100 m překážek – holky (celkem 34 závodnic):  Iva Mikelová 25:73 (14. místo), Veronika Kobiánová 23:33 (5. místo) a Andrea Hemrová 24:66 (9. místo), kluci (celkem 42 závodníků) – Tomáš Mikel 22:79 (5. místo), Tomáš Goldschmied 25:12 (17. místo), Marek Bára 22:83 (6. místo) a Jakub Vávra 23:38 (10. místo). 

Poslední královská disciplína požární útok přišla na řadu po přestávce a ukázce zásahu profesionálních hasičů. Hlasatel Jirka Černík nás holky na startu uvedl se slovy, že klobouk dolů, že požární útok v pěti ještě neviděl. To, co se stalo potom, utkví v mysli asi každému. Bravurní provedení na všech postech a výsledný čas 42:14 patřil mezi tři nejrychlejší časy. Terče byly nástřikové (3 litry). Tleskali i rozhodčí a nejen sobě, ale i spoustu lidem okolo jsme vehnaly slzy do očí. Stalo se něco neuvěřitelného, co asi nikdo nečekal, i když si to přál..Za disciplinu požární útok jsme se umístily na 3. místě (1. Chotýšany 41:06 a 2. Čeňovice 41:99). Po zbytek konání soutěže se nesla zpráva, že jsme celkově druhý.. -neskutečný úspěch.. Jenže to byla jen část informace po dvou disciplinách, nikoli po započtení bezchybné pořadovky a proto při vyhlašování slyšet, že družstvo žen Kozmic se v počtu pěti závodnic umístnilo na celkovém 1. místě z osmi, bylo omračující a velkolepé. Pak už jsme si přáli, aby stejnou euforii mohli prožívat kluci a drželi jim palce, když šli na start, neboť ty měli konkurenci spočívající ve větším počtu družstev. Kluci to dali na výbornou! Povedlo se a jejich útok byl nejrychlejší z celých závodů – čas 32:82. Na druhém místě v útoku se za nimi až s velkým odstupem umístilo družstvo Čeňovice A s časem 37,11 a 3. Jemniště 39:10. Takže i klukům patřilo celkové 1. místo na soutěži. Obě družstva Kozmic obhájila prvenství z loňského roku a tak jsme si domů vezli opět i putovní poháry.

Útok ženy: mašina, savice, koš – Iva Mikelová a Veronika Mikelová, rozdělovač a béčka – Jitka Hanibalová, levý a pravý proud – Veronika Kobiánová a Andrea Hemrová
Útok muži:mašina – Jiří Eichler, savice – Lukáš Daněk (Bejky), koš – Jakub Vávra, béčka – Ondřej Hanibal, rozdělovač – Tomáš Mikel, levý a pravý proud Marek Bára a Tomáš Goldschmied.

Obdiv ostatních závodníků, pokora, smekání pomyslných klobouků nad našimi výkony, gratulace, slzy, chlouba, to vše se v nás všech odehrálo, ale myslím, že v každém z nás zvlášť i vnitřní pocit hrdosti, že jsme dokázali to, co jsme dokázali, neboť děda Stanislav Pohořal – velitel okrsku, který bohužel 6.5. zemřel – by na nás byl 100% pyšný. A asi nemluvím jen o výsledcích, které byly třešinkou na dortu, ale o síle a semknutí party, která to nevzdala…

Po tradičním pokřtění nového závodníka (koupačka v kádi) Tomáše Goldschmieda jsme vyrazili na cestu domů. Náš věrný řidič a maskot Jarda Kadeřábek s námi udělal vítězné kolečko po Kozmicích a pak jsme všichni vyrazili za Ivetou, naší členkou, která je po autonehodě upoutaná na vozíčku. Došli jsme se jí pochlubit, udělali pár fotek i s naším nejstarším 92. letým členem hasičů Václavem Hanibalem a zazpívali pod okny nemocné Téře naší novou hymnu, kterou Tomík s Vávřím složili po cestě ze závodů a šli si užívat radost z úspěchu.

Děkujeme za podporu fanouškům, členům, kteří se ze zdravotních důvodů nemohli zúčastnit, ale byli tam s námi – někteří fyzicky,někteří intenzivně na telefonu, hezká slova některých soupeřů, za proslovy v hasičárně po závodech, za víčka donesená pro Ivetu na vozík. Byla to neskutečná síla emocí!

Celkové výsledky zde:

kategorie muži ml. kategorie muži st. kategorie ženy
1. Kozmice 1. Čeňovice B 1. Kozmice
2. Čeňovice A 2. Struhařov B 2. Jemniště
3. Jemniště 3. Teplýšovice B 3. Čeňovice
4. Teplýšovice A 4. Nová Ves 4. Chotýšany
5. Bílkovice 5. Popovice 5. Bílkovice A
6. Postupice   6. Popovice
7. Chotýšany   7. Postupice
8. Struhařov A   8. Bílkovice B
9. Bořeňovice    

Odkazy na fota a videa zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Hasicske_zavody_21.5._2016_v_Postupicich/

Celkové výsledky a konkrétní časy zde:
100 m ženy
100 m muži
přehled průběžného umístění po disciplínách a celkové výsledky ŽENY
přehled průběžného umístění po disciplínách a celkové výsledky MUŽI

Hasičská soutěž v Postupicích dne 21.6. 2015
 
V sobotu 21.6. 2015 se konal již IX.ročník soutěže SDH Jemniště v Postupicích na novém hřišti. Tato soutěž je netradiční tím, že se dá kombinovat složení družstev a mohou závodit s určitými pravidly družstva smíšená. Za této situace jsme mohli vyrazit v nevelkém počtu pěti mužů a pěti žen, kdy jsme se navzájem doplňovali. Zahajovalo se štafetou, která sestávala ze sedmi úseků po 60ti metrech s překážkami - za ženy ji mohly běžet pouze ženy, takže dvě závodnice musely běžet dva úseky najednou, u mužů mohla být doplněna ženami.
Děvčata absolvovala disciplinu s nejrychlejším časem. Složení na úsecích:
1. kladina - Jitka Hanibalová, 2. koza - Veronika Kobiánová, 3. podlézání a přeskok - Andrea Hemrová, 4. pneumatiky - Jitka Hanibalová, 5. hadice a hasičák - Veronika Kobiánová, 6. sekera - Tereza Svátková, 7. spoje - Iva Mikelová
Kluci v této disciplině rovněž kralovali. Složení na úsecích:
1. kladina - Tomáš Kortánek, 2. koza + bariéra - Lukáš Daněk (Dáňa), 3. podlézání a přeskok - Jitka Hanibalová, 4. pneumatiky - Marek Bára, 5. hadice a hasičák - Luboš Sládek, 6. sekera - Jirka Eichler, 7. spoje - Iva Mikelová
 
V požárním útoku dosáhly ženy na 3. místo a kluci opět na 1. místo. Složení útoků:
Ženy: Tereza Svátková (mašina), Iva Mikelová (savice), Andrea Hemrová (koš), Lukáš Daněk - Dáňa (béčka), Jitka Hanibalová (rozdělovač), Veronika Kobiánová (levý proud), Marek Bára (pravý proud).
Muži: Luboš Sládek (mašina), Iva Mikelová (savice), Andrea Hemrová (koš), Lukáš Daněk - Dáňa (béčka) , Jitka Hanibalová (rozdělovač), Marek Bára (levý proud), Jiří Eichler (pravý proud).
 
Celkové výsledky vyzněly velice příznivě pro obě družstva Kozmic. Ženy i muži získali celková první místa na této soutěži.
 
Bohužel zde došlo ke zranění Tomáše Kortánka, který ještě týž den podstoupil operaci. Přejeme brzké uzdravení!
 
Odkaz na fota a videa zde:
http://svatkova.rajce.idnes.cz/Srandamac_-_Postupice_20.6.2015/

Celkové výsledky a časy disciplín zde:
Výsledky

Okrsková hasičská soutěž v Kozmicích - vítězství domácích! dne 30. 5. 2015

30.5. 2015 se konala hasičská soutěž Okrsku Struhařov v Kozmicích na novém hřišti. Soutěž probíhala ve třech kategoriích a třech disciplínách - pořadová příprava, běh na 100 metrů překážek a královská disciplína požární útok. Do Kozmic přijelo celkem 24 družstev - 11 družstev muži mladší, 4 družstva muži nad 35 let, 8 družstev žen a 1 družstvo jako hosté z jiného okrsku. Kozmice reprezentovalo družstvo muži ml. a ženy. V obou kategoriích vystoupali kozmičtí na nejvyšší příčku a na domácí půdě tak oslavili výročí 120. let založení SDH vítězstvím! Obě kozmická družstva získala i prvenství v královské disciplíně - muži předvedli útok za 23,69 vteřin a ženy za 22,10 vteřin.  Úspěchy tak byly odměnou za několikaměsíční práci, přípravy, organizaci těchto závodů a zabezpečení nového sportoviště, které je zatím v provizorním stavu. Děkujeme všem za pomoc a podporu.

Celkové výsledky zde:

kategorie muži ml. kategorie muži st. kategorie ženy
1. Kozmice 1. Čeňovice 1. Kozmice
2. Bílkovice 2. Teplýšovice 2. Čeňovice
3. Čeňovice 3. Struhařov A 3. Popovice
4. Jemniště 4. Nová Ves 4. Jemnistě
5. Chotýšany   5. Postupice
6. Popovice   6. Bílkovice
7. Bořeňovice   7.-8. Teplýšovice, Chotýšany ("N" na útoku)
8. Postupice A    
9. Postupice B    
10. Teplýšovice    
11. Struhařov B    

Výsledky jednotlivci 100m překážek:

kategorie muži ml. kategorie muži st. kategorie ženy
1. Lukáš Daněk - Kozmice (20,16) 1. Vítězslav Sahula - Teplýšovice (22,67)   1. Gabriela Zachová - Postupice (21,49)
2. Vojtěch Daněk - Postupice "B" (20,64)  2. Jiří Nulíček - Teplýšovice (26,36) 2. Jitka Hanibalová - Kozmice (21,68)
3. Daniel Síbrt - Čeňovice (22,29) 3. Petr Dřízal - Čeňovice (27,10) 3. Monika Prokopová - Kozmice (22,97)

Odkazy na fota a videa zde:
 http://hutu.rajce.idnes.cz/Okrskova_soutez_Kozmice_30.5._2015_-_120_let_vyroci/
 https://www.dropbox.com/sc/l8gqbgglptkou0d/AAAGby0z0QRd3tXdh8_DLFLKa
 http://petrolejka.rajce.idnes.cz/Hasicske_zavody_v_Kozmicich_30.5._2015/
 http://svatkova.rajce.idnes.cz/Hasicske_zavody_-_Kozmice_30.5.2015/
 

Celkové výsledky a konkrétní časy zde

Reportáže z akcí

Čarodějnice 30.4. 2017
I letos před zapálením ohně s čarodějnicí pomohlo více jak 30 dětí v doprovodu dospělých pomoct Bludimíře najít klobouk, koště a masku, které při přeletu nad lesem ztratila. Ta se jim odměnila košem plným buřtů a jablek, které si všichni pak společně opekli.

Odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.net/Carodky_30.4._2017

Velikonoční oslavy 15.4. 2017
Vyzdobená hasičárna a náves velikonočními motivy dolaďovala atmosféru sobotního odpoledne s velikonoční dílničkou. Pletly se pomlázky, malovala se vejce voskem a tvořily se další velikonoční výrobky. Občerstvovalo se zeleným pivem a pochoutkami z grilu a šikovné pekařky soutěžily o nej mazanec.

fota zde: http://hutu.rajce.idnes.cz/Velikonocni_oslavy_Kozmice_15.4._2017/

fota z příprav zde: http://hutu.rajce.idnes.cz/Pripravy_na_Velikonoce_brezen_a_duben_2017/


MDŽ 10.3. 2017
Bezmála 60 žen přišlo oslavit svůj mezinárodní svátek.

Odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.net/MDZ_10.3._2017


Bakus 3.3. 2017

Týden po dětském karnevalu si mohli zařádit v maskách i dospěláci. Za doprovodu kapely MP6Band se tančilo, zpívalo a nechyběl ani tradiční půlnoční průvod, soutěže a ocenění nejlepších masek.

Odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.net/Bakus_3.3._2017


Dětský karneval Kozmice 25.2. 2017
Sál místního hostince zaplnilo 50 dětských masek v doprovodu svých rodičů a prarodičů. Zábavné odpoledne si pro děti připravil SDH Kozmice v čele s Bartem Simpsonem a klaunem, kteří provázeli děti soutěžemi, hrami a tancem.

Odkaz na fota zde: http://hutu.rajce.idnes.cz/Karneval_Kozmice_25.2._2017/


Foto zdobení v lese a vánoční besídka 17.12. 2016

http://hutu.rajce.idnes.cz/Nadilka_pro_zviratka_a_vanocni_besidka_Kozmice_17.12._2016/


ČERTI 5. 12. 2016
http://hutu.rajce.idnes.cz/Certi_5.12._2016/

Vánoční rozsvícení Kozmice 26.11. 2016

V sobotu 26.11. hasiči s hojným počtem návštěvníků přivítali advent.  Akce začala v 16 hodin malým vánočním trhem, kde všichni mohli obdivovat a pořídit vánoční dekorace, perníčky, svíčky a ochutnat svařené víno a děti pečený čaj. Po zaznění vánočních písní a proslovu starostky obce všichni odpočítávali vteřiny, které dělily od rozsvícení hasičárny, stromu a letos navíc obrovské vánoční ozdoby. Vánoční výzdoba se  v posledních letech stala nejobdivovanější v okolí. 

Odkaz na fota z příprav a z rozsvícení zde:

http://hutu.rajce.idnes.cz/Pripravy_na_rozsviceni_12.11._2016_a_26.11._2016/

http://hutu.rajce.idnes.cz/Vanocni_rozsviceni_Kozmice_26.11._2016/Indiánská stezka Kozmice 20.8. 2016

Kozmické hřiště se pro 54 dětí s doprovodem proměnilo v indiánskou vesničku. Děti byly rozděleny do pěti skupin a podle mapky hledaly stanoviště, kde si vyzkoušely indiánské zvyklosti. Vyráběly indiánské čelenky, náhrdelníky, oštěpy, střílely z luku, skládaly indiánské puzzle, poznávaly potraviny příslušníků různých kmenů, vymalovávaly odlitky ze sádry a indiánky jim symbolicky pomalovaly obličeje. Po zaplnění mapky 7 razítky se splněnými úkoly, se z dětí staly rovněž indiáni a to se vším všudy, neboť všechny vyrobené věci ze stanovišť si odnesly. Poslední osmou zastávkou pro ně bylo velké tee pee, kde na ně čekal sám náčelník, který zhodnotil každého malého indiána zvlášť, zkontroloval sešítek s razítky ze stanovišť a odměňoval je. Zde už si děti i náčelník byli plně rovni, co se indiánského vzhledu a doplňků týče. Každý účastník už měl čelenku, náhrdelník, pomalovaný obličej a hlavně oštěp. Náčelník je odměnil medailí, diplomem a buřtem na posilněnou a celá indiánská družina vyprovodila statečné a šikovné indiány potleskem. Odpoledne si užily jak děti, tak dospělí, kteří se rovněž nechali zlákat a vyzkoušeli si některá stanoviště ze zvědavosti. Po posilnění buřtíky zůstalo hřiště zaplněné, děti si hrály s vlastnoručně vyrobenými výrobky, kopaly míčem, koupaly se v připraveném bazénku, mlsaly cukrovinky darované od dobrých duší a tancovaly na indiánskou hudbu, která doprovázela atmosféru. Děkujeme za účast! 

Howgh (indiánsky=domluvil jsem)
 
Odkaz na fota zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Pripravy_na_Indianskou_stezku_srpen_2016/
http://hutu.rajce.idnes.cz/Indianska_stezka_Kozmice_20.8._2016/


Čarodějnice 30.4. 2016
Letošní krásné počasí vylákalo velké množství dětí s rodiči nejen na večerní oheň, ale už na odpolední čarodějnickou stezku, které se zúčastnilo 38 dětí. Procházkou lesem plnily různé úkoly a hlavně pomáhaly čarodějnici Bludimíře najít ztracené koště a klobouk. Ta se jim na závěr odměnila certifikátem za splnění stezky s omalovánky a košem plným buřtů.

http://hutu.rajce.idnes.cz/Cary_30.4._2016/


Čištění koupaliště 25. a 26.3. 2016
http://hutu.rajce.idnes.cz/Cisteni_koupaliste_25.a_26.3.2016/


MDŽ 12. 3. 2016
http://hutu.rajce.idnes.cz/MDZ_12.3._2016_Kozmice/
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/v-kozmicich-maji-oslav-mdz-stale-sve-misto-20160315.html


Dětský karneval 20.2. 2016 v Kozmicích
http://hutu.rajce.idnes.cz/Karneval_20.2._2016/
http://hutu.rajce.idnes.cz/Karneval_20.2._2016_-_fotky_od_Elisky/


Bakus - maškarní rej pro dospělé 12.2. 2016 v Kozmicích 
http://hutu.rajce.idnes.cz/Bakus_12.2._2016_-_fotky_od_Madly_a_Davida/ 
http://petrolejka.rajce.idnes.cz/Bakus_2016/
http://hutu.rajce.idnes.cz/Bakus_12.2._2016/


Tříkrálový koncert v Kozmicích 10. 1. 2016
Tříkrálový koncert v Kozmicích se konal v místním kostele již potřetí, tentokrát dne 10.1. 2016. Bohužel letošní účast byla oproti předchozím rokům sestupná (v prosinci 2013 cca 100 návštěvníků, v lednu 2015 cca 70 účastníků, nyní cca 50). Opět vystoupil PĚVECKÝ SBOR BENEŠOVSKÝCH UČITELEK s pásmem koled.
Odkaz na fota zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Trikralovy_koncert_Kozmice_10.1._2016
Odkaz na článek v BN deníku, který vyšel 12.1. 2016 zde:
http://benesovsky.denik.cz/zpravy_region/trikralovy-koncert-rozeznel-kostel-sv-jakuba-v-kozmicich-20160111.html
Odkaz na článek ve formátu doc zde:
Tříkrálový koncert v Kozmicích


Foto zdobení v lese a z vánoční besídky 19. 12. 2015
http://hutu.rajce.idnes.cz/Zdobeni_v_lese_vanocni_besidka_19.12._2015/


Rozsvícení vánočně vyzdobené hasičárny a stromu 28. 11. 2015
Místní hasiči opět rozsvítili připravenou vánoční výzdobu na návsi. Za vůně svařáku a poslechu koled se zúčastněnými lidmi přivítali dobu adventní. Atmosféru zpestřil betlém s postavičkami v životní velikosti.

Odkaz na fota zde:
http://hutu.rajce.idnes.cz/Rozsviceni_-_pripravy_21.11._2015_a_akce_28.11._2015/